Bron: klimaatatlas.

Motie vergroening buitenkant gemeentehuis en plein Nieuwe Markt te Echt aangenomen!

We vinden de Nieuwe Markt met het gemeentehuis in Echt een sterk versteende omgeving. Dit blijkt ook uit de Klimaatatlas want o.a. hittestress is het gevolg. Met deze motie vragen we om mogelijkheden tot vergroening te onderzoeken.

 

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Constaterende dat:

  • vergroening van de openbare ruimte steeds belangrijker zal worden i.h.k.v. klimaatverandering;
  • openbaar groen bijdraagt aan een positieve uitstraling en beleving van een gemeente.

Van mening zijnde dat:

  • het plein (samen met het gemeentehuis) aan de Nieuwe Markt te Echt een sterk versteende indruk maakt aangezien de aanwezige bomen aan de rand staan en er voor het gemeentehuis slechts enkele geraniumtorens staan;
  • vergroening van het gemeentehuis en het plein, gezien de constateringen, wenselijk is.

Verzoekt het college:

  • onderzoek te doen naar mogelijkheden om het groen rondom het gemeentehuis te herinrichten;
  • onderzoek te doen naar mogelijkheden om het plein aan de Nieuwe Markt te voorzien van semi-permanente of verplaatsbare groenelementen, eventueel in combinatie met straatmeubilair;
  • de uitkomsten van beide onderzoeken, inclusief kosten en dekkingsvoorstel, aan de raad kenbaar te maken voor de eerste commissievergadering Omgeving in 2020.

De motie werd mede-ondersteund door CDA, PNES, DES en PvdA waarvoor dank!

De motie werd met unanieme meerderheid van stemmen aangenomen.