Vragen art. 33 Armoedebeleid en Raadswerkgroep Armoede

GroenLinks signaleert, naast het gemeentelijke beleid, een veelvoud aan initiatieven in onze gemeente om de gevolgen van armoede bij volwassenen en kinderen dragelijker te maken of zelfs weg te nemen. Deze initiatieven zijn stuk voor stuk lovenswaardig maar laten ook zien dat de aanpak van armoede ongestructureerd lijkt. Daarnaast worden de Klijnsmagelden binnenkort ingezet om kinderen uit arme gezinnen zo gewoon mogelijk mee te kunnen laten doen in de samenleving. Maar...

Maar bereiken we wel álle arme huishoudens in Echt-Susteren met deze acties? Of slaan we gezinnen over? Zijn alle huishoudens wel in beeld bij de gemeente? Wij zijn van mening dat armoede gestructureerd, duurzaam en bij voorkeur preventief aan de bron aangepakt moet worden. En daar waar dat maar niet wil lukken, blijven lokale initiatieven en gemeentelijke bemoeizorg nodig. Maar ook dan: gestructureerd.

GroenLinks beseft dat er door de gemeente al heel veel wordt gedaan, bijvoorbeeld via de Stichting Leergeld en Menswel en binnenkort met de Klijnsmagelden. Veel goed werk wordt al verricht en dat willen we niet in de weg staan of overboord gooien, integendeel. We willen het verder uitbouwen tot een compleet en duurzaam armoedebeleid. Bij voorkeur willen we zeker weten of we wel iedereen bereiken en of er nog méér gedaan kan worden.

GroenLinks stelt voor om een Raadswerkgroep Armoede in te stellen. We willen met een Raadswerkgroep Armoede het College van B&W en de ambtenaren juist ondersteunen. Wij zien dat er na het oprichten van de Raadswerkgroep Duurzaamheid grote stappen zijn gemaakt die nog grotere stappen tot gevolg zullen hebben. De energiecoöperatie is nog maar het begin, zo hopen wij althans. GroenLinks is van mening dat op zo’n belangrijk en precair onderwerp als Armoede óók een raadsbrede werkgroep ingesteld moet worden die mede het college kan aansturen HOE armoede aan te pakken en hier ook budget voor vrij te maken. Echt-Susteren is gelukkig een hele rijke gemeente maar helaas profiteert daar nog niet iedereen van. De werktitel van de Raadswerkgroep zou kunnen luiden: Armoede de gemeente uit! Zo lang inwoners met of zonder kinderen gebukt gaan onder de gevolgen van een te laag inkomen of een te lage uitkering, zouden wij, raadsleden, niet mogen rusten. Wij zouden ons daar nooit bij neer mogen leggen. Zeker niet in een rijke gemeente als Echt-Susteren.

Door meer preventief te gaan werken, kunnen we de mensen eerder bereiken, zelfs vóórdat ze in armoede raken. Dat is een hele uitdaging, dat realiseren we ons. We geloven er echter in dat dit de enige manier is om armoede duurzaam te bestrijden. We kunnen dit zeker niet alleen. Samen zullen we dit probleem uit onze gemeente moeten bannen. Ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties, andere betrokkenen, samen moeten we de schouders eronder zetten. Kinderen verdienen daarbij onze extra aandacht. Door kinderen te laten deelnemen en alle kansen te bieden kunnen we hun een betere toekomst bieden waarin ze kunnen leven als volwaardige zelfredzame en vooral gelukkig mensen.

Vinden, verbinden, verlichten en versterken, een motto dat op veel terreinen geldt, geldt ook hier.

 • Vinden: Het taboe moet doorbroken worden; armoede moet bespreekbaar en zichtbaar worden.
 • Verbinden: We gaan het samen doen: ervaringsdeskundigen, organisaties, gemeente.
 • Verlichten: We bieden ondersteuning om de situatie te verlichten.
 • Versterken: We gaan actief aan de slag om mensen waar mogelijk zelfredzaam te maken.

We hebben op dit moment twee vragen:

 1. Is het college bereid om in de eerste helft van 2018 een representatieve groep ervaringsdeskundigen te interviewen? Het is belangrijk om inwoners die met armoede te maken hebben (zonder aanziens des persoons) aan te horen, in alle rust en veiligheid. De antwoorden kunnen dienen als input voor het opstellen van een nieuw, structureel en duurzaam armoedebeleid. De interviews kunnen inzicht verschaffen in:
 • de life-events waardoor armoede kan ontstaan;
 • de manier waarop vroegsignalering en preventie het meest succesvol is;
 • effectieve schuldhulpverlening, wellicht uitgeschreven in een  Beleidsplan Schuldhulpverlening;
 • het stimuleren van maatschappelijke allianties en initiatieven;
 • het versterken van de zelfredzaamheid;
 • de behoeften die kinderen en jeugd hebben.
 1. Hoe denkt het college over het instellen van een Raadswerkgroep Armoede in Echt-Susteren?