Onze inbreng had betrekking op vier agendapunten:

12. Uitvoering en kredietvotering gemeentelijke projecten Projectenkaart LPS;

13. Toepassing coördinatieregeling ontwikkeling vijf zonneparken;

14. Kaderstellende raadsnota Beleid laadinfrastructuur gemeente Echt-Susteren

8. (onthamerd) Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Inbreidingslocatie Reinoud van Gelderstraat

 

12. Uitvoering en kredietvotering gemeentelijke projecten Projectenkaart LPS

Voorzitter, het raadsvoorstel betekent dat de gemeente Echt-Susteren €606.000 inbrengt voor de uitvoering van een aantal bovenwettelijke compensatiemaatregelen in verband met de verbreding van de A2 en de uitbreiding van VDL Nedcar. Met deze maatregelen worden tevens een aantal wensen vervult die inwoners en belangengroeperingen inbrachten tijdens de vele overleggen die in 2019 gelukkig nog fysiek mogelijk waren. Bijvoorbeeld het creëren van ommetjes, vooral voor wandelaars, en het dichten van de buitenwal aan de Kampweg. GroenLinks is uiteraard zeer content met meer recreatie en meer groen rondom Nieuwstadt. En een klimaatbestendige herinrichting van de drie beken die langs en door Nieuwstadt stromen, klinkt ook goed. Als ik het zo opsom lijkt het wel of Nieuwstadt nog mooier wordt dan het dorp (of stad) al is. Helaas moeten we ook erkennen dat aan de westelijke kant van Nieuwstadt het landschap een forse dreun krijgt door de uitbreiding van VDL Nedcar en de komst van Katoen Natie. Er wordt niet voor niets gesproken van compensatiemaatregelen: er wordt getracht een industriële ontwikkeling te compenseren. Het is steeds balanceren tussen economische groei en werkgelegenheid enerzijds en leefbaarheid en gezondheid anderzijds. GroenLinks blijft hier kritisch over want wanneer houdt die economische groei nu eens op, wanneer zeggen we tot hier en niet verder, wanneer zeggen we genoeg is genoeg!? En we zien gelukkig een kentering want GroenLinks krijgt steeds meer bijval. Een paar raadsvergaderingen terug was er nog een andere politieke partij die ook inzag dat de komst van Dokvast wel erg veel impact heeft op de kern St. Joost. Ook de inwoners van Baakhoven kunnen erover meepraten en daar komt nog een logistieke doos bij op de zogeheten ‘Vlek Puts’. Hopelijk kan het college dit keer wél een landschappelijke inpassing afdwingen die bij de grote groene hal van Leeyen compleet ontbreekt met als gevolg weerkaatsend verkeerslawaai van de A2 naar Baakhoven.

Voorzitter, terug naar de situatie in Nieuwstadt. Uiteraard juichen we de bovenwettelijke compensatiemaatregelen toe. Ik neem aan dat er nu opnieuw overleg komt met de inwoners van Nieuwstadt om samen de prioritering vast te stellen. GroenLinks hoort vaak klachten over het verkeerslawaai van de N297 en dan vooral van het hoger gelegen gedeelte dus waar de N297 vanuit Duitsland ons land binnenkomt. We vragen het college om nog eens te onderzoeken of een geluidsscherm op dit hooggelegen stuk mogelijk is en in het verlengde hiervan vragen we om een fors bredere groenvoorziening langs de N297 daar waar nummer 13 is ingetekend; misschien kan de wethouder een toezegging doen ten aanzien van deze twee wensen; dus een onderzoek naar een geluidsscherm langs het hooggelegen stuk van de N297 en een poging om nummer 13 fors breder uit te voeren. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.

We probeerden een toezegging los te peuteren maar dit lukte niet. Echter ons punt is duidelijk overgekomen en dat is voor dit moment voldoende.

compensatie vdl nedcar aan zuidkant nieuwstadt

13. Toepassing coördinatieregeling ontwikkeling vijf zonneparken

Voorzitter, ik kan kort zijn over dit raadsvoorstel: GroenLinks vindt het een goed idee om de bestemmingsplanprocedure en de vergunningsprocedure in elkaar te schuiven. Zodoende kunnen de initiatiefnemers nog op tijd de SDE-subsidie aanvragen waardoor deze vijf zonneparken misschien al volgend jaar gerealiseerd kunnen worden. Voor omwonenden blijven de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen en om eventueel in beroep te gaan bij de Raad van State. Dus aan de inspraakmogelijkheden wordt niet getornd; ze worden wel gebundeld. In het voortraject is al heel veel overleg geweest met de omwonenden en zijn er informatieavonden gehouden, weliswaar digitaal maar GroenLinks heeft zelf een aantal keren meegekeken en gezien dat dit professioneel werd georganiseerd en dat er voldoende tijd werd genomen voor vraag en antwoord. Ook was zichtbaar dat de landschappelijke inpassing professioneel geregeld is. Tot zover.

 

14. Kaderstellende raadsnota Beleid laadinfrastructuur gemeente Echt-Susteren

Voorzitter, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om het college waakzaam te houden op technologische ontwikkelingen op het gebied van laadpalen. En dan vraag ik vooral aandacht voor het kunnen ontladen van een elektrische auto. Ik heb daar tijdens de raadsconferentie naar gevraagd en de raad kreeg een dag later al het antwoord op mijn vraag hierover. Als ik het goed begrijp zijn de laadpalen die Vattenfal zal plaatsen voorbereid op het kunnen terugleveren van elektriciteit van de autobatterij naar het stroomnetwerk en dat is mooi. In de toekomst zullen elektrische auto’s namelijk steeds vaker een bufferfunctie gaan vervullen op momenten dat er veel zon of wind is, om die opgeslagen stroom op een ander moment weer terug te leveren aan het netwerk. Die tijdelijke buffering van duurzame energie zal steeds belangrijker worden naarmate er meer zonnepanelen en windmolens in gebruik worden genomen. Ik vraag het college alert te zijn op zulke opslagmogelijkheden van duurzame energie en vooral om Vattenfal te vragen om zulke technische ontwikkelingen met hun laadpalen in de praktijk te brengen zo gauw dat economisch aantrekkelijk is. En dat kan al eerder zijn dan menigeen verwacht. Tot zover.

 

8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Inbreidingslocatie Reinoud van Gelderstraat

Voorzitter, het voorliggend plan leidt tot de sanering van bedrijfsloodsen in een woonomgeving. Daarnaast heeft het plan als bijkomend positief effect dat de vervuilde grond ter plekke zal worden gesaneerd. In ruil voor sanering van de bedrijfsgebouwen en de grond biedt het ontwerpbestemmingsplan ontwikkelingsruimte voor maximaal 8 woningen. Dit plan past perfect bij de wens van GroenLinks om inbreiding toe te passen bij bouwplannen; het heeft onze voorkeur boven uitbreiding aan de rand van een dorp. Voorliggend plan voorziet in de bouw van grondgebonden levensloopbestendige woningen met een slaap- en badkamer op de begane grond. Daarmee richt het plan zich vooral op inwoners van 65 jaar en ouder. Dus zowel kwantitatief als kwalitatief sluit het plan aan op de vraag en dat blijkt ook wel uit het grote aantal gegadigden die zich al hebben gemeld bij de initiatiefnemer. Natuurlijk beseffen we dat aanwonenden een stukje privacy en rust verliezen maar als we de ambtelijke beantwoording van de zienswijzen goed lezen, dan zien we dat het plan voldoet aan de wettelijke. We vinden het een mooi plan en GroenLinks zal voor dit raadsvoorstel stemmen. Tot zover.

 

Alle besluiten werden met algemene stemmen aangenomen.

De raadsvergadering kunt u HIER terugkijken.