Antwoorden op schriftelijke vragen Inzaaien braakliggende bouwkavels

GroenLinks is van mening dat de vele gemeentelijke bouwkavels nog een nuttige invulling kunnen hebben totdat ze worden ontwikkeld. Wij zien graag dat deze kavels, bestemd voor woningbouw, worden ingezaaid met een kleurrijk meerjarig bloemenmengsel. Enerzijds komt er kleur en sfeer in het straatbeeld en anderzijds ondersteunen we hiermee de bijen die het de laatste jaren erg moeilijk hebben. We stelden vragen en kregen de volgende antwoorden:

Vraag 1: Hoe staat het college tegenover dit plan? Mocht het college het plan niet realiseerbaar vinden, dan verneemt de GroenLinks fractie graag de redenen.
Antwoord: Met de vaststelling van de kadernota groen in 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere besloten nadrukkelijke aandacht te hebben voor de ecologische functievervulling van groenvoorzieningen. Nadrukkelijk is er een lijst met bij-vriendelijke soorten bij de beleidsnota gevoegd. Verder is in betreffende nota besloten aandacht te hebben voor tijdelijke groenfuncties op bijvoorbeeld uit te geven gronden (bedrijventerreinen, bouwplannen). In verband hiermee is vorig jaar een bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid op een gedeelte van de terreinen van bestemmingsplan Bocage in Echt. Naar verwachting zal dit komend voorjaar zorgen voor een bloemenpracht waar zowel onze burgers, potentiële kopers als ook flora en fauna van zullen profiteren.

Vraag 2: Hoe hoog zijn de kosten (schatting) om als test enkele braakliggende gemeentelijke woningbouwkavels in te zaaien? We nemen genoegen met het inzaaien met een kleurrijk meerjarig bloemenmengsel. De nadruk ligt op het voorzien in een aantrekkelijk gebied voor met name bijen. Wij willen hier nadrukkelijk vermelden dat het niet onze bedoeling is dat de kavels bepaalde natuurwaarden ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld met een bepaalde vorm van beheer worden voorkomen.
Antwoord: Met de grondbewerking, het inzaaien en het beheer van bloemrijke kruidenvegetaties zijn al naar gelang het type mengsel dat er wordt toegepast, behoorlijke bedragen gemoeid. Gezien de grote variatie in de kosten van de verschillende bloemenmengsels heeft het noemen van een bedrag geen zin. In Bocage is samen met de projectontwikkelaar bewust gekozen voor het realiseren van een aantrekkelijker aanzicht van de woningbouwlocatie. Echter vanwege de kosten is gekozen om alleen een zone gelegen langs de Peutenweg in te zaaien. Het overige deel is overigens ingezaaid met een
grasmengsel. Uiteraard sluit een bloemrijke omgeving goed aan bij de uitstraling van een plangebied en bij onze profilering aangaande CittaSlow en Het Smalste Stukje Nederland.

Vraag 3: Indien het college ons idee tot uitvoering wil brengen, vragen wij nadrukkelijk aandacht voor lokale hoveniers, loonbedrijven of het IKL voor de uitvoering van deze opdracht, mocht de gemeente hiervoor zelf niet de middelen in huis hebben.
Antwoord: Op basis van ons inkoopbeleid houden we terdege rekening met de inzet van lokale ondernemers. Verder hebben we een meerjarige overeenkomst -EchtSusteren Buiten- met IKL.