Raadsvergadering 7 februari 2018

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2018 stond, naast enkele hamerstukken, slechts één raadsvoorstel op de agenda waar enige discussie kon worden verwacht: de forse uitbreiding van een varkenshouder in het gebied tussen Maria Hoop en Montfort. Hier lees je onze inbreng.

De fractie GroenLinks Echt-Susteren zal tegen het voorstel stemmen.

Het voorstel betreft een uitbreiding van intensieve veeteelt. Gezien de ligging en de omvang van het plan is een uitgebreide procedure vereist en die is ook gevolgd. Hierbij hoort een 'verklaring van geen bedenkingen' die de raad moet afgeven. Zonder deze verklaring van geen bedenkingen, kan de uitbreiding niet vergund worden. Met andere woorden: wij kunnen vanavond deze uitbreiding tegenhouden. Dat kunnen wij maar willen we dat ook?

Intensieve veeteelt is schadelijk voor de gezondheid van mensen en het milieu. De schade op de gezondheid is al door het RIVM vastgesteld en wordt nog verder uitgezocht. De milieuschade is nu al meetbaar in het betreffende gebied. De twee meetpunten van het Waterschap in de Putbeek geven nu al zeer verhoogde concentraties van stikstof aan. De norm is 2,3 mg per liter en beide meetpunten zitten boven de 20 mg stikstof per liter. Een expert heeft ons verteld dat deze verhoogde concentratie van stikstof duidelijk te relateren is aan mest. Met andere woorden: er wordt in dat gebied nu al veel méér mest uitgereden dan de gewassen opnemen. Hoe kunnen we dan medewerking verlenen aan een vergunning die leidt tot vier keer zoveel mest op een bedrijf dat midden in dat gebied ligt?

Afsluitend: GroenLinks Echt-Susteren heeft grote bedenkingen tegen intensieve veeteelt en uitbreiding daarvan; ook op deze locatie, half in het LOG en half in het verwevingsgebied. Wij vinden intensieve veeteelt vanuit maatschappelijk oogpunt, milieuaspecten, mens- en dierwelzijn, en de inbreuk op het landschap zeer onwenselijk. Wij zullen hier niet aan meewerken.