Antwoord op vragen art. 33 Beleid anti-radicalisering in Echt-Susteren

Radicalisering van personen gebeurt vaak ongemerkt. Signalen worden niet of te laat opgemerkt terwijl ze wél zichtbaar zijn als geoefende ogen en oren waakzaam zijn. Wij vroegen het college naar het beleid om radicalisering op tijd op te merken en interventies te plegen. Recent kregen wij antwoord. Volledigheidshalve voegen we ook de inleiding van onze brief toe.

Twee jaar geleden verscheen er een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met deze aanhef: 'De aanpak van radicalisering en gewelddadig jihadisme is één van de belangrijkste thema's In het Internationale en nationale veiligheidsbeleid. De rijksoverheid werkt intensief aan de versterking van de aanpak van radicalisering en jihadisme. Gemeenten hebben bij uitstek een belangrijke rol in de integrale aanpak'. Recent kwam de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ) met een evaluatierapport. Een schrikbarend hoog percentage blijkt geen beleid te voeren ten aanzien van anti-radicalisering: 'De Inspectie VenJ heeft gemeenten door middel van een digitale vragenlijst onder meer gevraagd of de gemeente beleid heeft op het gebied van radicalisering. 51 procent van de gemeenten heeft aangegeven geen beleid te hebben, 47 procent geeft aan dit wel te hebben. Hierbij is sprake van een statistisch significant verschil tussen kleine en grote gemeenten. Alle grote gemeenten die de vragenlijst hebben ingevuld hebben aangegeven beleid te hebben. Van de kleine gemeenten gaf 36 procent aan beleid te hebben. Van de middelgrote gemeenten is dat 70 procent'. (...) 'Een aantal gemeenten dat geen of weinig activiteiten onderneemt op dit thema, gaf als reden hiervoor aan dat de problematiek niet speelde in de gemeente. Gemeenten zijn doorgaans pas bereid te investeren in de aanpak, wanneer blijkt dat radicalisering aan de orde is in een betreffende gemeente. Hier doet zich een 'kip of ei situatie' voor. Want het is de vraag in hoeverre het mogelijk is na te gaan of radicalisering speelt, wanneer medewerkers hiertoe niet eerst opgeleid zijn'.

Vraag 1: Is het college bekend met het evaluatierapport van de Inspectie VenJ?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Erkent u het belang van vroegtijdige signalering en aanpak van radicalisering? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja.

Vraag 3: Heeft de gemeente Echt-Susteren beleid ten aanzien van anti-radicalisering? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, er is geen beleid. Het belang van een (preventieve)aanpak onderschrijven wij. Daarom worden maatregelen genomen om radicalisering te voorkomen door het signaleren (medewerkers volgen opleidingen om signalen te kunnen duiden), het melden, het nader duiden en het reageren en interveniëren indien nodig. Dit is echter niet in een beleidsnotitie beschreven. Bovendien zal begin 2018 een informatiebijeenkomst voor o.a. de gemeenteraad georganiseerd worden rond het thema 'radicalisering' met diverse deskundige sprekers.

Vraag 4: Voert de gemeente op structurele basis overleg met een netwerk van sleutelfiguren? Zo nee, waarom niet? Via sleutelfiguren kan de gemeente contact houden met gemeenschappen. In de eerste plaats om op de hoogte te zijn van eventuele spanningen die zich voordoen, in de tweede plaats om in gesprek te gaan wanneer daar noodzaak toe is.
Antwoord: Ja, op provinciaal, regionaal en lokaal niveau zijn wij structureel in overleg met sleutelfiguren.