Foto: Ausmericano - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76193263

Zienswijze op concept-NRD ‘Uitbreiding VDL Nedcar’

We hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept-NRD ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ gebruikt om onze zorgen kenbaar te maken en enkele accenten te leggen.

 

Aan het college van Gedeputeerde Staten provincie Limburg

 

Betreft: zienswijze met betrekking tot concept-NRD ‘Uitbreiding VDL Nedcar’

 

Nieuwstadt, 23 juli 2019

 

 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten,

 

GroenLinks Echt-Susteren (hierna GLES) dient hierbij haar zienswijze in met betrekking tot de door uw College op 25 juni vastgestelde concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘Uitbreiding VDL Nedcar’.

 

VRACHTVERKEER:

Hoewel niet aan de orde, willen we allereerst terugkomen op het aangenomen Statenvoorstel m.b.t. €24,8 miljoen die de provincie beschikbaar stelt voor infrastructurele maatregelen. De provincie stelt zélf twee voorwaarden voor het uitgeven van deze som geld: (1) er moet eerst een tweede contractant zijn en (2) deze extra productie moet eerst leiden tot de groei van de verkeersbelasting door meer personeel.

Vooral de 2e voorwaarde vinden we onacceptabel: door robotisering kan ‘de groei van de verkeersbelasting door meer personeel’ juist meevallen MAAR aan- en afvoer van vrachtverkeer neemt in ieder geval zeker toe bij een 2e contractant.

Juist de toename van vrachtverkeer baart ons zorgen. Niet alleen vanwege de hierboven bedoelde verkeersbelasting maar ook door de forse toename van uitlaatgassen. GLES eist daarom minimaal één officieel meetstation voor luchtvervuiling, bij voorkeur in de buurt van de straat Aan de Linde in Nieuwstadt. We willen dat de data openbaar beschikbaar is via luchtmeetnet.nl om een transparante monitoring te kunnen waarborgen. Onze voorkeur heeft een RIVM-meetpunt voor minimaal de volgende stoffen: fijnstof (PM10 en 2,5), stikstofmonoxide en stikstofdioxide.

Een stap verder gaat onze wens om het gehele Nedcar-terrein (Nedcar, Yard, IPS, etc.) als een milieuzone in te richten voor wat betreft het vrachtverkeer. Euro-6-norm is de minimale eis om het terrein op te mogen. Dus bij alle ingangen van dit - makkelijk af te bakenen - gebied komen camera’s die de kentekens van de vrachtwagens registreren; óók alle buitenlandse kentekens! We willen dat de provincie zéér behouden omgaat met vrijstellingen bij de invoering van zo’n milieuzone. U kunt hierbij de missers van de gemeente Rotterdam overslaan, m.a.w. niet het wiel opnieuw uitvinden maar lering trekken.

GLES vraagt aandacht voor realisatie van een volledige vierpuntsaansluiting van de N297 op de Nusterweg/Sittarderweg, zie afbeelding. De getekende cirkels zijn rotondes.

 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING:

GLES pleit voor een robuuste landschappelijke inpassing van alle industriële activiteiten dus zowel van geparkeerde auto’s (GOK en personeel) en uiteraard de  eenlaags- en meerlaagsgebouwen. Ook als de uitbreiding niet doorgaat! We willen dat het volledige Nedcar-terrein (uitzondering langs de A2) wordt omzoomd met groen: een forse aarden wal begroeid met bomen en struiken. Kortom: het gehele terrein inpakken met groen. Een goed voorbeeld is de aarden wal aan twee zijden van de wijk Hoogveld bij Sittard. Indien de N276 wordt verlegd dan willen we ook hier een begroeide wal zien tussen de verlegde N276 en het Landschapspark Susteren aan de Kampweg. Al deze aanplant staat wat ons betreft los van de verplichte compensatie bij eventuele boomkap, denk o.a. aan delen van het Sterrebos. Die compensatie willen we overigens laten landen in de directe omgeving van de woonkern Nieuwstadt en kan derhalve de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) oost-west versterken.

 

VOETGANGERS EN FIETSERS:

GLES pleit voor behoud en zelfs uitbreiding van fiets- en wandelroutes voor recreatieve doeleinden maar ook voor woon-werkverkeer per fiets. Extra aandacht vragen we voor de schoolgaande jeugd naar het voortgezet onderwijs in Sittard. Zij moeten een veilige (liefst autoluwe) school-thuisroute hebben. Dit wordt nog belangrijker als het verkeer rondom Nieuwstadt toeneemt door personeel en vrachtwagens voor VDL Nedcar en toeleveranciers.

 

Met vriendelijke groet,

Thijs Wetemans, raadslid GroenLinks Echt-Susteren