Recent stelden we vragen over de lange wachttijden voordat iemand een huurwoning van een woningcorporatie kan betrekken. Het antwoord leest u hier.

 

Vraag 1: Is het college op de hoogte van de (soms zeer) lange wachttijd voor een sociale huurwoning?

Antwoord: Het college heeft dit nagevraagd bij de drie woningcorporaties en er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de gemiddelde duur van de inschrijving tot aan de acceptatie van een huurwoning en anderzijds de gemiddelde gecorrigeerde inschrijfduur bij acceptatie.

De gemiddelde gecorrigeerde wachttijd komt als volgt tot stand. De inschrijfduur is niet de werkelijke wachttijd. Mensen die lang staan ingeschreven zijn meestal geen actief woningzoekenden. Dit houdt in dat ze niet reageren op advertenties. Bijvoorbeeld, iemand staat 10 jaar ingeschreven, maar is pas vanaf 3 maanden geleden actief aan het zoeken. Dat betekent dan niet dat hij/zij 10 jaar heeft moeten wachten. Ook is het aantal reacties op woningen soms hoog, maar in de praktijk zijn dat niet allemaal serieuze reacties. Het komt voor dat bijvoorbeeld kandidaat nummer 20 pas de woning accepteert. Ook kan het zo zijn dat iemand alleen in zijn huidige buurt een woning wenst en accepteert; de wachttijd kan dan enigszins oplopen. De corporaties werken daarom met gecorrigeerde wachttijden. Dat betekent dat de tijd wordt berekend vanaf het moment dat iemand actief is gaan reageren.

Woningcorporaties Wonen Limburg en WoonGoed 2-Duizend: gemiddelde inschrijfduur is tussen de 3 en 4 jaar voor de afgelopen 5 jaar en de gemiddelde gecorrigeerde inschrijfduur tussen de 1 en 2 jaar. ZOwonen laat respectievelijk dezelfde wachttijden zien. Zie ook het pdf-document voor een tabel.

 

Vraag 2: Erkent het college dat drie, vier tot soms wel zeven jaar wachten té lang is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

 

Vraag 3: Welke reden(en) voert het college aan als oorzaak van deze (ons inziens) lange wachttijden?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

 

Vraag 4: Welke maatregelen treffen andere gemeenten - uiteraard samen met woningcorporaties - om succesvol de wachttijden terug te dringen, m.a.w. zijn er best practices om af te kijken? Is het bijvoorbeeld mogelijk goedkoper te bouwen met prefab huizen, zeecontainers of woningen a la tiny houses? Wij weten het niet maar u heeft vast de contacten om daar snel achter te komen.

Antwoord: Door het college wordt gericht gekeken naar mogelijkheden voor starterswoningen. In bestuurlijke en ambtelijke overleggen worden volkshuisvestelijke aspecten besproken, zoals het versnellen van woningbouw en de mogelijkheden daartoe. Deze gesprekken vinden plaats met alle betreffende actoren in gemeentelijk, regionaal en provinciaal verband.

 

Vraag 5a: Voelt het college enige verantwoordelijkheid om de wachttijden terug te dringen? Indien dit geenszins het geval is, waarom niet? Zo ja, dan graag 5b en 5c beantwoorden.

Antwoord: Zie ook het antwoord op vraag 1. Als bestuur van de gemeente Echt-Susteren gaan wij niet over het toewijzingsbeleid van de woningcorporaties. In de reguliere afstemmingsoverleggen inzake de prestatieafspraken staat dit onderwerp wel op de agenda en worden wachttijden gemonitord.

 

Vraag 5b: Welke maatregelen voert het college op dit moment uit om wachttijden terug te dringen?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5a.

 

Vraag 5c: Welke maatregelen kan en wil het college in Echt-Susteren daarnaast nog extra in gang zetten, of - indien nodig - voorleggen aan de raad?

Antwoord: Vooralsnog is dit niet aan de orde.

 

Vraag 6a: In de media (o.a. in dagblad De Limburger van 1-2-2020: Waar blijven de plannen, sloopkogels en bouwkranen?) lezen we dat gemeenten maximale winst willen maken op bouwkavels en dus kennelijk niet graag onder de boekwaarde verkopen. Is voor het college het verkopen van bouwkavels onder de boekwaarde een mogelijkheid om corporaties te verleiden tot het bouwen van sociale huurwoningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Een corporatie baseert de mogelijkheid tot het uitbreiden van haar woningvoorraad niet alleen op grondprijzen. Behoefte aan woningen, de locatie en de nabijheid van voorzieningen zijn onder meer ook afwegingen.

 

Vraag 6b: Is voor het college het in erfpacht geven van bouwkavels aan corporaties een mogelijkheid om ze te verleiden tot de bouw van sociale huurwoningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 6a.

 

Vraag 7: Welke woningbouwcorporaties met sociale huurwoningen zijn actief in EchtSusteren?

Antwoord: Binnen de gemeente Echt-Susteren zijn actief: WoonGoed 2-Duizend (1544 woningen), ZOwonen (1001 woningen) en Wonen Limburg (177 woningen).

 

Vraag 8: Kan het college de trend aangeven van het aantal sociale huurwoningen over de afgelopen vijf jaar die in elk jaar op 1 januari aanwezig waren in onze gemeente? Welke bron(nen) hanteert het college om tot deze aantallen te komen? Wij willen inzicht krijgen of dit aantal afneemt, ongeveer gelijk blijft of toeneemt in Echt-Susteren en in welke mate.

Antwoord: Elk jaar worden met de corporaties prestatieafspraken vastgesteld. In deze afspraken wordt een overzicht gegeven van de aantallen woningen die de corporatie in eigendom heeft. Het aantal woningen blijft in aantallen ongeveer gelijk.

 

Vraag 9: Hoe verwacht het college dat de trend in de komende vijfjaar zal zijn? Neemt het aantal sociale huurwoningen in Echt-Susteren af, blijft het ongeveer gelijk of neemt het aantal toe? Op basis van welke cijfers of inzichten baseert het college zich?

Antwoord: Prognoses van Etil en het CBS geven aan dat het aantal huishoudens binnen de gemeente Echt-Susteren zal afnemen. Daarbij verandert wel de bevolkingssamenstelling, in die zin dat het aantal ouderen toeneemt. Deze doen in toenemende mate een beroep op de woningcorporaties voor hun huisvesting gezien hun woonwens: een grondgebonden seniorenwoning of levensloopbestendige woning of een appartement met lift. Aangezien corporaties deze trend ook waarnemen, herijken zij hun woningvoorraad om aan deze toekomstige vraag te kunnen voldoen. Naar verwachting zal het aantal sociale huurwoningen in ieder geval gelijk blijven en/of groeien.

 

Vraag 10: Welke concrete bouwplannen voor de sociale huursector worden op dit moment uitgevoerd of zijn bekend om op korte termijn (2020 - 2021) in EchtSusteren te worden uitgevoerd?

Antwoord: WoonGoed 2-Duizend is bezig met plannen aan de Mussenstraat en de Heerweg binnen de kern Echt. Met ZOwonen zijn wij in onderhandeling over het realiseren van een aantal huurwoningen binnen de kern Nieuwstadt. Wonen Limburg heeft op dit moment geen concrete bouwplannen.