Antwoord op vragen art. 33 Windmolens Holtum-Noord

In de krant van 11 oktober 2017 lazen we dat de plannen voor vier windmolens op Holtum-Noord inmiddels in een vergevorderd stadium verkeren. Al eerder (motie vreemd tijdens raadsvergadering 22 september 2016) wezen wij op de noodzaak om inwoners van o.a. Baakhoven te kunnen laten participeren in het windmolenpark om zo draagvlak te creëren. Het college, bij monde van wethouder Wackers, kondigde echter daarop aan juist te zullen procederen tegen de windmolens op Holtum-Noord, indien nodig. Hij ontraadde de motie en beloofde alle beschikbare middelen te zullen inzetten om weerstand te bieden. De motie werd verworpen, het zij zo. GroenLinks blijft van mening dat als er windmolens worden geplaatst, de lokale bevolking dan op zijn minst daar in moet kunnen participeren.

Vraag 1: Wanneer vond het meest recente overleg plaats tussen Sittard-Geleen en Echt-Susteren over de windmolens op Holtum-Noord?
Antwoord: Wethouder Guyt van gemeente Sittard-Geleen en wethouder Wackers hebben begin oktober 2017 telefonisch contact gehad over het communicatietraject en de wijze waarop gemeente Sittard-Geleen hier invulling aan wil geven.

Vraag 2: Wanneer heeft het college van Echt-Susteren voor het laatst duidelijk gemaakt aan Sittard-Geleen dat ze (tot bij de rechter) weerstand zal bieden aan de windmolenplannen?
Antwoord: Het college van Echt-Susteren heeft als reactie op de ontwerp Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016 (27 september 2016) aangegeven dat zij niet kan instemmen met de voorgenomen ontwikkeling van de vier geplande windmolens op bedrijventerrein Holtum Noord. Het college heeft daarbij opgemerkt niet tegen duurzaamheidsmaatregelen en ontwikkeling van windmolens in algemene zin te zijn, maar wel tegen windmolens op die locatie vanwege de cumulatieve negatieve effecten ter plekke (verbreding A2, kolossale invulling van het logistiek bedrijventerrein Holtum Noord en de nieuw aangelegde op- en afritten van de A2 enkele jaren geleden). Dit heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in dit gebied en staat haaks op de in uitvoering zijnde grootschalige recreatieve ontwikkelingen rondom lllikhoven en Visserweert.

Vraag 3: Welke concessies zijn daarna door Sittard-Geleen gedaan om een rechtsgang door Echt-Susteren te voorkomen?
Antwoord: Sittard-Geleen heeft van meet af aan toegezegd dat een van de vier windmolens beschikbaar komt voor burgerparticipatie waarbij de direct omwonenden voordeel moeten hebben van het windpark. Bijvoorbeeld in de vorm van een gebiedsfonds (financiële bijdrage in buurtvoorzieningen, korting op de energierekening of uitgifte van obligaties). In de brief van gemeente Sittard-Geleen van 9 oktober 2017 (zie bijlage) wordt dit herhaald en is tevens opgenomen dat de windmolens moeten voldoen aan alle wettelijke eisen, dat één windmolen beschikbaar moet komen voor burgerparticipatie, dat de participatiemogelijkheden in overleg met de omgeving worden bepaald en dat er wordt samengewerkt met een lokale energiecoöperatie.

Vraag 4: Waarom denkt het college succesvol te zullen zijn in het procederen tegen de plannen? M.a.w. welke zwaarwegende redenen draagt het college aan bij de rechter indien het tot een beroep of rechtszaak komt?
Antwoord: Het college zal zich te zijner tijd beraden over de invulling hiervan. Op dit moment is het college nog niet in dit traject aanbeland. Mogelijk worden de plannen nog aangepast voorafgaand aan of gedurende de procedure.

Vraag 5: Hoe verhoudt het bieden van weerstand tegen windmolens zich met uitspraken van het college van Echt-Susteren? Voorbeeld: bij het aanprijzen van kaartjes voor de film 'Before the Flood', stelt wethouder Wackers: "Het veranderende klimaat vraag om actie. Wereldwijd, maar ook regionaal en in Echt-Susteren. De maatregelen die nodig zijn, zijn fors. De urgentie is hoog". Vallen windmolens volgens het college soms niet onder forse maatregelen, die nodig zijn?

Antwoord: In de door de raad vastgestelde Structuurvisie Echt-Susteren 2012-2025 staat dat wij duurzame ontwikkelingen nastreven en kansen pakken en creëren voor innovatieve en duurzame concepten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het ontwikkelen van windmolens is een forse maatregel die een effect heeft op de omgeving. De wethouder heeft in het geciteerde fragment niet aangegeven welke specifieke forse maatregelen zullen worden genomen en op welke locaties dit zal plaatsvinden. De afweging die de raad ten behoeve van de structuurvisie heeft gemaakt heeft geleid tot het standpunt dat het plaatsen van solitaire windmolens niet is toegestaan in onze gemeente. Er zal dan ook ingezet worden op andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie.

Vraag 6: Is participatie door omwonenden (dus ook inwoners van Echt-Susteren) veiliggesteld indien Engie, zoals we uit de krant vernemen, alle vier de windmolens zal beheren bij realisatie? Financiële participatie kan hoge rendementen opleveren en kan hierdoor bijdragen aan draagvlak. M.a.w. niet alleen de lasten maar dan ook de lusten voor onze inwoners.
Antwoord: In het betreffende krantenartikel is opgenomen dat Engie de vier turbines gaat bouwen. Er is niets vermeld over beheer of exploitatie. In de eerder genoemde brief van gemeente Sittard-Geleen (9 oktober 2017) aan de inwoners van aangrenzende dorpen is duidelijk aangegeven dat één van de vier windmolens beschikbaar dient te zijn voor burgerparticipatie. Wij veronderstellen dat gemeente Sittard-Geleen zich conformeert aan hetgeen zij hierover zelf in de brief heeft vermeld.