Schriftelijke vragen Bomenkap Bandertlaan en omgeving

GroenLinks is zeer verbolgen over het feit dat bomen aan de Bandert en de Bandertlaan zijn gekapt, overigens nog voordat schriftelijke vragen van DES waren beantwoord. GroenLinks pleit voor een open communicatie van het college met de raad omtrent groenbeheer en het kappen en aanplanten van bomen. Helaas schortte het daar nu aan. We stellen de volgende vragen.

Vraag 1: In welke exacte passage uit het raadsvoorstel van december 2016, waarnaar u verwijst in de beantwoording van de schriftelijke vragen naar DES, kunnen wij lezen dat het college voornemens was om 74 bomen aan de Bandert en de Bandertlaan te kappen? Wij lezen enkel ‘structuur Bandertlaan eenduidig met lindes’.

Vraag 2: Wij concluderen op dit moment dat de raad onvoldoende duidelijk en zelfs onvolledig hierover is geïnformeerd. Deelt het college deze conclusie?

Vraag 3: Zegt het college toe dat er een plukweide komt naast de 100 bomen die aan de Bandert en de Bandertlaan worden aangeplant?

Vraag 4: De bomen aan het perceel gelegen naast SportCity Echt cq. tegenover All-Inn Echt en de bomen aan een ander perceel naast de brandweerkazerne zijn intussen ook gekapt. Wat was daarvan de reden? Om hoeveel bomen gaat het hier? Hoeveel bomen komen er voor terug?

Vraag 5: Zijn er meer locaties in Echt-Susteren waar bomen dit voorjaar zijn of zullen worden gekapt? Indien ja, om welke locaties gaat het in dat geval en wat is daarvan dan de reden?