'Motie vreemd' over de verhoging vergoeding commissarissen OML

GroenLinks vindt het ongepast en ongewenst om de vergoedingen zó fors te verhogen en ook nog eens met terugwerkende kracht. De OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg), die namens 5 gemeenten bedrijfskavels verkoopt, is weliswaar een BV maar in een publieke omgeving. En dus is er publiek geld ofwel gemeenschapsgeld mee gemoeid. Hier lees je de volledige motie die unaniem werd aangenomen. De fracties MenM en DES ondertekenden bij voorbaat als ondersteuners waarvoor dank. Lijst Samenwerking, CDA en PNES wachtten het advies van portefeuillehouder Hessels af, die zich kon vinden in de strekking van de motie, en stemden toen ook voor.

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Overwegende dat:

 • de gemeenteraad van Echt-Susteren kennis heeft genomen van de wens van de commissarissen van OML om de vergoeding voor hun werkzaamheden te verhogen, met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2016, met het volgende voorstel:
  • Voorzitter: van €7.000,- naar €13.000,- (ca. +86%)
  • Vicevoorzitter: van €6.000,- naar €9.450,-  (ca. +58%)
  • Lid RvC: van €6.000,- naar €8.100,- (+35%)

Van mening zijnde dat:

 • door een reorganisatie de organisatie OML kleiner wordt;
 • de aan hun functie verbonden verantwoordelijkheid beperkt is, gelet op de aard en omvang van de activiteiten die OML ontplooit;
 • het ongepast en ongewenst is om de in het verleden overeengekomen vergoeding met terugwerkende kracht en met deze percentages te verhogen.

Verzoekt het college:

 • een inspanning te leveren om de verhoging van de vergoeding van de commissarissen van OML in ieder geval niet met terugwerkende kracht te laten ingaan;
 • een inspanning te leveren om zéér terughoudend om te gaan met een eventuele verhoging van de vergoeding van de commissarissen van OML.