Antwoord op vragen art. 33 Aanpak achterstanden bij kinderen

Begin mei stelden we vragen over de gelden die de gemeente krijgt voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen. Hier leest u de antwoorden. We zijn tevreden aangezien de gelden geoormerkt zijn en hierdoor terecht komen waar ze voor bedoeld zijn. Zodoende krijgen kinderen zoveel als mogelijk gelijke kansen in het basisonderwijs en daarmee ook later in het beroepsonderwijs. 

Vraag 1:

Is het college op de hoogte van het besluit van minister Slob om geld voor de aanpak van achterstanden bij kinderen anders te verdelen?

Antwoord: Ja.

Vraag 2:

Is bij het college al bekend hoeveel euro's Echt-Susteren de komende jaren meer of minder ontvangt naar aanleiding van dit besluit? In het betreffende krantenartikel worden al bedragen genoemd voor diverse gemeenten. Naar wij hebben begrepen is er overigens een overgangsperiode van drie jaar met als ingangsdatum 1 januari 2019.

Antwoord: De minister heeft in zijn correspondentie naar de Tweede Kamer per gemeente een indicatie gegeven van de te verwachten rijksuitkering in 2020, te weten € 384.000 . Daar zijn de gevolgen voor de overgangsregeling nog niet in verwerkt. De nieuwe bedragen zijn dus nog niet helder. Wel kan worden geconstateerd dat voor onze gemeente de uitkering toeneemt.

Vraag 3:

Wat is het huidige jaarlijkse bedrag dat Echt-Susteren tot en met 2018 ontvangt van het Rijk om achterstanden bij kinderen aan te pakken?

Antwoord: In 2018 ontvangt de gemeente voor het onderwijsachterstandenbeleid een bedrag van € 156.134. In de jaren daarvoor was het bedrag lager.

Vraag 4:

Is dit geld in Echt-Susteren specifiek voor deze doelgroep geoormerkt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja.

Vraag 5:

Op welke wijzen worden achterstanden bij kinderen in onze gemeente aangepakt?

Antwoord: De rijksuitkering wordt ingezet voor:

  • de voorschoolse educatie van peuters in de leeftijd van 2 en 3 jaar met een geïndiceerde taal- en ontwikkelingsachterstand en het verbeteren van de kwaliteit van de voorschoolse opvang (scholing, monitoring, etc.);
  • de bekostiging van de deeltijdtaalklas bij basisschool De Driepas, waar kleuters met een migratieachtergrond (statushouders en kinderen van arbeidsmigranten) een extra taalaanbod krijgen, zodat deze na 1 of maximaal 2 jaar op een voldoende niveau kunnen uitstromen naar de school thuisnabij.

Vraag 6:

Indien vanaf 2019 meer of minder geld van het Rijk komt voor de aanpak van achterstanden bij kinderen, op welke inzet wilt u dan meer respectievelijk minder geld uitgeven?

Antwoord: De toename van de uitkering is niet alleen het gevolg van een landelijke herverdeling van middelen maar heeft ook te maken met het feit dat het budget voorde bestrijding van onderwijsachterstanden in 2020 met€ 170 miljoen toeneemt. Dit bedrag is bedoeld om het aanbod voorschoolse educatie te vergroten. Nu nog krijgen peuters met een geïndiceerde taal- en ontwikkelingsachterstand 10 uur per week voorschoolse educatie aangeboden. Dit wordt vanaf 2020 16 uur per week. De verhoging van de rijksuitkering zal hier hoofdzakelijk voor worden ingezet.