Raadsvergadering 22 september 2016: motie vreemd aan de orde van de dag. Windmolens Holtum-Noord

De mogelijke komst van windmolens in Holtum-Noord houdt de gemoederen bezig. GroenLinks Echt-Susteren heeft zich goed laten informeren door GroenLinks Sittard-Geleen, Natuurlijk Sittard en de Energiecoöperatie Sittard-Geleen (ECSG). Het gaat om vier windmolens waarvan al drie grondposities door energieproducent Engie zijn verworven. De vierde grondpositie hangt nog boven de markt: de gemeente Sittard-Geleen maakt binnenkort een keuze tussen Engie en de ECSG. Wij wilden via een motie het college van B&W Echt-Susteren vragen om druk uit te oefenen op haar collega's in Sittard-Geleen: de vierde windmolen moet ons inziens worden beheerd door de ECSG want alleen dan kunnen burgers participeren! Financieel rendement bij windmolens in je directe omgeving draagt bij aan draagvlak: niet alleen de lasten maar ook de lusten. Door onze motie kwam plotseling het standpunt van de gemeente boven tafel: géén windmolens op die locatie! Echt-Susteren zal een zienswijze indienen en wil zelfs procederen als dat nodig is. Enerzijds begrijpen we dit standpunt want de gemeente komt op voor haar inwoners in Baakhoven, Roosteren, Illikhoven en Visserweert. Anderzijds ging nu ook de inhoud van onze motie verloren en daarmee de wens om participatie door burgers (ook die van Echt-Susteren!) veilig te stellen. Mochten de windmolens uiteindelijk tóch in Holtum-Noord worden geplaatst, dan is die participatie broodnodig om draagvlak te creëeren, is onze mening. Nogmaals: niet alleen de lasten maar dan ook de lusten!

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

In vergadering bijeen op 22 september 2016

Overwegende dat:

 • Op grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen vier windmolens worden geplaatst, te weten op Holtum-Noord;
 • Energieproducent Engie de grondpositie voor drie windmolens reeds heeft verworven;
 • Gemeente Sittard-Geleen de grondpositie voor een vierde windmolen in eigendom heeft;
 • Deze windmolens vooral impact hebben op de inwoners van onze gemeente, met name in Illikhoven, Visserweert, Roosteren en Baakhoven.

Van mening zijnde dat:

 • Inwoners van onze gemeente niet alleen de lasten moeten dragen maar ook van de lusten moeten kunnen meeprofiteren;
 • De uitgifte van zgn. winddelen door een lokale energiecoöperatie, die een windmolen beheert, hiervoor uitermate geschikt is;
 • Hierdoor draagvlak wordt gecreëerd onder de inwoners van onze gemeente ten aanzien van het plaatsen van windmolens in Holtum-Noord.

Verzoekt het college:

 1. Gemeente Sittard-Geleen met klem te verzoeken om de grondpositie voor de vierde windmolen ter beschikking te stellen aan de lokale energiecoöperatie Sittard-Geleen (ECSG);
 2. Gemeente Sittard-Geleen en ECSG met klem te verzoeken om dan deelname aan genoemde coöperatie ook voor inwoners van de gemeente Echt-Susteren mogelijk te maken.

Indiener:

J.E. Janssen, Lijst GroenLinks

 

De raad stemt tegen deze motie.

Stemming heeft bij handopsteken plaatsgevonden.

 • VOOR stemden de fracties DES en GroenLinks.
 • TEGEN stemden de fracties Lijst Samenwerking, PNES, CDA en Lijst Reijnders.