Antwoord op vragen art. 33 Subsidieregister

Op 1 juli 2015 werd een motie van GroenLinks aangenomen met het verzoek aan het college om een openbaar en online toegankelijk subsidieregister te realiseren. Ons geduld wordt danig op de proef gesteld en begint nu op te raken. We stelden daarom schriftelijke vragen aan het college en recent kregen we antwoord.

Vraag 1:

Wat is de reden van het, tot op heden, niet uitvoeren van de betreffende motie? Kan het college bij benadering een streefdatum van de realisatie noemen?

Antwoord: De reden is gelegen in de invoering van het nieuwe zaaksysteem die geruime vertraging heeft opgelopen. Het was de bedoeling het subsidieregister te koppelen aan dit nieuwe zaaksysteem. Wij zeggen u toe dat wij per 1 januari 2019 een openbaar en goed toegankelijk subsidieregister zullen invoeren. In dit systeem zullen de subsidies die verleend worden vanaf 1 januari 2019 gepubliceerd worden. Het subsidieregister zal gevuld worden vanuit de subsidieregelingen die binnen het maatschappelijk domein gehanteerd worden (dit zijn in hoofdzaak de subsidies op het terrein van welzijn, cultuur en sport). Na de opbouwperiode zullen hieraan ook andere subsidies gekoppeld kunnen worden.

Vraag 2:

Indien u voorziet dat realisatie van het online subsidieregister nog 6 maanden uitblijft, willen we antwoord op de volgende vraag. Is het college bereid om een lijst van subsidieontvangers op de gemeentelijke website te plaatsen, inclusief het subsidiebedrag? Dus als apart item en makkelijk te vinden via de zoekwoorden subsidieregister en subsidieregister. Dit ter compensatie en overbrugging van de periode tot de realisatie van de online tool zoals verzocht in de motie.

Antwoord: Zie bovenvermeld antwoord op vraag 1.