Raadsvergadering 14 december 2017

We brengen verslag uit van de raadsvergadering van 14 december 2017 en met name over de inbreng van GroenLinks.

Bij het vaststellen van de agenda werd punt 5 (Bestuurlijke lus bestemmingsplan Buitengebied) door GroenLinks onthamerd en na punt 17 aan de agenda toegevoegd.

DES vroeg om punt 12, 13 en 15 van de agenda (zie bijlage) af te voeren. Over handhaving van het agendapunt werd telkens gestemd en GroenLinks stemde telkens vóór behandeling.

Punt 11:

Uit de voortgangsinformatie blijkt dat het college overleg heeft gevoerd met het nieuwe bestuur van de Ondernemersvereniging Susteren en dat dit reguliere overleg ook zal worden voortgezet. Dit conform het verzoek van enkele partijen (waaronder GroenLinks) tijdens de Algemene Beschouwingen. Vanuit GroenLinks spreken we graag onze waardering uit voor de snelle actie. We hopen dat het college in samenwerking met de ondernemersvereniging het winkelcentrum van Susteren aantrekkelijk kan houden. [standje van de voorzitter: de opmerking betreft geen inhoudelijke vraag en hoort daarom niet hier ;-)]

Punt 13:

De Gemeenschappelijke Regeling Westrom (GRW) moest door wetswijzigingen worden aangepast. GroenLinks stemde voor. Tevens bracht GroenLinks een motie in om draagvlak te vragen bij het college voor het voortzetten van de Klankbordgroep Westrom. Hier zitten raadsleden in van de vijf gemeenten die deelnemen in de GRW. De motie werd unaniem aangenomen.

Punt 15:

GroenLinks stemde voor de ontwikkelingen in de noordwesthoek van Leisurepark “In de Bandert”. We vroegen naar de aanplant van nieuwe natuur en dat blijkt in orde. Voor wat betreft de mogelijke aanleg van een pluktuin, heeft GroenLinks geadviseerd om de verbinding met aanwezige groeperingen in onze gemeente die bezig zijn met bijvoorbeeld voedselbossen. Er is veel kennis aanwezig en deze mensen zijn zeer gemotiveerd; maak er gebruik van.

Punt 16:

GroenLinks stemde voor de Gebiedsvisie Pey maar maakt zich wel zorgen om de uitbreidingsplannen van de Lidl; dit hebben we duidelijk verwoord. De wethouder deelt de zorgen maar kon niet meegaan in onze wens om Lidl duidelijk te maken dat ze maar ergens anders gaan zitten als ze zonodig een grotere winkel willen. M.a.w. wat GroenLinks betreft geen uitbreiding op die plek gezien de toename van verkeersstromen, laden en lossen van vrachtwagens, een grotere parkeerplaats met blik en verkeersrisico’s voor schoolgaande jeugd.

Onthamerde punt 5:

Een technisch verhaal: het college moet van de Raad van State het bestemmingsplan Buitengebied op enkele punten aanpassen omdat omwonenden van de manege Stal Bosserheide te Koningsbosch met succes beroep hadden aangetekend. Het college vraagt de raad om het raadsvoorstel, met daarin de voorgestelde reparaties, aan te nemen. GroenLinks is het niet eens met één wijziging namelijk de regulering van het aantal evenementendagen (60 dagen tussen 1 maart en 1 oktober, max. gedurende 4 aaneengesloten dagen, max. 100 bezoekers per dag, max. 200 paarden per dag bij een trainingsbijeenkomst, max. 250 paarden bij een wedstrijd). Wij vinden deze specifieke regeling een aantasting van de woonomgeving voor omwonenden en vinden het jammer dat zij weer in beroep moeten gaan. Hierdoor is het zomaar mogelijk dat de Raad van State het college, en daarmee de raad, wéér terugfluit. De portefeuillehouder verwacht echter dat de Raad van State de voorgestelde reparaties zal goedkeuren. De tijd zal het leren. GroenLinks stemde, na een vurig betoog, als enige tegen dit raadsvoorstel.

Moties vreemd aan de orde van de dag:

Politieke partijen kunnen moties inbrengen die los staan van de punten op de agenda. Dit zijn de zogenaamde “moties vreemd aan de orde van de dag”.

DES verzoekt het college: inspanningen te verrichten om de nieuwe dienstregeling van Arriva aan te laten passen, om zodoende de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen voor de inwoners van Echt- Susteren gemakkelijker te maken. Deze motie wordt unaniem aangenomen.

GroenLinks verzoekt het college: de gemeente Echt-Susteren per direct aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. Dit is kosteloos en kan eenvoudig via de website https://statiegeldalliantie.org. De portefeuillehouder ontraadde de motie en zegde toe om dit te bespreken met de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg. GroenLinks hield ook hier een vurig betoog maar trok de motie uiteindelijk in aangezien er geen draagvlak was en de toezegging het hoogst haalbare was.

Lijst Samenwerking: Verzoekt het college: 1) te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie, al of niet in combinatie met natuurcompensatie, van een levensbomenpark in de gemeente Echt-Susteren. 2) een overeenkomstig voorstel, inclusief financiële dekking voor te leggen aan de raad in het voorjaar van 2018. Deze motie wordt unaniem aangenomen.