Raadsvergadering 31 mei 2018

We komen kort terug op de raadsvergadering van 31 mei aangezien GroenLinks een motie van het CDA mede-ondersteunde t.a.v. de situatie bij de GR MER, het servicecentrum van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

De Conceptbegrotingen 2019 van zeven Gemeenschappelijke Regelingen (GR) stonden als hamerstuk op de agenda. De Conceptbegroting GR MER werd op verzoek van Lijst Samenwerking onthamerd en zodoende toegevoegd aan de agenda als laatste bespreekstuk.

Het servicecentrum MER kampt met problemen vandaar dat het CDA met een motie kwam die werd ondersteund door de andere vier coalitiepartijen PNES, DES, PvdA en GroenLinks:

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat:

  • De GR MER een gemeenschappelijke regeling is waaraan naast Echt-Susteren ook de gemeenten Roerdalen en Maasgouw deelnemen.
  • De in deze GR ondergebrachte taken op het gebied van uitvoering van beleid beter en efficiënter zouden moeten worden uitgevoerd op de schaal van deze 3 gemeenten tezamen i.p.v. door de gemeente Echt-Susteren alleen.

Constaterende dat:

  • Al langere tijd klachten worden ontvangen over de service en dienstverlening vanuit het servicecentrum MER.
  • Deze klachten onrust te weeg brengen binnen de politiek in Echt-Susteren.
  • Er een doorontwikkeltraject is ingezet waarbij zorgvuldigheid voor snelheid moet gaan.

Van mening zijnde dat:

  • De service en dienstverlening vanuit het servicecentrum MER goed moet verlopen en dat discussies binnen de gemeenteraad over klachten over deze service en dienstverlening, niet direct bijdragen aan een oplossing.

Verzoekt het college:

  • Om, in overleg met de partners aan deze gemeenschappelijke regeling, uiterlijk juli 2020 orde op zaken gesteld te hebben bij het servicecentrum MER zodat service en dienstverlening dan op peil zijn en de personele bezetting voldoet, binnen de financiële kaders zoals gesteld.
  • Binnen deze periode de raad via de reguliere Plan & Controlcyclus te informeren zodat de Raad zich tijdens de behandeling daarvan een oordeel kan vormen over de voortgang.

 

Deze motie werd unaniem aangenomen.