Raadsvergadering 13 december 2018

De laatste raaadsvergadering van 2018 leek op het eerste oog een lange agenda te hebben met maar liefst 19 punten. Echter een groot deel waren hamerstukken. De letterlijke inbreng van onze fractievoorzitter leest u hier.

 

Door Lijst Samenwerking werd het agendapunt over de verlenging van 'Koers Minimabeleid' onthamerd en aan het eind van de agenda toegevoegd.

Door GroenLinks werd gevraagd om de agendapunten 16 en 17 te wisselen in behandeling gezien een amendement tijdens de behandeling van de 2e Bestuursrapportage (16) waarvoor het logischer was om eerst de Energievisie (17) te behandelen.

Beide wijzigingen in de agenda werden door de raad goedgekeurd.

 

15. Voortgangsinformatie 13 dec. 2018:

Voorzitter, ik wil vragen naar de voortgang met betrekking tot de motie over de berging van de Stirling bommenwerper bij abdij Lilbosch.

>>> Wethouder Pustjens maakte hierop bekend dat Abt Malachias schriftelijk toestemming heeft gegeven om de Stirling te bergen! <<<

(zie afbeelding)

 

17. Energievisie:

Voorzitter, we worden als raad gevraagd een zienswijze te geven over de Energievisie die voorligt. Namens GroenLinks kan ik melden dat we over het algemeen tevreden zijn. Het college toont ambitie in het streven naar een energieneutrale gemeente in 2040. Alleen al het lef tonen om dit zwart op wit te zetten, verdient een compliment. Maar nu alleen nog even realiseren. En dat is een pittige opgave. Het gaat ook veel geld kosten waarbij ook nog eens de kosten voor de baat gaan. Het rendement zal ook vaak niet in geld uit te drukken zijn. Minder gebruik van fossiele brandstoffen zal bijvoorbeeld een betere luchtkwaliteit opleveren. En dan hebben we het over welzijn in plaats van welvaart of ogenschijnlijk oneindige economische groei, ongeacht de impact op de Aarde. GroenLinks wil juist op de eerste plaats een veilige, gezonde en leefbare omgeving voor de huidige generatie maar vooral ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook voor hen zitten we hier. Dat wil ik nog maar eens benadrukken.

Om de ambitie van het college te realiseren, is medewerking nodig van onze inwoners én van het bedrijfsleven. Tijdens de Algemene Beschouwingen heb ik al gewezen op het belang van draagvlak onder de inwoners. In het verslag van de commissie Omgeving lees ik terug dat het de bedoeling is om van onderop te werken om die draagvlak te creëren. Ik wees al eerder op 100% coöperatieve windparken die binnenkort in Midden-Limburg zullen verrijzen. Eenzelfde constructie is ook mogelijk met zonneweides. Verderop in het verslag van de commissie Omgeving lezen we dat wethouder Meuwissen het standpunt hanteert dat degene die de lasten draagt, ook de lusten moet krijgen. Het klinkt ons als muziek in de oren!

Uiteraard willen we dat zoveel als mogelijk de daken in onze gemeente worden benut voor zonnepanelen. Zowel bij particulieren als bij bedrijven zodat we zo weinig mogelijk landbouwgrond hoeven op te offeren. We zijn verheugd te lezen dat de RUD een grote rol heeft in het adviseren van bedrijven om energie te besparen en om duurzaam op te wekken. We hebben daar dit jaar al diverse malen aandacht voor gevraagd omdat we vinden dat ook het bedrijfsleven een forse bijdrage moet leveren. Dus niet alleen onze inwoners. De RUD wordt in de Energievisie nadrukkelijk in stelling gebracht om de bedrijven te controleren en te handhaven als dat nodig is. Geld voor meer FTE’s bij de RUD om deze taken uit te voeren, is geregeld, zo hoorde ik de wethouder zeggen tijdens de Algemene Beschouwingen. Mooi!

Maar ook hier in het gemeentehuis is meer FTE nodig om de ambities van het college ten aanzien van de energietransitie te realiseren. Daarom zal ik zometeen bij de behandeling van de 2e Bestuursrapportage een amendement indienen met als doel méér formatie op het gebied van duurzaamheid zodat het college meteen vanaf 2019 voortvarend aan de slag kan gaan met de uitvoering van deze Energievisie.

Tot slot, voorzitter, wil ik wijzen op de technieken die er aan zitten te komen. U weet dat ik heel graag de gemeente op de kaart wil zetten met een waterstoftankstation. Waterstof wordt in elk geval al vier keer genoemd in de Energievisie maar de ontwikkelingen zijn nog in een pril stadium. Ik heb er begrip voor dat waterstof op dit moment nog niet de status van ‘proven technology’ heeft in deze Energievisie zoals o.a. warmtepompen, zonne-energie en windenergie dat wel al hebben. Technologische ontwikkelingen gaan echter razendsnel dus wie weet wat de toekomst nog in petto heeft op dit gebied. De Energievisie krijgt zeker onze goedkeuring gezien de ambitie van het college om in 2040 energieneutraal te willen zijn. Tot zover, voorzitter.

 

16. 2e Bestuursrapportage:

Voorzitter, ik heb zojuist tijdens mijn zienswijze op de Energievisie al aangekondigd dat er méér formatie nodig is op het gebied van duurzaamheid. Daarom wil ik met een amendement meer budget toevoegen want er gaat heel veel werk op het ambtelijk apparaat af komen als het college haar ambitie wil uitvoeren. Het amendement luidt als volgt:

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Besluit

tot de volgende wijziging op het onderhavige voorstel:

Twee beslispunten toe te voegen, nl.:

6. In de jaren 2019-2022 € 50.000 toe te voegen aan het budget van € 30.000 voor formatie in verband met duurzaamheid, zoals vermeld in de op 5 juli 2018 door de raad vastgestelde kadernota 2019 en beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2019 die door de raad op 7 november 2018 is vastgesteld.

7.  De extra middelen ad € 50.000 in de jaren 2019-2022 ten laste te brengen van de in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 beschikbare ruimte voor nieuw beleid.

Toelichting:

Het extra budget van € 50.000 is bedoeld voor formatie in verband met duurzaamheid. Naar aanleiding van de 2de bestuursrapportage 2018, alsmede de Energievisie Echt-Susteren 2018-2022 wordt bovenstaande amendement ingediend.

Mede-ondertekenaars waren CDA, PNES, DES en PvdA. Het amendement werd unaniem aangenomen!

 

18. Integraal Veiligheidsplan:

Voorzitter, we vinden dit een prima Veiligheidsplan. Er is een verschil gemaakt tussen prioriteiten en de zgn. going concern. Bij deze voortdurende zorgen zien we nu ook aandacht voor polarisatie en radicalisering. Vorig jaar hebben we hiervoor al aandacht gevraagd via schriftelijke vragen. Toen vroegen we of de gemeente beleid had geformuleerd. Dat was er niet en is ons inziens ook niet nodig. Met een beleidsnotitie die in de onderste la verdwijnt wordt onze gemeente niet veiliger. Het is veel verstandiger om deze onderwerpen integraal op te nemen zoals in dit Veiligheidsplan is gedaan. Ook volop in de aandacht staat de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het heeft zelfs een plek gekregen bij de prioriteiten, en dat is volledig terecht. Als plattelandsgemeente die ook nog eens tussen twee andere landen ligt, moeten we waakzaam zijn voor bijvoorbeeld hennepteelt en witwassen. Uiteraard blijft het college verder aandacht hebben voor verkeersveiligheid, hangjeugd, brandveiligheid, enzovoort, enzovoorts. Dat spreekt voor zich, zou ik bijna willen zeggen. Kortom, we kunnen instemmen met dit Integraal Veiligheidsplan.

 

14. Koers Minimabeleid:

Voorzitter, voor ons is dit agendapunt niet meer dan een procedureel moetje. Want we krassen een jaartal door en zetten er een ander jaartal boven. Toch maak ik graag gebruik van de gelegenheid om nog eens onze aandachtspunten in de schijnwerpers te zetten. En dat is preventie, vroegsignalering en Mobility Mentoring. Wat vroegsignalering betreft willen we vooral dat het college de grenzen opzoekt van wat mag ten aanzien van de privacy van onze inwoners. In Amsterdam hebben ze daar goede ervaringen mee. De heer Jan Siebols zouden we eigenlijk eens moeten uitnodigen om hier uitleg over te komen geven. Misschien dat hij als spreker kan worden uitgenodigd tijdens een raadsconferentie. Ook mevrouw Nadja Jungmann lijkt ons een interessante spreker, maar dan op het gebied van Mobility Mentoring. Tijdens de Algemene Beschouwingen heb ik het hier ook al voer gehad. Mensen ervaren veel stress van de eindjes aan elkaar knopen. Zonder het wegnemen van die stresscomponent lukt het de betreffende persoon nauwelijks om aan plannen toe te komen. Ook verschijnen zulke mensen gewoonweg niet op een afspraak omdat ze het simpelweg vergeten door de alledaagse sores. Mobility Mentoring probeert eerst die stressfactor weg te nemen waarna de weg uit de armoedesituatie vaak succesvoller is.