De belangrijkste agendapunten vormden de Jaarrekening 2019 om het vorige jaar af te sluiten en de 1e Bestuursrapportage 2020 die een inkijkje geeft in het lopende jaar. Hier leest u onze inbreng.

Voorzitter, we sluiten vandaag het begrotingsjaar 2019 af met de behandeling van de Jaarrekening. Er is onder de streep een positief saldo te melden van ruim 1,6 miljoen euro. Dit is grotendeels te danken aan de vervroegde verkoop van het vierde obligatiepakket dat in 2009 werd gekocht uit de opbrengst van de verkoop van Essent. De verkoop van deze vierde tranche levert een winst op van ruim 1,3 miljoen euro. Het college stelt voor om dit bedrag te storten in de reserve revolverende investeringen om hier de komende vier jaar rendementen uit te behalen. Zodoende wordt de eigenlijke periode dat het vierde obligatiepakket nog zou lopen, overbrugd.

Verder kwam via de decembercirculaire nog circa 240 duizend euro vanuit het Rijk naar onze gemeente, bestemd voor de ondersteuning van de lokale energietransitie. Het college stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan de reserve duurzaamheid. Zodoende kan dit geld dit jaar besteed worden aan de drie doelen waarvoor het Rijk dit bedrag bedoelde, namelijk het energieloket, transitievisie warmte en de wijkaanpak.

Dan blijft er nog een restant over van 64 duizend euro. Het college stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan de reserve vermindering kapitaal lasten.

Voorzitter, GroenLinks kan instemmen met deze voorstellen van het college en daarmee met het raadsvoorstel.

Dan de eerste tussentijdse rapportage van het lopende begrotingsjaar 2020. Die liet in eerste instantie een tekort zien van 316 duizend euro. Maar toen was de meicirculaire nog niet binnen en die verraste het college positief, zo kunnen we lezen in de Nota van Wijziging. Vanuit het Rijk kwam 1,9 miljoen euro naar Echt-Susteren. Van dit bedrag was 767 duizend euro geoormerkt en dus niet vrij beschikbaar.

Van de resterende 1 miljoen 133 duizend euro wordt uiteraard allereerst het gat van 316 duizend euro gedicht.

Verder gaat er 5 ton als investeringssubsidie naar de realisatie van een multifunctionele accommodatie op het voetbalterrein van EVV en RIOS ’31, zoals al de bedoeling is sinds 2016.

En er gaat 1 ton naar de gebiedsvisie Roosteren om voorbereidingskosten te dekken.

Dan wordt er nog 47 duizend euro gestort in de voorziening oninbare debiteuren

Onder de streep blijft er nog een bedrag van bijna 171 duizend euro over dat geparkeerd wordt als voorlopig rekeningsaldo 2020. Er worden namelijk wegvallende inkomsten en stijgende kosten verwacht vanwege corona.

Voorzitter, GroenLinks kan wederom instemmen met deze voorstellen van het college en daarmee met het raadsvoorstel.

Wel hebben we nog enkele aandachtspunten:

Allereerst vragen we nog eens naar de stand van zaken omtrent de Lokale Lastenmeter. Het college is aan de slag gegaan met de toezegging, die werd gedaan aan GroenLinks in november vorig jaar. In februari ontvingen we een raadsinformatiebrief en het college plaatste een artikel in ’t Waekblaad om eigenaren te waarschuwen voor de No Cure No Pay bureaus: die werken weliswaar gratis maar sturen vervolgens een gepeperde factuur naar de BsGW en die kosten moeten we linksom of rechtsom toch met z’n allen betalen. Dus goedkoop is uiteindelijk duurkoop. Deze week kwam nog een artikel naar buiten over het fors gestegen aandeel aan bezwaren via de No Cure No Pay bureaus, namelijk een stijging van 22% in 2017 naar 40% dit jaar. GroenLinks wil deze trend proberen te keren, althans op lokaal niveau. Uit de raadsinformatiebrief van februari bleek dat er voldaan moest worden aan een aantal randvoorwaarden voordat de BsGW het gebruik van de Lokale Lastenmeter kan toestaan. Inmiddels zijn we een half jaar verder en ik wil de portefeuillehouder vragen of er nog ontwikkelingen zijn te melden.

Vorig jaar heb ik het college ook gevraagd naar de grootste financiële zorgen om rekening mee te houden. De heer Frische noemde er toen drie: de afvalstoffenheffing, de Jeugdhulp en de wispelturigheid van het Rijk ten aanzien van het samen trap op trap af systeem en bijvoorbeeld de herijking van het Gemeentefonds.

Uit de stukken en ook uit de presentatie tijdens de commissie Algemene Zaken blijkt dat we er vorig jaar goed aan hebben gedaan om met lef te kiezen voor  een andere afvalinzamelingssysteem. We zien nu namelijk dat andere gemeenten hier nog mee worstelen en hierdoor hun afvalstoffenheffing noodgedwongen moesten verhogen. Maasgouw met 10% en Roerdalen zelfs met 20%. In Echt-Susteren hoefden we dat niet te doen en de eerste kwartaalrapportage over het huishoudelijk afval - die we in april ontvingen als raadsinformatiebrief - liet zien dat we op de goede weg zijn. Een compliment ook aan de inwoners die grosso modo het nieuwe systeem omarmd hebben. En ja, er zijn zeker ook nog uitdagingen zoals de bijplaatsingen en dumpingen. Portefeuillehouder Meuwissen is daarmee al aan de slag, zo hebben we in ’t Waekblaad kunnen lezen. Financieel lopen we qua lastendruk voor onze inwoners nu in ieder geval in de pas met het Limburgs gemiddelde en dat was alweer enige jaren geleden.

De wispelturigheid van het Rijk werd vorig jaar ook genoemd door de portefeuillehouder als zorg. Zo is er een plan om het Gemeentefonds te herijken: kleine gemeenten zouden dan minder geld krijgen en grote gemeenten meer geld dan nu het geval is. Als dit plan door zou gaan, betekent dat ongeveer 1 miljoen euro minder inkomsten voor Echt-Susteren. Gelukkig is de uitvoering van deze herverdeling voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2022 maar uitstel is nog geen afstel.

Dan de Jeugdhulp. Voor veel gemeenten een zorgenkindje en inmiddels moeten we in Echt-Susteren dit jaar ook al vijf ton bijramen. Nog te overzien ten opzichte van veel andere gemeenten maar toch. We zijn benieuwd of de jeugdpraktijkondersteuner bij de huisarts al in gang is gezet en of het college daar al resultaten over kan melden, dan horen we dat graag.

Tot slot voorzitter, zijn GroenLinks zorgen ter ore gekomen over het zuidelijke deel van de Bovenstestraat als onderdeel van het centrumplan Echt. Men is bezorgd dat er enkele karakteristieke gevels zullen verdwijnen als er panden worden gesloopt en er nieuwbouw voor in de plaats komt. Misschien kan het college die zorgen wegnemen maar misschien ook niet. Dat horen we dan ook graag eerlijk.

Tot zover in eerste termijn.

Wethouder Frische reageerde als volgt:

  • Jeugdpraktijkondersteuner bij de huisarts: zal per 1 augustus starten bij (vooralsnog) één huisarts in Echt. Dus er zijn nog geen resultaten te melden.
  • Herijking Gemeentefonds: het plan in de huidige vorm zal zeer waarschijnlijk van tafel gaan. Er is in 'gemeenteland' enorm veel weerstand tegen.
  • Zorgen karakteristieke gevels zuidelijke deel Bovenstestraat Echt: een aantal panden (Apollo en directe omgeving) zijn in dermate slechte staat dat sloop een logische weg is, volgens de wethouder. Een architect is gevraagd om een ontwerp te maken voor nieuwbouw van ca. 50 appartementen. 
  • Lokale Lastenmeter: na briefwisseling en overleg blijkt dat er aan de vereiste randvoorwaarden kan worden voldaan. Er zijn offertes opgevraagd om een script (stukje software) te laten schrijven en indien de kosten van dit script en de aanschaf van de Lokale Lastenmeter redelijk zijn, wil de wethouder een pilot starten, eventueel met enkele andere Limburgse gemeenten. De wethouder heeft echter ook vernomen dat bij andere "BsGW-en" het rendement van de Lokale Lastenmeter vooraf te rooskleurig was ingeschat.

Tweede termijn:

In de tweede termijn vroeg GroenLinks om een toezegging omtrent de Lokale Lastenmeter zodat die terug op de lijst Voortgangsinformatie komt. Dat zegde de wethouder toe met als voorwaarden dat de Lokale Lastenmeter en bijkomende kosten van het script betaalbaar moeten zijn (lees: in verhouding tot de verwachte opbrengsten) en dat het technisch haalbaar is. Dit vindt GroenLinks een alleszins billijk voorstel.

Tevens brak GroenLinks (na de recente schriftelijke vragen) nog eens een lans voor het bouwen voor de doelgroep 'sociale huur'. Wethouder Frische gaf aan dat de grondprijzen vaak te hoog zijn voor woningbouwcorporaties. In Nieuwstadt wordt getracht vijf woningen voor sociale huur te bouwen. Ook in het nieuwe plan 'Cuypers dakpannenfabriek' wordt geprobeerd om enkele woningen voor sociale huur te realiseren.