Algemene Beschouwingen van GroenLinks 2017

Op 8 november keek elke partij terug en vooruit met betrekking tot de stand van zaken in onze gemeente tijdens de Algemene Beschouwingen. Hieronder het complete verhaal van GroenLinks waarop het college op 9 november reageerde.

Allereerst onze complimenten aan het college en vooral aan de ambtenaren die achter de schermen veel werk hebben verricht. Ook lof voor de griffie uiteraard.

We zijn financieel gezien een kerngezonde gemeente. GroenLinks vindt het wel altijd vreemd dat we zoveel geld werkeloos op de plank laten liggen. Het lijkt wel of er geen goede ideeën zijn om een deel van de reserves te laten renderen voor onze inwoners.

Volgens GroenLinks kunnen we onze gemeente in alle opzichten nóg mooier maken dan ze al is. Onze gemeente kan socialer, duurzamer en groener worden met de uitvoering van goede plannen. We hebben dat de afgelopen raadsperiode al laten zien. Zo werd op initiatief van GroenLinks de raadswerkgroep DMVO opgezet waardoor inmiddels een energiecoöperatie is gevormd. Ook vanavond wil GroenLinks van de mogelijkheid gebruik maken om een aantal moties en amendementen aan de raad voor te leggen. Want het is tijd voor verandering, ook in Echt-Susteren.

Het kan socialer, het moet socialer:
Op het gebied van het sociale domein zijn we verheugd te vernemen dat er in onze gemeente een uitgiftepunt komt van de Voedselbank. Een vergelijkbare instelling is de Kledingbank Limburg, waar we al vaker aandacht voor vroegen. GroenLinks stelt voor dat we overstappen naar betaling van 47 euro per verstrekt kledingpakket. In 2018 zal de Kledingbank waarschijnlijk zo’n 500 pakketten verstrekken aan inwoners van onze gemeente. Zodoende komt GroenLinks op een bedrag van 23.500 euro. Ik verwijs naar het amendement voor de volledige formulering en toelichting.

GroenLinks wil graag dat de Gelukspas wordt ingevoerd. Die pas biedt korting op sportieve, culturele, culinaire en ontspannende activiteiten, waarbij de pas gratis aan minima wordt verstrekt en tegen betaling verkrijgbaar is voor de andere, meer draagkrachtigere, burgers. Het dictum van de motie luidt als volgt: Verzoekt het college:
• te doen wat nodig is om invoering van de Gelukspas voor te bereiden;
• met een raadsvoorstel te komen vóór de zomer van 2018, inclusief financiële dekking, om de Gelukspas in te voeren.

We hebben nog een tweede motie om het beleid socialer te maken. Het betreft het ontschotten van Persoonsgebonden Budgetten. Het kan voor huishoudens, waar men twee of meer pgb’s beheerd, heel veel betekenen als men de budgetten samen mag voegen tot één budget. Zodoende kan een huishouden flexibel van het geld gebruik maken voor zorg en middelen, uiteraard steeds in overleg met de gemeente. De gemeenten Delft en Woerden hebben al ervaring met het zogenaamde integraal pgb en de resultaten zijn veelbelovend. Het dictum van de motie luidt als volgt: Verzoekt het college :
• de gemeente Echt-Susteren aan te melden bij het Ministerie van VWS voor begeleiding en advies bij de invoering van het integraal pgb;
• te doen wat nodig is om een integraal pgb aan te bieden aan gebruikers van twee of meer pgb’s in één huishouden;
• de geboden mogelijkheid van een integraal pgb pro-actief voor te leggen aan de betreffende huishoudens.

De derde motie onder het kopje sociaal beleid betreft de overlast van illegale hennepteelt. Wij zijn van mening dat het huidige gedoogbeleid juist ervoor zorgt dat illegale hennepteelt blijft bestaan. Rutte III biedt gemeentes de mogelijkheid om te experimenteren met gereguleerde wietteelt. Het dictum van de motie luidt als volgt: Verzoekt het college:
• de gemeente Echt-Susteren aan te melden bij het Rijk voor deelname aan het experiment met gereguleerde cannabisteelt;
• de Raad vervolgens op de hoogte te brengen middels een Raadsinformatiebrief indien onze gemeente wordt uitgekozen om deel te nemen aan deze pilot.

De vierde motie heeft betrekking op de leegloop van het winkelgebied in Susteren. GroenLinks wil zo snel mogelijk een plan van aanpak en dient een motie in met het dictum: Verzoekt het college:
• eenzelfde (driehoeks)overleg op te starten als in Echt;
• voor Susteren een plan van aanpak te maken, vergelijkbaar als voor Echt;
• de raad een voorstel voor te leggen voor behandeling in de raadsvergadering van 8 februari 2018, inclusief financiële dekking.

Het kan duurzamer, het moet duurzamer:
Duurzaam gedrag begint in de eerste plaats bij je zelf en pas dan kun je het ook van anderen verlangen. Met andere woorden, onze gemeente heeft een voorbeeldfunctie. GroenLinks heeft een goed idee om over te stappen op gerecycled papier van Paper for Paper. De repro-afdeling in het provinciehuis maakt er gebruik van en zelfs alle ministeries in Den Haag. Het is een gesloten systeem, alsof je eigen oud papier weer terugkomt als nieuw papier. Het college kan goede sier maken met een forse CO2-reductie en het besparen van bomen. Het dictum van de motie luidt: Verzoekt het college:
• bij het aflopen van de huidige contracten (voor wat betreft het ophalen en vernietigen van oud papier en karton en de inkoop van nieuw papier) over te stappen naar Paper for Paper;
• bij onvoldoende financiële dekking voor Paper for Paper een raadsvoorstel hierover voor te leggen aan de raad.

De tweede motie onder het kopje duurzaamheid betreft de intensieve veehouderij. Het afgelopen jaar is gebleken dat het vestigen of uitbreiden van een intensieve veehouderij behoorlijk veel weerstand met zich meebrengt. Aangezien raadsleden tussen het college en onze inwoners in staan, vindt GroenLinks dat een goede informatievoorziening aan de raad noodzakelijk is. Vandaar dat wij een motie indienen met het volgende dictum: Verzoekt het college:
• actief en volledig de raad te informeren bij vergunningsaanvragen voor het vestigen of uitbreiden van intensieve veehouderijen.

Het kan groener, het moet groener:
We dienen een amendement in met betrekking tot de huidige twee kunstgrasvelden. We hebben de ambtelijke organisatie laten uitzoeken wat het kost om het rubbergranulaat te vervangen door kurk. Ik verwijs naar het amendement, dan ziet u het kostenplaatje. Ons inziens is het dit bedrag meer dan waard om voor eens en voor altijd verlost te zijn van de zorgen omtrent het rubbergranulaat. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

En om voor altijd te voorkomen dat er nog ooit rubbergranulaat wordt gebruikt op toekomstige kunstgrasvelden, dient GroenLinks een motie in met het volgende dictum: Verzoekt het college:
• geen voetbalkunstgrasvelden aan te (laten) leggen als daarbij rubbergranulaat in de ondergrond en/of als infill wordt toegepast.

De laatste motie gaat over de braakliggende bouwkavels die her en der liggen te wachten op ontwikkeling. GroenLinks is van mening dat deze kavels nog een nuttige bestemming kunnen krijgen totdat de daadwerkelijke bouwactiviteit aanvangt. Daartoe dienen we een motie in waarvan het dictum luidt: Verzoekt het college:
• vanaf 2018 braakliggende bouwkavels, na de sloop van de gebouwen, in te zaaien met een bloemenmengsel indien de ontwikkeling van de betreffende kavel in de volgende 12 maanden nog niet wordt voorzien.
• dit in de eerstvolgende Kadernota Groen op te nemen als beleid en bij volgende begrotingen hiermee rekening te houden;
• de raad een raadsvoorstel voor te leggen indien hiervoor voor het jaar 2018 de financiële dekking voor Beheer Openbare Ruimte ontoereikend is.

Tot slot nog enkele korte vragen aan het college: volgens een toezegging, gedaan tijdens de behandeling van de Gebiedsvisie Nieuwstadt, zou het college de raad informeren over de uitkomsten van overleg met Sittard-Geleen en de provincie met betrekking tot de vierpuntsaansluiting van de N297 bij Nieuwstadt. GroenLinks heeft bij de ambtelijke organisatie nagevraagd of er notulen waren van dat overleg en die zijn er niet maar aan het einde van dit jaar kon meer verteld worden. We zitten nu vrijwel aan het eind van 2018, vandaar de vraag naar de laatste stand van zaken omtrent de vierpuntsaansluiting.

En ik maak van de gelegenheid gebruik om ook te vragen naar de laatste ontwikkelingen rondom de yard en de railontsluiting bij VDL Nedcar. We blijven van mening dat als VDL Nedcar de lusten krijgt, dan moet Nieuwstadt ook de lusten krijgen!

Over de toekomstige wijziging van het afvalinzamelingssysteem heeft GroenLinks natuurlijk ook een mening. Maar we wachten het raadsvoorstel af want een broedende kip moet je niet storen.

Samengevat: GroenLinks laat zien dat we goede ideeën hebben om Echt-Susteren socialer, duurzamer en groener te maken.

Na de bijdrage van GroenLinks hadden alle partijen hun zegje gedaan en werd de vergadering geschorst tot donderdagavond 9 november. Na de eerste reacties van de portefeuillehouders en nog een tweede termijn, werden enkele amendementen en moties door GroenLinks ingetrokken.

- Amendement Vervanging rubbergranulaat op twee kunstgrasvelden (ingetrokken)
- Amendement Subsidie Kledingbank (verworpen, vóór stemden M&M en GroenLinks)
- Motie Invoeren Gelukspas (verworpen, vóór stemden M&M en GroenLinks)
- Motie Invoeren Integraal PGB (verworpen, vóór stemde GroenLinks)
- Motie Gereguleerde cannabisteelt (ingetrokken)
- Motie Winkelcentrum Susteren (ingetrokken na toezegging portefeuillehouders Dijcks en Pustjens)
- Motie Paper for Paper (ingetrokken)
- Motie Actieve informatie intensieve veehouderij (ingetrokken)
- Motie Voorkomen van rubbergranulaat op toekomstige voetbalkunstgrasvelden (verworpen, vóór stemden DES, M&M en GroenLinks)
- Motie Inzaaien braakliggende bouwkavels (verworpen, vóór stemde GroenLinks)

Uitleg bij het amendement over de Kledingbank en de overige moties:

Kledingbank: krijgt elk jaar €5.000 subsidie. Verstrekte 470 kledingpakketten aan 310 inwoners (waaronder 75 kinderen) in 2016. Waarde van pakket is bepaald op €47. Amendement hield in om over te stappen van vaste subsidie €5.000 naar betaling per pakket. Jaarlijkse extra kosten van ca. €18.500 was kennelijk teveel gevraagd hoewel de gemeente vorig jaar 1,4 miljoen euro overhield op sociaal domein...

Gelukspas: portefeuillehouder vond het een sympathiek plan en kon uiteindelijk alleen nog maar inbrengen dat de naam al geclaimd en verbonden was aan Roerdalen...

Integraal PGB: onze fractievoorzitter dacht dat hij deze had ingetrokken maar werd in stemming gebracht, daar schrok hij even van.

Toekomstige kunstgrasvelden: doel was om te voorkomen dat er nog voetbalkunstgrasvelden met rubbergranulaat worden aangelegd. Portefeuillehouder zag geen reden om het niet te doen. Op één voetbalkunstgrasveld liggen ca. 22.000 vermalen autobanden. Vragen om milieu- en gezondheidsproblemen...

Inzaaien braakliggende bouwkavels: portefeuillehouder zegt dit al te doen maar in de praktijk ziet GL dit niet terug, op een strook langs Bocage na dan. Meer kleur, sfeer, biodiversiteit en ondersteuning van bestuivende insecten zijn ondergeschikt aan... gras.

Op de twee vragen werd als volgt geantwoord:
- vierpuntsaansluiting van de N297 bij Nieuwstadt zit bij de opties om de verkeersdrukte in en rondom Nieuwstadt en VDL NedCar te verlagen. Maar kan nog alle kanten op.
- yard en yardspoor VDL NedCar: de portefeuillehouder verwacht in januari meer informatie te ontvangen.