College van Burgemeester en Wethouders (foto: ZIPS Fotografie)

Portefeuilleverdeling College van B&W

In zijn vergadering van 26 april jongstleden heeft het college de portefeuilleverdeling en de loco-volgorde vastgesteld.

Burgemeester J.W.M.M.J Hessels

 • Wettelijke taken
 • Openbare orde en integrale veiligheid
 • Algemeen juridische zaken
 • Burgerparticipatie
 • Klachtafhandeling
 • Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten
 • Toezicht en handhaving
 • Communicatie en voorlichting
 • Recreatie en toerisme (incl. Cittaslow)
 • Representatie en public relations
 • Euregionale samenwerking en internationale betrekkingen
 • Dienstverlening
 • Burgerzaken en verkiezingen
 • Bedrijfsvoering (P&O, l&A, DIV en facilitair, inclusief beheer en onderhoud gemeentehuis)
 • Asielzoekers (AZC)
 • Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

 

Wethouder P.H.J. Pustjens / 1e locoburgemeester

 • Gebiedsontwikkeling Susteren, Nieuwstadt, Dieteren en Roosteren e.o. (inclusief Grensmaas)
 • Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren Zuid
 • Gemeentelijke gebouwen (incl. gemeenschapshuizen en onderwijshuisvesting, excl. gemeentehuis en sportaccommodaties)
 • Meerjarig investeringsprogramma infrastructuur (MIP)
 • Grond- en pachtzaken /grondbedrijf (excl. ontwikkeling Bocage en bedrijventerreinen)
 • Onderwijs, bibliotheekwerk, museum en monumentenbeleid
 • Volkshuisvesting (incl. huisvesting specifieke doelgroepen)
 • Landschapspark Susteren
 • Project onderhoudsbedrijf openbare ruimte
 • Project Centrumplan Susteren
 • Ondernemersoverleg centrum Susteren

 

Wethouder G.H.C. Frische / 2e locoburgemeester

 • Gebiedsontwikkeling Sint Joost - Koningsbosch en Mariahoop
 • Gebiedsontwikkeling Leisurepark 'In de Bandert'
 • Financiën en belastingen
 • Participatie
 • WMO
 • Economische zaken (excl. ondernemers centra Echt en Susteren), bedrijventerreinen en OML
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Sportbeleid (inclusief accommodaties)

 

Wethouder P.H.M. Ruijten / 3e locoburgemeester

 • Gebiedsontwikkeling Echt en centrum Echt
 • Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren Noord
 • Beleid beheer groen, wegen en riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare verlichting
 • Beleid natuur, landschap en recreatiewaters
 • Bosbeheer
 • Reconstructie platteland /Platteland in Ontwikkeling
 • Beleid en beheer openbare begraafplaatsen
 • Markten, evenementen en kermissen
 • Ondernemersoverleg centrum Echt
 • Project ontwikkeling De Valk
 • Project hotelontwikkelingen A2

 

Wethouder H.E.J.M. Meuwissen / 4e locoburgemeester

 • Gebiedsontwikkeling Pey en A2-zone
 • Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, structuurvisie en implementatie Omgevingswet
 • Milieubeleid en-beheer
 • Ruimte voor Ruimte
 • Water-en bodembeleid
 • Duurzaamheid Afvalbeleid en afvalinzameling
 • Vergunningverlening Wabo
 • Omgevingsdienst MER en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Project ontwikkeling Nedcar
 • Project klooster Koningsbosch
 • Project Bocage

 

Wethouder A.M.C. Bruijsten / 5e locoburgemeester

 • Jongerenbeleid
 • Jeugdzorg
 • Armoedebeleid
 • Welzijn (cultuur en subsidies)
 • Volksgezondheid (incl. GGD)
 • Leerlingenvervoer
 • Leerplicht
 • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Volwasseneneducatie
 • Speeltuinen