Antwoorden op schriftelijke vragen Bomenkap Bandertlaan en omgeving

GroenLinks is zeer verbolgen over het feit dat bomen aan de Bandert en de Bandertlaan zijn gekapt, overigens nog voordat schriftelijke vragen van DES waren beantwoord. GroenLinks pleit voor een open communicatie van het college met de raad omtrent groenbeheer en het kappen en aanplanten van bomen. Helaas schortte het daar nu aan. We stelden vragen en kregen de volgende antwoorden:

Vraag 1: In welke exacte passage uit het raadsvoorstel van december 2016, waarnaar u verwijst in de beantwoording van de schriftelijke vragen naar DES, kunnen wij lezen dat het college voornemens was om 74 bomen aan de Bandert en de Bandertlaan te kappen? Wij lezen enkel 'structuur Bandertlaan eenduidig met lindes'.
Antwoord: Wij verwijzen in de beantwoording aan de fractie DES alleen naar het raadsvoorstel dat de raad in december 2016 heeft vastgesteld. In dit raadsvoorstel wordt verwezen naar het ontwerp Bandertlaan.

Vraag 2: Wij concluderen op dit moment dat de raad onvoldoende duidelijk en zelfs onvolledig hierover is geïnformeerd. Deelt het college deze conclusie?
Antwoord: Wij delen deze conclusie niet.

Vraag 3: Zegt het college toe dat er een plukweide komt naast de 100 bomen die aan de Bandert en de Bandertlaan worden aangeplant?
Antwoord: Wij zeggen toe dat de mogelijkheid wordt onderzocht tot het realiseren van een 'pluktuin' met appel-,peren- en overige (laagstam) fruitbomen voor algemeen nut.

Vraag 4: De bomen aan het perceel gelegen naast SportCity Echt cq. tegenover All-lnn en aan een ander perceel naast de brandweerkazerne zijn intussen ook gekapt. Wat was daarvan de reden? Om hoeveel bomen gaat het hier? Hoeveel bomen komen er voor terug?
Antwoord: Deze terreinen betroffen een kerstbomenperceel en een bosschage. Aantallen zijn hierbij onbekend maar het betrof hier een oppervlakte van ca. 40 are aan houtopstanden. Deze percelen zijn gekapt om binnen het grondexploitatiegebied de gronden aantrekkelijker te maken voor toekomstige ontwikkelingen, en om deze percelen in afwachting van verkoop een zinvolle (recreatieve) bestemming te geven. Wij verwijzen hierbij naar de inhoudelijke toelichting opgenomen in deel 3 van het raadsvoorstel "doorontwikkeling Leisurepark "In de Bandert". Daarnaast zullen in het totale plan ruim 100 bomen worden herplant.

Vraag 5: Zijn er meer locaties in Echt-Susteren waar bomen zijn of dit voorjaar zullen worden gekapt? Indien ja, om welke locaties gaat het in dat geval en wat is daarvan dan de reden?
Antwoord: Bij het reguliere boombeheer kan het, op basis van een areaal van ca. 26.000 stuks bomen, altijd voorkomen dat naar aanleiding van potentiële risico's bomen worden gekapt. Bijvoorbeeld door afname vitaliteit of anderszins. Op basis van locatie en vigerend boombeleid worden deze dan al dan niet herplant. Naast dit reguliere beheer wordt dit voorjaar (voor zover nu bekend in de openbare ruimte) alleen in de projectlocaties Caulitenstraat Sint Joost (kappen vier eiken in verband met aanleg voetpad), en Haverbeekstraat/Rutsekovenstraat Slek (kappen 10-tal essen/esdoorns in verband met verminderde vitaliteit) gekapt.