Hier leest u onze letterlijke inbreng tijdens de raadsvergadering van 8 oktober 2020. Vanwege corona was van elke fractie slechts de fractievoorzitter aanwezig. Net als in februari en april werd hiervoor eerst een vergadering opgeroepen (7 oktober 13.30u) zonder opkomst van raadsleden waarna de raadsvoorzitter een nieuwe raadsvergadering mag oproepen. Voor deze nieuwe vergadering is het minimaal vereiste aantal aanwezige raadsleden (quorum) niet meer nodig.

Vanwege een volle agenda werd om 19.00 uur gestart.

Onze inbreng had betrekking op de volgende agendapunten:

  • 6. Voortgangsinformatie 8 oktober 2020
  • 7. Routekaart Windenergie
  • 9. Bestemmingsplan Centrum Echt
  • 10. Uitbreiding Bedrijventerrein De Berk
  • 11. Kaderbrief 2021

 

6. Voortgangsinformatie

Voorzitter, ik wil vragen naar de laatste stand van zaken met betrekking tot de toezegging omtrent de Lokale Lastenmeter.

Wethouder Frische geeft aan dat er zeer binnenkort een raadsinformatiebrief (RIB) komt waarin wordt uitgelegd dat de Lokale Lastenmeter in 2021 en 2022 als pilot zal draaien! Doel is om minder WOZ-bezwaren via dure No Cure No Pay-bureautjes laten lopen: gratis voor de bezwaarmaker maar zeer duur voor de BsGW en die kosten betalen we uiteindelijk weer allemaal samen. Via de Lokale Lastenmeter kan men rechtstreeks bij de BsGW bezwaar maken waardoor dure proceskosten worden vermeden.

 

7. Routekaart windenergie

Voorzitter, ik wil beginnen met het uitspreken van een compliment aan het college en de ambtenaren want wat wordt het thema energietransitie voortvarend opgepakt. Dat die lokale energietransitie voor GroenLinks een belangrijk thema is, moge inmiddels wel duidelijk zijn. In december 2018 werd de Energievisie aangenomen door de raad waarin we de ambitie noteerden om in 2040 energieneutraal te willen zijn. In september 2019 hebben we vervolgens de kaders omtrent zonneweides en windparken vastgesteld. Inmiddels is er aan vijf initiatiefnemers van zonneparken gevraagd om hun plan verder uit te werken. En nu, oktober 2020, praten we over windmolens. GroenLinks denkt dat windenergie op land en in onze eigen gemeente onontkoombaar is als we de doelen willen halen die we onszelf hebben opgelegd maar die ook door de Regionale Energiestrategie worden verlangd en ook door het Klimaatakkoord. Dus ook Echt-Susteren moet zijn steentje bijdragen om steeds minder fossiele brandstoffen te gebruiken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. We doen dat door over te stappen op steeds meer hernieuwbare energie, maar die moet dan wel ergens geproduceerd worden. En wat is dan mooier als je daar zelf 100% zeggenschap over hebt. Want GroenLinks hamerde de afgelopen jaren telkens op het zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak onder de inwoners. En wij denken dat dat verkregen kan worden door onze inwoners mee te laten profiteren bijvoorbeeld door een stukje eigenaarschap, en door heel veel persoonlijke communicatie uiteraard. Als je als gemeente in zee gaat met een private onderneming, dan kun je blij zijn met 50% participatie. Dat hebben wij telkens als ondergrens aangehouden: minimaal 50%.

Vanavond praten we echter over maar liefst 100% eigenaarschap als we dit raadsvoorstel Routekaart Windenergie aannemen. Want de route die we dan vanaf vanavond samen gaan afleggen is vooralsnog gericht op het zelf investeren in een windpark en om dit zelf te ontwikkelen en te beheren. Dan worden we als gemeenschap volledig eigenaar van misschien wel 4, 5 of 6 windmolens. Het hele traject van financiering maar vooral ook de communicatie en het verwerven van draagvlak hebben we dan volledig zelf in de hand. Wie had dit twee jaar geleden gedacht!

Voor de eerste drie jaar vraagt het college €440.000. We weten al dat u daarna voor het vierde jaar zeer waarschijnlijk nog eens om €440.000 komt vragen en uiteindelijk praten we over een totale investering van misschien wel €22 miljoen. Wat GroenLinks betreft mag het college aan de slag gaan met de gevraagde €440.000 in dit raadsvoorstel. Maar we willen wél zeer regelmatig door het college op de hoogte worden gehouden, het liefst 2 tot 3 keer per jaar. Ik vraag aan de portefeuillehouder of hij het ook ziet zitten om de raad een aantal keren per jaar bij te praten zodat we mee worden genomen in dit hele project, wat uiteindelijk wel eens zes-zeven jaar kan gaan duren. En misschien moet er wel een aparte raadswerkgroep ingesteld worden waarin dan een raadslid van elke partij zitting neemt.

In de tweede termijn werd door GL gevraagd naar de komst van een waterstoftankstation bij de truckparking bij knooppunt Vonderen, zoals werd gesuggereerd door raadslid Penders. Dit zou ons positief verrassen maar helaas blijkt hier geen sprake van te zijn. Verder werd de wethouder gewezen op de kennis en kunde bij Rescoop en Zuidenwind, en werd het Ontwikkelfonds Coöperaties genoemd om gebruik van te maken.

 

9. Bestemmingsplan Centrum Echt

Voorzitter, het gewijzigde bestemmingsplan Centrum Echt heeft al veel tongen losgemaakt. Van bewoners, van ondernemers, vanuit de supermarktbranche en zelfs van een buurgemeente. Het is dan ook niet niks waar we vanavond over besluiten. De infrastructuur wordt op enkele plaatsen rigoureus aangepast, er komt onder andere een grote supermarkt bij De Valk en het zuidelijke stuk van de Bovenste Straat wordt omgeturnd van winkelstraat naar wonen. Er spelen enkele grote belangen zoals het behouden van rijksmonument De Valk - wat GL heel belangrijk vindt - en het toekomstbestendig maken en houden van het winkelhart in Echt. Nogmaals, het is niet niks. Over dit plan kun je lang en breed praten maar ik wil mij beperken tot drie punten, namelijk cultuurhistorie, klimaatadaptatie en uitgaansgelegenheden voor onze jongeren.

Voorzitter, waar vernieuwingen komen moet vaak eerst worden gesloopt. Maar je hebt slopen en slopen. Het kan namelijk drastisch met de sloopkogel of het kan met liefde en aandacht gebeuren. En dat laatste heeft natuurlijk onze voorkeur maar uiteraard moet iets wel realiseerbaar en betaalbaar blijven. Daarom wil ik hier vanavond een pleidooi houden voor een discussie die we samen zouden moeten voeren over wat we nu belangrijk vinden in onze kernen. Dat kunnen gebouwen zijn, of waterlopen als een oude gracht of een beek, en misschien wel een karakteristiek stratenpatroon. Maar ook wat bepalend is voor sfeer en gezelligheid. Kortom, wat vinden we nu belangrijk om te behouden voor de huidige generatie en toekomstige generaties. Als voorbeeld herhaal ik nog maar eens onze zorgen over de markante gevel van Apollo aan de Bovenste Straat. Of het nu Jugendstil of Art Deco is doet er even niet toe. Maar wel dat het eigenlijk behouden zou moeten blijven, wat ons betreft. Misschien kan die gevel voorzichtig worden losgezaagd en later in de stadstuin als ornament terugkomen, inclusief een infopaneel. Zaken die verdwijnen, zijn namelijk voor altijd weg. Voorzitter, die discussie waar ik voor pleit hoeven we niet hier vanavond te voeren. Maar misschien moeten we eens enkele heemkundeverenigingen een presentatie laten verzorgen tijdens een commissie Omgeving. Of een raadsconferentie zou nog geschikter zijn. Want zo’n discussie zou de raad samen met het college en de betrokken ambtenaren moeten voeren, vind ik. Misschien zijn de heemkundeverenigingen bereid om een cursus aan te bieden aan onze ambtenaren die zich bezig houden met ruimtelijke ordening. Ik ben even hardop aan het brainstormen met als onderliggende gedachte dat we onze cultuurhistorie moeten behouden waar dat kan. Dat past volgens mij ook prima bij de Cittaslow-gedachte.

Als tweede punt kan ik het niet laten om extra aandacht te vragen voor meer groen in dit plan. Niet alleen voor de sfeer en de gezelligheid maar ook om hittestress tegen te gaan. De zomers worden langer en warmer en als we winkelend publiek willen blijven aantrekken, dan moeten die niet in een versteende omgeving terecht komen waar ze het gevoel van een bakoven krijgen. In dit kader wil ik ook nog eens het dubbel bodemgebruik onder de aandacht brengen. Op een parkeerplaats kunnen bijvoorbeeld overkappingen komen met daarop zonnepanelen. Of een halfopen bestrating, bijvoorbeeld met grasbetontegels, waardoor regenwater meteen in de grond kan trekken.

Tot slot vraag ik het college naar de stand van zaken omtrent The Curve. Die kan waarschijnlijk niet op de huidige locatie blijven. Hoe lopen de gesprekken en hoe kunnen we zo’n specifieke uitgaansgelegenheid voor de jongeren behouden in Echt? Zijn er nog andere locaties dan De Ballon in beeld voor The Curve?

(Over de mogelijke verhuizing van de Lidl van Pey naar de huidige Jumbo-locatie in Echt stelde GL geen vragen aangezien dit HELAAS buiten de invloedssfeer van de raad en het college ligt)

 

10. Uitbreiding bedrijventerrein De Berk

Voorzitter, ik kan kort zijn over dit plan. Op papier ziet de uitbreiding van bedrijventerrein De Berk er goed uit met aandacht voor een landschappelijke inpassing, veel groen en zelfs waterpartijen. Maar papier is geduldig, zegt men wel eens dus is het aan het college om het zo ook uit te voeren. Twee punten wil ik aankaarten namelijk het stellen van eisen, al in het bestemmingsplan, denk aan het verplichten van zonnepanelen op de daken en bijvoorbeeld een laadpaal bij elk bedrijfspand. Graag de mening van het college hierover. En ten tweede vraag ik aandacht voor de omwonenden. U weet dat er in Echt Noord nu al overlast is door piekgeluiden van laden en lossen. Inwoners hebben zorgen dat er ook geluidsoverlast kan komen vanaf het nieuwe bedrijventerrein en dat er meer verkeer komt op de Larikstraat. Er zijn twee informatieavonden gepland, namelijk op 14 en 15 oktober. Gaan die door nu corona zo opspeelt? Ik pleit daarnaast voor het snel opstarten van een apart overleg met de buurt in Echt Noord zodat ze vanaf het begin worden meegenomen in deze ontwikkeling en waardoor de zorgen mogelijk al in een vroeg stadium kunnen worden weggenomen. Ik zag dat er inmiddels al een website is - vanuit de aanwonenden zelf - waarop inwoners hun zorgen uiten maar samen persoonlijk het gesprek aangaan is natuurlijk veel beter.

In de tweede termijn heeft GL nogmaals nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het verplichten van zonnepanelen, al in het bestemmingsplan. GroenLinks krijgt het aan haar achterban niet uitgelegd als we hier geen nieuwe daken zouden benutten (of slechts op vrijwillige basis...) terwijl we elders akkergronden en natuurgronden opofferen.

 

11. Kaderbrief

Voorzitter, wat GroenLinks meteen opvalt is de €120.000 voor uitvoering van onze motie ter vergroening van de Nieuwe Markt, die grote versteende vlakte hier voor het gemeentehuis. De blijdschap sloeg echter meteen om in een teleurstelling toen we hoorden wat het college met die €120.000 van plan is. Dan blijkt er plotseling totaal geen invulling gegeven te worden aan de motie. We hadden namelijk gevraagd om het plaatsen van semipermanente of verplaatsbare boombakken of groenelementen op het plein, eventueel gecombineerd met straatmeubilair. Meer groen op het plein voor meer schaduw en sfeer, dat was onze insteek. Nu het ontwerp daar niet in voorziet, blijft de motie voorlopig open staan. Hoe gaan we hier nu mee verder, dat is de vraag. We kunnen in november het bedrag uit de begroting halen of het college komt gewoon met een nieuw ontwerp. Een andere mogelijkheid is dat het college op korte termijn met een apart raadsvoorstel komt, specifiek voor de uitvoering van onze motie, zodat we in de zomer van 2021 al kunnen genieten van het resultaat, namelijk meer groen, meer sfeer en misschien al in 2021 wat schaduw op de Nieuwe Markt.

Het tweede punt dat ons opvalt, en dit keer in positieve zin, is het voornemen om de afvalstoffenheffing niet te verhogen. Waar andere gemeenten om ons heen dit wel moeten doen om de stijgende kosten te dekken, laten onze inwoners zien dat het scheiden van afval mogelijk is waardoor ze de kliko voor restafval niet meer elke twee weken aan de straat hoeven te zetten. Want juist door goed te scheiden, duurt het veel langer voordat de container helemaal vol is. We besparen hierdoor enorm op de verbrandingskosten van restafval. Een groot compliment aan onze inwoners! En natuurlijk ook goed voor het milieu omdat er minder CO2-uitstoot is en er meer grondstoffen worden gerecycled. Maar we horen uit de gemeenschap ook zorgen over meer afval in de openbare ruimte. Tijdens de Algemene Beschouwingen zal ik daar verder op ingaan. In elk geval lopen we in de pas met het provinciale gemiddelde voor wat betreft de lokale lasten, en dat was alweer enkele jaren geleden. Kennelijk draaien we aan de juiste knoppen om die lasten te controleren en de afvalstoffenheffing is één van die knoppen. Mooi!

Het derde en laatste punt dat ik hier wil maken gaat over eenzaamheid. Dit thema wordt niet specifiek in de Kaderbrief en ook niet in de Begroting genoemd maar tijdens de commissievergaderingen Maatschappij en Algemene Zaken kregen we te horen dat dit probleem wel speelt in onze gemeente. Net zoals we investeren in het voorkomen en verminderen van armoede of dat we de laaggeletterdheid proberen aan te pakken, zo zou GroenLinks ook graag gerichte acties en investeringen zien om eenzaamheid in de volle breedte tegen te gaan. Ik zal hier bij de Algemene Beschouwingen op terugkomen.

Na enige discussie m.b.t. de motie Vergroening Nieuwe Markt werd besloten om bij de behandeling van de Begroting 2021 het bedrag van €120.000 te schrappen en dat het college met een nieuw voorstel komt dat wél invulling zal geven aan de GL-motie.

Alle besluiten werden met algemene stemmen aangenomen.

De raadsvergadering kunt u HIER terugkijken.