Bron: LOES Actueel

GroenLinks Echt-Susteren neemt deel aan de coalitie

Op maandag 23 april ondertekenden vijf partijen het Hoodlijnenakkoord 2018-2022. CDA, PNES, DES, PvdA en GroenLinks vonden elkaar op een groot aantal punten nadat de coalitie van de afgelopen vier jaar niet mogelijk bleek door gebrek aan vertrouwen tussen Lijst Samenwerking en PNES. Op 13 april concludeerde informateur Henk Maessen dat CDA, PNES en DES dan maar de coalitie moesten vormen. Na gesprekken met formateur Peter Pustjens konden ook PvdA en GroenLinks zich aansluiten bij deze drie partijen. Hieronder leest u het volledige akkoord.

Voorwoord

De politieke partijen CDA, Partij Nieuw Echt-Susteren, Democraten Echt-Susteren, Groen Links en Partij van de Arbeid hebben besloten om voor de raadsperiode 2018 – 2022 een coalitie aan te gaan die kan steunen op een brede meerderheid in de gemeenteraad en daarmee in de samenleving.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de gemeente Echt-Susteren op vele facetten op de kaart te zetten. Dat is op veel onderdelen ook daadwerkelijk gelukt. De coalitiepartijen beogen dan ook het ingezette beleid te continueren, lopende projecten succesvol af te ronden en op een aantal onderdelen nieuw beleid te formuleren.

De coalitiepartijen willen de gemeente en onze burgers de komende jaren dichter bijeen brengen.  Het Bedrijvenloket wordt daartoe versterkt en voor verenigingen komt er een Verenigingenloket in de vorm van een vaste contactpersoon die als vraagbaak kan dienen voor allerhande vragen. Uitgangspunt is dat er (nog) meer wordt toegewerkt naar een “ja, mits” in plaats van een “nee, tenzij” cultuur. Voor de meest kwetsbare inwoners moet er een goed vangnet zijn. Het gemeentelijk armoedebeleid wordt daartoe doorontwikkeld. Om onze omgeving ook voor de volgende generatie leefbaar te houden, zal duurzaamheid en de verbetering van ons afvalbeleid in de leefomgeving een prominentere rol krijgen.

Bestuurlijk worden er nog meer bruggen geslagen door naast de vak-wethouders per kern een gebiedswethouder aan te wijzen die verantwoordelijk is voor een integrale benadering van de uitdagingen waar onze kernen voor staan.

Dit coalitieakkoord dient te worden gezien als een Hoofdlijnenakkoord dat na vaststelling door de gemeenteraad de basis vormt voor een Collegeprogramma dat door het nieuw te vormen College van B&W nader wordt uitgewerkt en dat gelijktijdig met de behandeling van de Kadernota 2019 aan de Gemeenteraad zal worden aangeboden.

Echt-Susteren, 22 april 2018

Peter Pustjens

Formateur

 

 

Hoofdlijnenakkoord 2018- 2022

 

 1. Economie en arbeidsmarkt

Onze gemeente is met 3,1% een van de gemeenten met de laagste werkeloosheid van Limburg. Ons streven is dit cijfer de komende jaren nog verder terug te brengen. De gemeente realiseert uiteraard geen banen, dat doet het bedrijfsleven. Onze missie is dan ook het bedrijfsleven nog meer dan in het verleden te stimuleren en faciliteren om te investeren in werkgelegenheid, uiteraard met voldoende oog voor een goede balans met mens en omgeving. Er komt een evaluatie van het bestaande aanbod aan beschikbare vestigingslocaties voor bedrijven op basis waarvan bezien wordt of uitbreiding van het bestaande aanbod noodzakelijk is. Alvorens uit te breiden, zal worden bezien of via herstructurering van bestaande locaties nog vernieuwen mogelijk is. Concurrerende grondprijzen blijven uitgangspunt. Er wordt een actiever beleid ingezet om winkelleegstand tegen te gaan. Via het verder door te ontwikkelen Ondernemersloket worden ondernemers in de toekomst (nog) beter gefaciliteerd. Het toeristisch profiel “Het Smalste Stukje Nederland” wordt in de komende periode waar mogelijk verder versterkt, onder andere door in te zetten op uitbreiding van hotelaccommodatie.

 

 1. Sociaal Domein

Het bijstandsbestand is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. De komende jaren zal de focus naast de reguliere doelgroepen vooral liggen op het werk-fit maken en houden van specifieke doelgroepen zoals statushouders en inwoners met een Wajonguitkering. Wie kan werken, moet ook werken. Daarnaast blijft de bijstand een vangnet voor diegenen die echt niet in staat zijn om te werken. Waar mogelijk zal van hen wel een tegenprestatie worden verwacht als vrijwilliger of mantelzorger. Westrom blijft onze partner in de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en zal ook een rol blijven houden in de begeleiding van de nieuwe doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wel zal er nog meer gestuurd moeten worden op de bedrijfsvoering van Westrom om het structurele tekort de komende jaren verder terug te brengen. Het onlangs opgestarte project om statushouders maximaal te laten integreren in onze samenleving wordt onverminderd doorgezet. Door het aanleren van de Nederlandse taal, extra begeleiding bij het wettelijke inburgeringstraject, werkstages en werkervaringsplekken, Maatjesprojecten en sociale integratie komt er enerzijds een redelijk uitzicht op een betaalde baan maar vooral zicht op maximale integratie waardoor deze nieuwe inwoners zich ook echt inwoners van Echt-Susteren gaan voelen.  

Voor onze oudere en hulpbehoevende inwoners blijven wij een WMO-vriendelijke gemeente. De mensen die onze gemeente hebben gemaakt tot wat het nu is, verdienen een waardige oude dag. Het instrument van Huiskamer (+) – projecten is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Dit zal dan ook worden gecontinueerd en waar er een aantoonbare behoefte bestaat verder worden uitgebreid. Voor beginnend dementerende inwoners komt er als pilot een Huiskamer Extra op de Bandert waar er professionele en persoonlijke zorg geboden kan worden en cliënten in een huiselijke setting worden opgevangen. Voor inwoners met psychische beperkingen die nu vaak aan huis gebonden zijn, zal worden bezien of er eveneens een voorziening kan komen waarin zij samen kunnen komen met als doel weer meer richting aan hun leven te geven. Onderzocht zal worden of er behoefte is aan een vast ontmoetingsmoment voor de vele veteranen en eventueel andere mensen met geüniformeerde beroepen in onze gemeente. Mocht hieraan behoefte zijn, dan kan dit via een van de reguliere huiskamers gefaciliteerd worden gedurende de momenten dat deze niet in gebruik is als Huiskamer (+). Het beleid rondom overige voorzieningen als Hulp bij de Huishouding, begeleiding en hulpmiddelen blijft ongewijzigd tenzij er nieuwe ontwikkelingen komen van rijkswege. De inzet van mantelzorgers is en blijft onbetaalbaar. Daar waar de belasting (tijdelijk) te zwaar dreigt te worden, wordt samen naar passende oplossingen gezocht. De sociale wijkteams hebben hierin een signalerende en coördinerende rol.

Het huidige beleid op het gebied van jeugdzorg wordt gecontinueerd maar er dient wel hand gehouden te worden aan de ontwikkeling van de kosten. Onze gemeente is de afgelopen jaren niet geconfronteerd met tekorten maar zowel vraag als de kosten van het aanbod zijn stijgende. Met het Centrum voor Jeugd en Gezin zal worden bekeken welke beheersingsmaatregelen kunnen worden doorgevoerd zonder dat de noodzakelijke zorg voor de kinderen schade wordt aangedaan. Hierbij wordt onder meer ingezet op versterking van de preventieve functie, het verder doorvoeren van efficiencymaatregelen en het faciliteren van huisartsen door bijvoorbeeld praktijkondersteuners.

Het Rijk heeft besloten om de budgetten voor de drie pijlers Participatie, WMO en Jeugd met ingang van 2019 te ontschotten en deel uit te laten maken van de Algemene Uitkering. Wij kiezen ervoor om de budgetten op basis van de bedragen uit de begroting 2018 te oormerken voor het sociaal domein en mogelijke tekorten binnen bepaalde pijlers binnen het programma op te vangen. Overschotten blijven geoormerkt beschikbaar binnen de bestaande (egalisatie-) reserves voor het sociaal domein.

 

 1. Armoedebeleid

Het tegengaan van armoede zal de komende periode extra aandacht krijgen. Het huidige beleid zal worden geëvalueerd en in de evaluatie zullen ook best practices uit andere gemeenten worden betrokken.  Er zal een meer gestructureerde en integrale benadering worden uitgewerkt, waarbij preventie voorop staat. Vroeg signalering moet daarom meer op de kaart komen bij onder andere sociale wijkteams, voedsel – en kledingbank, scholen en andere betrokken partijen.  Waar noodzakelijk kan het beleid richting specifieke doelgroepen worden bijgesteld. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 50-plussers, niet-uitkeringsgerechtigden, kinderen etc.  Waar noodzakelijk kunnen hulpverleners hiertoe extra worden geschoold. Bijzondere aandacht krijgt de schuldenproblematiek. Meer dan in het verleden zal worden ingezet op een preventieve aanpak om schulden te voorkomen. Schuldhulpverlening krijgt een meer integraal karakter waarbij gekeken wordt naar de wijze waarop inwoners worden ondersteund bij het vinden van oplossingen voor de financiële problemen enerzijds en anderzijds komt er meer oog voor het voorkomen van problematische schulden voor preventie en nazorg.  Bezien wordt hoe de communicatie met de specifieke doelgroep geïntensiveerd kan worden , bijvoorbeeld door een nog betere voorlichting en fysiek aan het loket. Om de Raad maximaal te betrekken zal er een Werkgroep Armoedebeleid worden ingericht.

 

 1. Groenbedrijf

Met ingang van 2018 wordt het onderhoud van onze groenvoorzieningen, de onkruidbestrijding en een aantal andere uitvoeringstaken in de openbare ruimte weer in eigen beheer uitgevoerd. Wij beogen hiermee beter in te kunnen spelen op de lokale situatie door de uitvoering direct aan – en bij - te kunnen sturen. De komende jaren zal dit verder doorontwikkeld worden met als uitgangspunten minimaal de instandhouding van het huidige onderhoudsniveau, waar mogelijk een verbetering van de kwaliteit, meer ruimte voor maatwerk en sturing op specifieke situaties, de inzet van WSW-ers, uitkeringsgerechtigden en overige inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel meer kwaliteit en kwantiteit binnen aanvaardbare kosten. Daar waar regionale samenwerking kostenvoordeel oplevert, is dit bespreekbaar.

 

 1. Afvalbeleid

In de komende periode zal de Raad een keuze maken om te komen tot een moderner en duurzamer beleid voor afvalinzameling. Uitgangspunt hierbij is dat wordt ingezet op  de landelijke ambities om het aantal kilo’s restafval dat per persoon wordt aangeboden terug te brengen tot 100 kg in 2020 en 30 kg in 2025. De keuzes die nu worden gemaakt dienen daartoe als basis. Voorlichting, streven naar een breed draagvlak onder de inwoners  en kinderen vanaf jonge leeftijd meenemen vormen hierin speerpunten.  Daarnaast dient de keuze om te komen tot een andere wijze van inzameling in combinatie met een uitbreiding van de mogelijkheden voor de verschillende milieuparkjes te leiden tot een aanzienlijke neerwaartse bijstelling van het tarief voor huishoudens. De Raad zal actief betrokken worden bij deze transitie via een nader in te stellen Raadswerkgroep.

 

 1. Financiën en belastingen

De gemeente staat er als gevolg van een jarenlange conservatieve begrotingspolitiek financieel goed voor. Wij willen dit beleid continueren waarbij jaarlijks sluitende meerjarenbegrotingen uitgangspunt zijn in combinatie met een aanvaardbare financiële lastendruk voor de huishoudens die op of rondom het provinciaal gemiddelde ligt. De wijzigingen in het afvalinzamelingsbeleid zullen de basis moeten vormen voor de neerwaartse bijstelling van de lokale lastendruk.  Bestaande uitgaven zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Voor nieuw beleid dient eveneens incidentele of structurele dekking gevonden te worden in een sluitende meerjarenbegroting. De jaarlijkse stijging van de OZB zal de komende vier jaar maximaal 1,75% per jaar bedragen.

 

 1. Verkeer, vervoer en wegen

In de afgelopen jaren zijn veel wegen en riolen gerenoveerd. Door de lage prijzen als gevolg van de economische omstandigheden is er veel meer gerealiseerd dan aanvankelijk was gepland. De prijzen zijn de laatste tijd gestegen waardoor we er rekening mee moeten houden dat de komende jaren met hetzelfde geld minder gerealiseerd kan worden. Dit kan mogelijk leiden tot een herprioritering binnen het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP). De bedragen die hiervoor gereserveerd zijn binnen de meerjarenbegroting blijven in stand en worden in de volgende jaarschijven doorgetrokken.

De uitvoering van het huidige Gemeentelijk Verkeers – en Vervoersplan zal worden voortgezet. Er komt een nieuwe inventarisatie van verkeersonveilige situaties welke via een prioritering een plek krijgen in de nieuwe jaarschijven van het GVVP. Wij zijn bereid om extra middelen uit te trekken voor infrastructurele maatregelen die bijdragen aan een substantiële verbetering van de verkeersveiligheid. Daar waar er sprake is van provinciale wegen, zal de samenwerking met de provincie worden opgezocht.

De infrastructurele maatregelen rondom de ontwikkeling van Nedcar zullen de komende jaren grote prioriteit hebben. Datzelfde geldt voor de verbreding van de A2. Goede doorstroming van het verkeer is een basisvereiste. Iedere variant kan slechts op onze medewerking rekenen indien er sprake is van een goede inpassing met respect voor mens, natuur en omgeving.

De ontwikkeling van de snelfietsroute Noord-Zuid wordt in samenwerking met de provincie verder vorm gegeven.

Met de provincie als concessiehouder zal het huidige aanbod van openbaar vervoer – met name tussen onze kernen – worden geëvalueerd.

 

 1. Vergroening

Naast de reguliere wettelijke herplantplicht, worden er de komende periode tenminste 500 extra bomen geplant. Er komt meer ruimte voor biodiversiteit van de bermen door deze actief te beplanten en te handhaven dat de bermen ook daadwerkelijk hun functie behouden. Voorts wordt een aantal gemeentelijke bouwkavels ingezaaid met bloemenmengsels zodat deze als tijdelijke natuur met een ecologische functie worden ingezet. Hierbij dient er wel op gelet te worden dat er geen onevenredige overlast ontstaat voor zeer nabijgelegen woningen. Het reeds ingezette project om te komen tot een voedselbos wordt verder uitgevoerd en initiatieven om te komen tot een pluk – of kruidentuin worden positief benaderd. Wij staan positief ten opzichte van aansluiting bij de Statiegeldalliantie om zwerfafval tegen te gaan.

 

 1. Gemeenschapshuizen

Wij koesteren de bestaande gemeenschapsvoorzieningen in de negen kernen. Waar mogelijk of noodzakelijk wordt in overleg met de stichtingsbesturen bezien of de bezettingsgraden omhoog kunnen waardoor extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. In kernen waar geen gemeenschapshuis is, wordt in overleg met lokale exploitanten van zalen bezien hoe de zaalfunctie behouden kan worden.

 

 1. Jongeren en jonge gezinnen

Nederland kent 20 krimp- en anticipeergebieden. Dit zijn regio’s die kampen met een bevolkingsdaling of daar in de toekomst mee te maken krijgen. Onze gemeente ligt in een anticipeergebied. Om de vergrijzing tegen te gaan en te voorkomen dat jongeren wegtrekken moet het aantrekkelijk zijn voor jongeren en jonge gezinnen om zich binnen onze gemeente te vestigen. Echt-Susteren moet een bruisende gemeente zijn die jongeren en jonge gezinnen aan zich bindt. Als gevolg van de aantrekkende werkgelegenheid en de behoefte aan goede gemotiveerde arbeidskrachten, is het hebben van een aantrekkelijke leefomgeving steeds belangrijker. Buiten het lokale aanbod aan werk, is er – ondanks het ontbreken van hoogwaardige kennisinstituten, ziekenhuizen en Hbo-instellingen in onze gemeente, voldoende werkgelegenheid voor hoogopgeleiden binnen een redelijke reisafstand die zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer goed bereikbaar zijn. Wij willen onze gemeente daarom verder gaan ontwikkelen en actief promoten als centraal gelegen aantrekkelijke woon –,  werk – en leefgemeente in Limburg met ruime mogelijkheden op het gebied van wonen, werken, onderwijs, sport en recreatie.

De gemeente werkt welwillend mee en faciliteert waar het kan bij initiatieven voor het organiseren van grootschalige buitenevenementen en festivals voor de jeugd.

Voor de allerjongsten zorgen wij voor voldoende speelvoorzieningen in wijken met veel jonge kinderen en streven wij zoveel als mogelijk naar behoud van kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen in de hele gemeente.

 

 1. Sport – en accommodatiebeleid

Wij continueren het bestaande kleine kernenbeleid waarbij sportvoorzieningen zoveel als mogelijk voor de kernen blijven behouden. Van bovenaf zal niet worden ingezet op fusies van verenigingen of het samenvoegen van accommodaties. Mochten er signalen van onderop komen waarbij verenigingen zich actief melden met fusieplannen, dan zijn wij bereid tot aanvullende investeringen in de nieuwe gemeenschappelijke accommodatie. De bestaande projecten op de Bandert worden verder afgerond. Eventuele nieuwe ontwikkelingen zullen afzonderlijk aan de Raad worden voorgelegd. Er komt een regeling om een aantal (jeugdige) topsporters financieel te ondersteunen in hun talentontwikkeling.

 

 1. Cultuur en verenigingsleven

Wij koesteren onze eigen identiteit en de lokale volkscultuur. Grote evenementen zoals bijvoorbeeld de Heiligdomsvaart en Bondsschuttersfeesten blijven wij ondersteunen. Wij streven ernaar om onze cultuurhistorie zoveel mogelijk in stand te houden of weer zichtbaar te maken. Het bestaande cultuurbeleid wordt voortgezet waarbij wij open staan voor nieuwe uitingen van cultuur die specifiek zijn gericht op jongeren. De realisatie van het voormalig gemeentehuis aan de Plats en de voorzieningen voor grotere evenementen in het Connect College worden op korte termijn gerealiseerd. Hiermee ontstaat een cultuurhuis waar het Museum voor de Vrouw, heemkundevereniging, Veldeke, de stichting Dr. Edith Stein, harmonie en vele anderen een vaste stek kunnen krijgen. De subsidieplafonds voor verenigingen zullen zoals afgesproken met ingang van 2019 tot 10% worden verhoogd.  In Susteren zal de Beeldentuin een nieuwe impuls krijgen. Onze vrijwilligers in de zorg en voor het verenigingsleven zijn onmisbaar. Bezien zal worden hoe hieraan nog meer waardering kan worden gegeven alsmede hoe een nog grotere groep vrijwilligers geënthousiasmeerd kan worden om zich in te zetten voor de samenleving.  Voor verenigingen komt er – analoog aan de bedrijvencontactfunctionaris – een vaste contactpersoon waar alle vragen die betrekking hebben op de gemeente gesteld kunnen worden.

 

 1. Duurzaamheid

Als Cittaslow-gemeente willen wij verder bevorderen en investeren om duurzamer te gaan leven. De onlangs opgerichte Energiecoöperatie kan daarin een belangrijke rol spelen. Waar mogelijk sluiten wij graag aan bij provinciale en landelijke initiatieven. Op basis van het programmaplan Energie Midden-Limburg 2017-2020 zal er – in goed overleg met de Raadswerkgroep en de Energiecoöperatie – een duurzaamheidsbeleid worden ontwikkeld dat aan de Raad wordt voorgelegd. Lokaal zal voorts worden geïnvesteerd in het verder verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen, het daar waar mogelijk bevorderen van toepassing van duurzame energie en het inzetten op hergebruik van grondstoffen in de openbare ruimte en stimuleren wij het terugbrengen van de vraag naar energie. Wij streven met onze samenwerkingspartners naar de realisatie van de landelijke doelstellingen op het gebied van duurzaam opwekken van energie. De mogelijkheden voor zonneparken worden daartoe verruimd. Daarnaast zullen particulieren, bedrijven en andere (semi-) overheden nadrukkelijk worden uitgenodigd om gebruikte maken van de (landelijke) subsidiemogelijkheden alsmede de duurzaamheidsleningen die door de provincie worden verstrekt.

 

 1. Volkshuisvesting en woningbouw

De huidige economische situatie alsmede de gunstige geografische ligging van onze gemeente rechtvaardigen een uitbreiding van de mogelijkheden om voor verschillende doelgroepen te bouwen ten opzichte van de huidige kaders. In regionaal verband en met goedkeuring van de provincie zal hierop fors worden ingezet. Met de woningcorporaties wordt ingezet op de realisatie van betaalbare woningen voor de verschillende doelgroepen zoals starters, (jonge) gezinnen en senioren. Zo is er een maatschappelijk trend dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen terwijl het absolute inwoneraantal niet toeneemt. Meer inspelen op de veranderende vraag zal dan ook het credo zijn. Creatieve mogelijkheden voor verschillende doelgroepen worden daarbij niet uit de weg gegaan. Daar waar de corporaties die op dit moment werkzaam zijn in onze gemeente niet bereid of in staat zijn om hiertoe te investeren, zal op zoek worden gegaan naar andere corporaties die wel bereid zijn om dit te doen. Het huidige woningbouwbeleid zal worden gecontinueerd. Voor “oude” projecten en initiatieven waarvan de kans klein is dat deze in de toekomst ooit worden gerealiseerd, worden trajecten opgestart om de toegekende bouwtitels op termijn te kunnen schrappen. De gemeente zal dit niet financieel compenseren. Wij blijven inzetten op woningbouwontwikkeling in de vrije sector in onze verschillende kernen. Het verstrekken van startersleningen wordt gehandhaafd. De huidige Welstandscommissie is onlangs ingesteld voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode zal worden onderzocht of de Welstandscommissie in haar huidige vorm kan worden opgeheven en welke (minimale) alternatieven noodzakelijk zijn om monumenten en belangrijke gebouwen te behouden zodat deze na afloop van de huidige benoemingstermijn kunnen worde geïmplementeerd.  Huisvesting van arbeidsmigranten verdient hoge prioriteit.  Huisvesten van deze doelgroep op vakantieparken heeft zijn langste tijd gehad. Verplaatsen naar bestaande woningen in de verschillende kernen is ons inziens geen oplossing. Daarom zullen in overleg met  de verschillende stakeholders de mogelijkheden worden onderzocht om arbeidsmigranten in passende omvang en goed geëquipeerde voorzieningen te huisvesten.  Ook dienen er in regionaal verband afspraken te worden gemaakt om te komen tot een evenwichtige spreiding van de voorzieningen voor arbeidsmigranten. 

 

 1. Ruimtelijke ordening

Wij staan voor een goede ruimtelijke ordening voor het grondgebied van onze gemeente. Naast de bescherming van de waardevolle gebieden (natuur, archeologie, agrarisch) dient er maximale ruimte te zijn voor ontwikkelingen voor burgers en bedrijven. Initiatieven van burgers en bedrijven kunnen rekenen op een uitnodigende houding van de gemeentelijke overheid. Wij zoeken naar kansen en uitdagingen en zijn slechts afwijzend als hogere waarden en daadwerkelijk belangen van de omgeving dat vragen. Uitgangspunt is dat wij zoeken naar legalisatiemogelijkheden voor bestaande bouwwerken en gebouwen zolang die geen ontoelaatbare inbreuk op de ruimtelijke uitgangspunten vormen.  Ten aanzien van de vestiging van nieuwe megastallen in onze gemeente volgen wij het landelijk en provinciaal beleid met als aanvulling dat de gemeente deze raadsperiode niet meewerkt  aan de vestiging van nieuwe megastallen.

 

 1. Regionale samenwerking

Samenwerking met regiogemeenten en in gemeenschappelijke regelingen is geen doel op zich maar moet een aantoonbare meerwaarde (blijven) hebben. De resultaten van samenwerking in gemeenschappelijke regelingen moeten daarom ook meer meetbaar worden dan in het verleden. De Raad zal frequenter dan nu het geval is bestuurders van gemeenschappelijke regelingen gaan uitnodigen om met elkaar in commissieverband te spreken over actuele en toekomstige ontwikkelingen. Voorts zal er via de reguliere publicaties meer aandacht worden besteed aan de voorlichting over een aantal relevante gemeenschappelijke regelingen aan onze inwoners.  De samenwerking met Maasgouw en Roerdalen (MER) heeft onder meer als doel kostenbesparingen realiseren en biedt basis voor  een zelfstandige  gemeente Echt-Susteren  op de middellange termijn.

De samenwerking binnen het sociaal domein en bedrijfsvoering verdient verdere verbetering waarbij een kritische blik vanuit de moedergemeenten vereist is. Investeringen moeten een aantoonbare meerwaarde hebben voor onze gemeente. Op onderdelen kan een pas op de plaats en daarmee een matiging van het ambitieniveau  een denkbare optie zijn. De gemeente Sittard-Geleen is  ondanks haar geografische ligging als naaste buur geen partij waar vanuit samenwerkingsverbanden intensief mee wordt samengewerkt. Dit is vooral veroorzaakt door de geografische indeling van de provinciale regio’s.  Een aantal economische en ruimtelijke ontwikkelingen noodzaken tot een intensivering van het contact.

 

 1. Openbare orde en veiligheid

Veiligheid begint bij leefbaarheid. Het moet voor burgers prettig zijn om in hun buurt te wonen. Hier levert het gemeentebestuur vanzelfsprekend een bijdrage aan. Toch moet er in bepaalde gevallen hard worden opgetreden. Voor criminaliteit en radicalisering is in onze gemeente geen plaats. Om dit te bereiken is er meer voorlichting en dialoog nodig tussen de belangrijkste actoren. Ondermijning van het openbaar bestuur wordt onder andere door het actief inzetten van de wet Bibob actief tegengegaan. De inzet van buurtpreventieteams wordt verder gestimuleerd en waar noodzakelijk geïntensiveerd. Zij hebben inmiddels een onmisbare bijdrage in het kader van de veiligheid en leefbaarheid.  Het zerotolerance beleid ten aanzien van hennepteelt en de aanpak van motorbendes wordt onverminderd gecontinueerd.  Burgernet wordt verder gepromoot. Waar mogelijk wordt de internationale samenwerking met hulpdiensten nog verder doorontwikkeld.

 

 1. Gemeenteraad en College van Burgemeester & Wethouders

De huidige commissiestructuur met de commissies Omgeving, Maatschappij en Algemene Zaken blijft in stand. Wel wordt het aantal leden per commissie teruggebracht. Voor fracties met 1 tot en met 2 raadsleden is er ruimte voor 1 commissielid, voor fracties van 3 of meer leden is er ruimte voor 2 commissieleden. Bij ziekte of afwezigheid kunnen commissieleden zich door een vaste vervanger laten vervangen. De griffie wordt verzocht namens de coalitiepartijen voorstel voor te bereiden tot wijziging van de huidige verordening op de commissies. Het voorzitterschap wordt ingevuld door twee raadsleden vanuit de coalitie en een vanuit de oppositie.

Het systeem van fractievergoeding waardoor partijen in staat worden gesteld om hun volksvertegenwoordigende rol goed in te kunnen vullen wordt tijdens de geplande heisessie van de Raad geagendeerd. Daarnaast wordt bezien of de verordening kan worden vereenvoudigd.

Het College van B&W zal naast de burgemeester bestaan uit vijf wethouders met een formatieomvang van in totaal 4,3 fte. Het CDA zal twee wethouders leveren (1,9 fte) evenals PNES (1,7 fte), DES levert één wethouder (0,70 fte).

Echt-Susteren, 23 april 2018