Raadsvergadering 13 juli 2017

Tijdens deze raadsvergadering beperkte de inbreng van GroenLinks zich tot drie agendapunten:

1. punt 8: Voortgangsinformatie 13 juli 2017

2. punt 9: Jaarrekening 2016

3. punt 14: Kredietvotering tbv ontwikkelingen Project Plats 1 / aula Connect College / Trefcentrum Edith Stein

1. De te ontwikkelen leefbaarheidskaart voor Nieuwstadt stond als zijnde 'afgehandeld' op de lijst van moties en toezeggingen terwijl dit nog niet is afgehandeld: er is geen rapport of kaart ontwikkeld. Wethouder Pustjens gaf dit toe en dus blijft het punt open staan. Een dag later stelden we vragen art. 33 RvO; die vindt u elders terug op de website.

2. Bij de bespreking van de financiële stukken benadrukte GroenLinks dat er weliswaar een positief rekeningsaldo is van €1,5 miljoen over 2016 maar de lastendruk verder stijgt voor de burgers. GroenLinks stelde via een amendement voor om het overschot te reserveren voor de invoering van de Gelukspas (naar een idee van de Cliëntenraad Roerdalen); dit voorstel werd verworpen en dus wordt het overschot toegevoegd aan Reserve vermindering kapitaallasten. Wel goed te zien dat andere partijen ook steeds meer beseffen dat de afvalstoffenheffing zowat de enige draaiknop is om de lastendruk te verlagen: minder restafval aan de straat zetten zal leiden tot een lagere heffing. Maar hoe dit gerealiseerd moet worden, daar is nog verschil van inzicht over. GroenLinks stemde tegen de Jaarrekening omdat wij vinden dat de financiële positie van onze gemeente ruim voldoende robuust is en er best eens geld kan terugvloeien naar de samenleving, met name naar de minima en hulpbehoevenden. GroenLinks stemde wel vóór de 1e Bestuursrapportage 2017 en de Kadernota 2018.

3. Tot slot stond Plats 1 op de agenda: in het voormalige raadhuis van Echt wil het college een multifunctionele ruimte maken op de begane grond. De huidige gebruikers (Heemkundekring, Bibliotheek en Museum van de Vrouw) moeten schuiven binnen het gebouw. Wethouder Pustjens vroeg om €1,5 miljoen en die kreeg hij: 12 stemmen vóór en 9 tegen. GroenLinks stemde tegen omdat er geen harde zekerheden voorhanden zijn en vroeg om 2-3 maanden uitstel. Een raadsmeerderheid gaf wethouder Pustjens echter toestemming om slechts op basis van vertrouwen de €1,5 miljoen te gebruiken.