Tijdens de raadsvergadering van 7 maart (opname) stonden, naast de gebruikelijke Voortgangsinformatie en Ingekomen stukken, slechts drie bespreekstukken op de agenda. Drie kaderstellende raadsnota's die altijd in 1 termijn worden behandeld. 

  • Actualisering Bomenbeleid 2024-2034
  • Openbare verlichting 2024-2027
  • Herijking strategische kaders Echt-Susteren

U leest hier onze inbreng tijdens de eerste 2 raadsnota's:

 

Kaderstellende raadsnota Bomenbeleid 2024-2034

Voorzitter, in deze raadsnota wordt het belang van bomen heel nadrukkelijk aangehaald. Bomen vangen CO2 af uit de lucht en slaan het op. Ze verhogen de woningwaarde, ze zuiveren de lucht en zorgen voor minder wateroverlast. Bomen verhogen de biodiversiteit en verlagen de energiekosten. Voorzitter, ik moet de eerste door de mens gemaakte machine nog tegenkomen die al deze voordelen bundelt. Onmogelijk! Maar bomen doen het gewoon. En ja, er zijn bomen die voor overlast zorgen maar vaak wegen die niet op tegen de 20 voordelen die op pagina 9 van dit stuk zijn beschreven.

Tussen de regels door lees ik dat het college een groei van het bomenbestand nastreeft. Het had van mij veel nadrukkelijker in het Bomenbeleid 2024-2034 verankerd mogen worden. Ik lees dat het college aan elke inwoner een boom wil koppelen. Dat betekent dat er 6.000 bomen bij moeten komen maar op welke termijn, dat lees ik niet. Het Bomenbeleid heeft als horizon 2034 dus dat zou mijn inziens betekenen dat de gemeente tegen die tijd 32.000 bomen in eigendom en dus in onderhoud en beheer heeft. Dit is meetbaar dus zou de raad ongevraagd elk jaar een stand van zaken kunnen ontvangen. Graag een reactie van de portefeuillehouder.

In juli 2022 pleitte ik al voor deelname aan De Groene Stad Challenge om zo data te verzamelen waarna we precies zouden weten waar voldoende bomen staan en waar er nog veel te weinig staan. Als reactie werd aangegeven dat het college al over die specifieke data beschikt. Prima, maar wordt er dan wel voldoende gebruik van gemaakt? Voorzitter, u merkt dat ik het groen in onze kernen meetbaar wil maken. En als iets meetbaar is kunnen we het elk jaar meten of voor mijn part om de paar jaar. Als raadslid wil ik de progressie kunnen volgen richting de 32.000 of liefst meer bomen in 2034.

Tot slot voorzitter: helemaal aan het eind van deze nota lees ik dat de 3-30-300 regel als aanbeveling wordt genoemd. Ook wederom heel goed meetbaar en daarom juich ik deze regel toe. Ik lees zelfs dat de 3-30-300 regel essentieel is voor bomen. Ik zou daar aan willen toevoegen dat uitvoering van deze regel ook essentieel is voor onze inwoners. Tot zover.

Ph Meuwissen zegde toe om het aandeel groen in onze kernen meetbaar te maken én zegde toe om de groei van het aantal bomen (25.937 bomen per 1 januari 2023) naar 32.000 - gelijk aan het aantal inwoners - actief te monitoren.

 

Kaderstellende raadsnota Beleidsplan openbare verlichting 2024-2027

Voorzitter, het doet mij deugd te lezen dat in de loop van 2025 de laatste 756 conventionele armaturen worden vervangen voor een duurzame LED-variant. Dit levert ruim 50% besparing op ten opzichte van 2013. Heel mooi!

Wat ik graag meer zou zien is het toepassen van bewegingsdetectie. Met name in het buitengebied langs fietspaden betekent dit veiligheid voor een passant en verder vooral duisternis voor het dierlijke nachtleven. Tijdens de raadsvergadering van 9 november vorig jaar pleitte ik al voor het plaatsen van lantaarnpalen met bewegingsdetectie tussen de bebouwde kom van Heide, langs de Pissummerweg naar de N276. ’s Avonds en ’s nachts is dit deel van de snelfietsroute heel erg donker. Als de portefeuillehouder het plaatsen van lantaarnpalen met bewegingsdetectie op dit traject ook ziet zitten dan vraag ik haar om hier rekening mee te houden bij de Kadernota. GroenLinks zal de eventuele vraag naar het benodigde budget van harte steunen! Tot zover.

Ph Leurs zegde toe om de kosten en mogelijkheden te onderzoeken van straatverlichting met bewegingsdetectie langs de snelfietsroute tussen Heide en de N276.

 

Na de raadsvergadering volgde nog een raadsconferentie over Dienstverlening. We hebben nogmaals gepleit om de officiële bekendmakingen in 't Waekblaad duidelijker weer te geven. We hebben de bekendmakingen van Maasgouw als goed voorbeeld aangehaald zoals we dat tijdens de Algemene Beschouwingen in juli 2022 ook al deden.