Videostill van YouTube: Modulo milieustraat Nieuwkoop

Reactie college op vraag GL om berekening eigen milieupark

Tijdens de raadsvergadering van 11 april 2019 vroeg GL om een nieuwe berekening voor een eigen milieustraat. Na een afwijzende reactie van de portefeuillehouder ging ons raadslid Thijs Wetemans zelf aan de slag. Het college reageert nu op de vraag: wel of geen eigen milieupark in Echt-Susteren.

 

GroenLinks kreeg signalen uit de samenleving dat een eigen milieustraat gewenst is. Uiteraard kost dit veel geld en vandaar dat GL om een herziene berekening van 2015 vroeg. Portefeuillehouder Meuwissen wilde aan dit verzoek niet voldoen en daagde ons raadslid uit om zelf met een rekenexercitie te komen. Een week later leverde GL een berekening af bij het college en de overige politieke partijen. Via een raadsinformatiebrief (RIB) komt het college nu met een reactie:

Het inzamelen van grof huishoudelijk afval is conform de Wet Milieubeheer verplicht. Dit kan via een eigen milieupark of via deelname aan een samenwerkingsverband. De wens voor een goed geoutilleerd milieupark past binnen het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstoffen (VANG). Uit een onderzoek in 2015 is gebleken dat de eenmalige uittreedkosten voor de Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland op €650.000 zijn geraamd. Wij hebben uw raad in december 2015 middels een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. Op dit moment zijn voor een eventuele uittreding geen financiële middelen gereserveerd.

In de startnotitie VANG is een onderscheid gemaakt tussen de ingezamelde hoeveelheden fijn en grof restafval. De hoeveelheid grof restafval (milieupark) bedraagt ongeveer 3% van het fijn restafval (minicontainer). Uw raad heeft er voor gekozen om de hoeveelheid fijn restafval in de komende jaren terug te dringen om een milieu- en financieel rendement te behalen. Een eigen milieupark draagt niet bij aan de doelstellingen.

De kostenstijging bij de milieuparken van RD Maasland en Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijgende kosten voor de verwerking van het grof restafval. Deze stijging was ook van toepassing geweest als Echt-Susteren een eigen milieupark had geëxploiteerd. In de huidige situatie worden de risico's en kostenstijging door alle deelnemende gemeenten van RD Maasland en RWM gedeeld. Verder loopt een onderzoek naar de schaalvergroting van de inzamelorganisaties RD Maasland en RWM. De resultaten van dit onderzoek zijn eind 2019 gereed.

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen is het thans niet opportuun uw raad een voorstel te doen over een eigen milieupark.

 

Samengevat:

  1. een eigen milieupark betekent uittreding uit de GR RD Maasland en de uittredingskosten worden geraamd op €650.000;
  2. volgens het college draagt een eigen milieustraat niet bij aan de doelstelling om het aandeel fijn restafval terug te dringen;
  3. in de huidige situatie worden de risico's en kostenstijging door alle deelnemende gemeenten van RD Maasland en RWM gedeeld;
  4. er loopt op dit moment een onderzoek naar de schaalvergroting van de inzamelorganisaties RD Maasland en RWM.

Ons raadsid Thijs Wetemans vindt dit valide redenen om op dit moment geen plannen te maken en geld te reserveren voor een eigen milieupark. Gezien de fusieperikelen van RD Maasland en RWM - én het feit dat Echt-Susteren tussen beide regio's is gesitueerd en derhalve mogelijk kan aansluiten - is het zinvol om het onderzoek naar samenwerking eerst af te wachten.