In een artikel van de NOS lezen we dat steeds meer gemeenten de schuld van een inwoner overnemen middels een saneringskrediet. Het is een alternatief voor de traditionele schuldbemiddeling. Bij die oude regeling blijven schuldeisers drie jaar lang in beeld. In die periode lost de schuldenaar maandelijks af wat hij kan missen, de zgn. afloscapaciteit: alles boven het bestaansminimum. Als het lukt om aan de verplichting te voldoen, strepen de schuldeisers na die 36 maanden de schulden weg.

Bij het saneringskrediet neemt de gemeente de schuld over. De schuldeisers krijgen vervolgens van de gemeente een bedrag dat overeenkomt met wat de schuldenaar in drie jaar zou kunnen aflossen. In ruil voor dat bedrag strepen de schuldeisers meteen de schulden door en verdwijnen ze uit beeld. Voor de schuldenaar blijft één schuldeiser over: de gemeente. Deze opzet neemt veel stress weg bij de schuldenaar. GroenLinks vindt dit erg belangrijk. Zo hebben we al vaak aandacht gevraagd voor Mobility Mentoring, een stress-sensitieve benadering bij armoede en schulden.

Het Waarborgfonds Saneringskredieten maakte recent bekend dat zeker 22 van de 342 gemeenten geen saneringskredieten verstrekken. Van die 22 overwegen 9 het wel te gaan doen. Van 14 gemeenten is onbekend of ze aan saneringskredieten doen. De kans is groot dat Echt-Susteren bij de 320 gemeenten zit die meedoen met het verstrekken van een saneringskrediet. Maar voor alle zekerheid stellen we de volgende vragen:

Vraag 1: Neemt Echt-Susteren met een saneringskrediet de schulden van inwoners over?

Antwoord: De gemeente Echt-Susteren werkt momenteel nog niet met saneringskredieten. Wel bestaat bestuurlijk de wens om dit te gaan doen. Voor de uitvoering hiervan vindt momenteel een inventarisatie plaats.

 

Vraag 2a: Zo nee, waarom niet? We zouden zeer verbaasd zijn. We willen u met klem vragen om er in dat geval alsnog zo snel mogelijk werk van te maken.

Antwoord: Voor de saneringskredieten moet gezocht worden naar partijen die dit op de juiste manier kunnen afhandelen. De inventarisatie hiervan is in 2022 begonnen, waarbij wegens onvoorziene omstandigheden in een laat stadium nog gewisseld moest worden van uitvoerder. Er lopen nu vergevorderde gesprekken met deze partij. Zodra het proces uitgewerkt is, nemen we hierover een besluit in het college.

 

Vraag 2b: Zo ja, wilt u hier dan actief ruchtbaarheid aan geven en het ook duidelijk vermelden op de gemeentelijke website? Uiteraard geldt dit verzoek ook voor het geval u nu nog niet maar in de (nabije) toekomst alsnog met het saneringskrediet aan de slag gaat.

Antwoord: Niet iedereen die in de schuldhulpverlening terechtkomt, komt in aanmerking voor een saneringskrediet. Als we besluiten om aan de slag te gaan met saneringskredieten, zullen we aandacht hieraan besteden, bijv. op onze website.