Raadsvergadering 6 november 2019

De inbreng van GL tijdens de raadsvergadering van 6 november 2019 beperkte zich tot twee agendapunten: Financiële tegemoetkoming voor huishoudens met medisch afval en de Begroting 2020.

 

7. Financiële tegemoetkoming voor huishoudens met medisch afval

Officieel betreft het hier agendapunt 'Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020, 1e herziening'. Een hele mond vol. Maar samengevat komt het neer op een financiële tegemoetkoming van €60 per jaar per huishouden met medisch afval. Denk aan incontinentieluiers, afval door thuis-dialise en stomazakken. De provinciale krant De Limburger schreef hier op 29 oktober al een artikel over waarin onze fractievoorzitter Thijs Wetemans vertelde dat hij tevreden was met het voorstel.

Tijdens de raadsvergadering herhaalde hij zijn tevredenheid met het voorstel, mede omdat naast de financiële compensatie ook nog ondergrondse containers (OGI's) worden aangepast voor restafval. Inwoners met medisch afval die er snel van af willen, kunnen zodoende dit afval als restafval kwijt tegen een gereduceerd tarief: €2,25 voor een zak van 60 liter en €1,15 voor een zak van 30 liter. In de loop van 2020 worden de vrijkomende OGI's voor blik en drankkartons (en mogelijk zelfs textiel) omgebouwd met een klep die met een pasje is te openen. In 2021 zal de vuilniswagen voor restafval nog slechts 1x per 4 weken door de wijk rijden MAAR via de omgebouwde OGI's kan iedereen, die het restafval (waaronder ook medisch afval valt) niet wil of kan opsparen, terecht bij de OGI's met inwerptrommels. Zo'n klep gaat open met een pasje dat gekoppeld is aan je huishouden. Ook deze pasjes worden in de loop van 2020 verstrekt.

Lijst Samenwerking kwam met een motie om de compensatie van €60 te verhogen, ten laste van een hoger vast tarief voor alle huishoudens, maar GL vond die overbodig gezien de hierboven geschetste facilitering van brengvoorzieningen in de loop van 2020. Vandaar dat GL tegenstemde.

 

8. Begroting 2020

Dit agendapunt (voluit: Programmabegroting 2020 en 1e wijziging begroting 2020, en Nota reserves en voorzieningen 2019) werd voor het eerst anders ingestoken: de 1e termijn werd al enkele weken eerder schriftelijk afgehandeld. De portefeuillehouders begonnen met hun 'State of the Union' oftewel een opsomming van onderwerpen die spelen en lopende zijn. Wat GL betreft kregen we hierdoor per portefeuillehouder een volledig overzicht van alle zaken waar elke portefeuillehouder mee bezig is: een succes! Hierna volgde de reacties en vragen van de fracties waarna de portefeuillehouders hier nog eenmaal op konden reageren.

Tijdens de reactie van GL roemde Thijs Wetemans nog maar eens de werklust van dit college: voor GL belangrijke dossiers als de energietransitie, de afvaltransitie en het nieuwe minimabeleid (in december as. in de raad) staan na anderhalf jaar al op de rit of in de steigers.

Thijs ging wel nog in op twee wensen waarbij het college enigszins afhankelijk is van de provincie: de oversteek van de snelfietsroute aan de N276 thv de Pissummerweg tussen Susteren en Echt, en het 500-bomenplan uit het coalitieakkoord waarvoor het college wil meeliften op het 1-miljoen-bomenplan van de provincie. Thijs vroeg om een pro-actieve houding, op de deur blijven kloppen van de provincie en hier en daar masseren als dat nodig is. Portefeuillehouder Ruijten gaf aan dat het college hier ook voortdurend mee bezig is. Mooi!

Tot slot ging Thijs nog in op de gemeenschappelijke regeling BsGW, de instantie die voor de meeste Limburgse gemeenten en het waterschap de heffingen en belastingen bij de burgers en bedrijven in rekening brengt. De BsGW kampt met jaarlijks oplopende proceskosten als gevolg van bezwaren die burgers maken t.a.v. de vastgestelde WOZ-waarde. In 2015 betrof het nog €612.000 waar we in 2020 mogelijk de €2.000.000 gaan aantikken! Thijs noemde dit een lekkage waar geld onnodig wegsijpeld. Vaak laten burgers hun bezwaar lopen via een NO Cure No Pay-bureau (NCNP) en bij een toegekend bezwaar stuurt zo'n bureau dan een factuur van €700 tot soms wel €1200 (!) naar de BsGW. De Lokale Lastenmeter (LLM) kan hier mogelijk iets in betekenen: het is een website die in de huisstijl van de gemeente wordt opgemaakt. Huiseigenaren zien dan de vastgestelde WOZ-waarde en kunnen de door hun reëel geachte waarde invullen. Vervolgens zien ze de euro's die men zou besparen bij die lagere WOZ-waarde: minder ozb, minder waterschapsheffing en minder inkomstenbelasting. Die besparing kan enkele tientjes tot enkele honderden euro's zijn. Meteen onder die besparing is een button waarop men kan klikken om meteen met de BsGW in contact te komen. Zo houden we burgers weg bij de NCNP-bureaus, is de gedachte. De LLM kost eenmalig €7600 en jaarlijks €1480 waarmee drie keer per jaar de website up to date wordt gehouden. Echter, vóórdat tot aanschaf kan worden overgegaan, moeten eerst twee zaken duidelijk zijn:

  1. BsGW moet bereid zijn om de benodigde data aan te leveren;
  2. BsGW moet hun frontoffice dusdanig klantvriendelijk inrichten dat burgers meteen aangehoord worden en het gevoel hebben dat ze met een goed gesprek er wellicht samen uit kunnen komen.

Alleen dán kan de LLM een succes worden en kunnen de belachelijk dure NCNP-bureaus buiten de deur worden gehouden.

Wethouder Frische vond de inzet van de Lokale Lastenmeter als pilot een interessante gedachte en deed de toezegging dat hij met de BsGW in overleg gaat over de aanlevering van de data én dat burgers dan ook snel en juist behandeld worden. Als de BsGW meewerkt is de kans groot dat het college overgaat tot de aanschaf van de LLM. Een opsteker voor GroenLinks! Echter, nu afwachten in welke mate de BsGW bereid is om medewerking te verlenen. Doel blijft het laten zien dat die proceskosten voorkomen kunnen worden. We kunnen die NCNP-bureaus de wind uit de zeilen nemen... als we willen!