Antwoord op vragen art. 33 Bedrijven waterklaar

Op het afkoppelen van regenpijpen op het riool geeft u subsidie en u besteedt er regelmatig aandacht aan via uw communicatiekanalen en 't Waekblaad. Dat kunnen wij erg waarderen. Regenwater moet zoveel als mogelijk In de grond kunnen infiltreren of kan nog eerst voor andere doeleinden worden gebruikt. Hoe zit dit bij bedrijven en op bedrijventerreinen?

De subsidie, en daarmee ook de promotie, is gericht op woningeigenaren. Wij vragen ons echter af of bedrijven ook 'waterklaar" zijn of gestimuleerd (kunnen) worden. Gezien het gigantische dakoppervlak van alle bedrijven in Echt-Susteren samen, is het volgens GroenLinks van belang om ook het regenwater van deze daken zoveel als mogelijk in de bodem te laten infiltreren.

Wij hebben graag antwoord op de volgende vragen:

Vraag 1: Hoe worden bestaande bedrijven in Echt-Susteren gedwongen of gestimuleerd om regenwater zoveel als mogelijk in de grond te laten infiltreren?
Antwoord: In bestaande situaties sluiten we de voorkant van panden aan op hemelwaterriool. Verder is er de 'Subsidieregeling afkoppelen privaat verhard oppervlak' om eigenaren over te halen om nog verdergaand af te koppelen van de vuilwaterriolering. In nieuwe situaties, verbouwingen en uitbreidingen eisen we primair dat private partijen, dus ook bedrijven, het hemelwater op eigen terrein verwerken.

Vraag 2: Indien er tot op heden geen mogelijkheden zijn om bedrijven te stimuleren, wil het college daar dan een stimuleringsregeling voor in het leven roepen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, omdat de 'subsidieregeling afkoppelen privaat verhard oppervlak' ook van toepassing is op bedrijven.

Vraag 3: Is het in de vergunningenprocedures of Bouwbesluit van nieuwbouw van bedrijfsgebouwen al zó vastgelegd dat de bedrijven 'waterklaar' zijn als de nieuwbouw is gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, inkomende bouwaanvragen (ook voor bedrijven) worden getoetst of ze 'waterklaar' zijn. Als uitgangspunt wordt in vergunningen opgenomen dat hemelwater op eigen terrein wordt verwerkt.

Vraag 4: Naast de grote oppervlakten aan daken, zijn er ook bedrijfsterreinen die grotendeels geasfalteerd zijn voor o.a. opslag en parkeren. Welke wettelijke regels ten aanzien van opvang dan wel afvoervan regenwater zijn van toepassing op deze geasfalteerde terreinen?
Antwoord: Bij nieuwe bedrijventerreinen is het niet altijd helder wat er verhard gaat worden ten tijde van de bouwaanvraag. Om die reden heeft de gemeente in 2013 een verordening op de afvoervan hemelwateren grondwater vastgesteld. Op basis daarvan heeft de gemeente voor het eerst een aanwijzingsbesluit genomen over de omgang met hemelwater aangaande het bedrijventerrein Midden Limburg gebaseerd op een uitgangspuntennotitie welke gehanteerd is voor het bestemmingsplan "Businesspark Midden-Limburg" Daar is besloten dat dakwater op eigen terrein wordt verwerkt en terreinverharding mag afstromen naar gemeentelijke voorzieningen. Het strekt tot aanbeveling voor toekomstige situaties om alle verhard oppervlak op eigen terrein te verwerken qua afstromend hemelwater.

Vraag 5: Houdt de gemeente rekening met infiltratiemogelijkheden op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door de aanleg van wadi's of buffers? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, bedrijventerrein De Loop, De Berk en Wolfskoul zijn allemaal voorzien van hemelwaterbuffers (de Wolfskoul is overigens grotendeels nog een gemengd rioolsysteem; het overgrote deel aan hemelwater wordt daar nog verpompt naar de riolering).

Vraag 6: In hoeverre kan het regenwater in de bodem infiltreren dat valt op de daken van gemeentelijke gebouwen? Dit in het kader van het goede voorbeeld geven.
Antwoord: Dit is natuurlijk mogelijk; de achterzijde van het gemeentehuis en de parkeerplaats zijn bijvoorbeeld al afgekoppeld en infiltreert het regenwater ook in de ondergrond; Verder geldt bij gemeenteiijke nieuwbouw dat ook dit "waterklaar" wordt gebouwd. Voor bestaande gemeentelijke gebouwen is nog geen beleid geformuleerd; onderzocht zal worden welke mogelijkheden op dat terrein binnenkort aanwezig zijn.