Vragen art. 33 Bedrijven waterklaar

Op het afkoppelen van regenpijpen op het riool geeft u subsidie en u besteedt er regelmatig aandacht aan via uw communicatiekanalen en ’t Waekblaad. Dat kunnen wij erg waarderen. Regenwater moet zoveel als mogelijk in de grond kunnen infiltreren of kan nog eerst voor andere doeleinden worden gebruikt. De subsidie, en daarmee ook de promotie, is gericht op woningeigenaren. Wij vragen ons echter af of bedrijven ook ‘waterklaar’ zijn of gestimuleerd (kunnen) worden.

Gezien het gigantische dakoppervlak van alle bedrijven in Echt-Susteren samen, is het volgens GroenLinks van belang om ook het regenwater van deze daken zoveel als mogelijk in de bodem te laten infiltreren.

Wij hebben graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe worden bestaande bedrijven in Echt-Susteren gedwongen of gestimuleerd om regenwater zoveel als mogelijk in de grond te laten infiltreren?
  2. Indien er tot op heden geen mogelijkheden zijn om bedrijven te stimuleren, wil het college daar dan een stimuleringsregeling voor in het leven roepen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het in de vergunningenprocedures of Bouwbesluit van nieuwbouw van bedrijfsgebouwen al zó vastgelegd dat de bedrijven ‘waterklaar’ zijn als de nieuwbouw is gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
  4. Naast de grote oppervlakten aan daken, zijn er ook bedrijfsterreinen die grotendeels geasfalteerd zijn voor o.a. opslag en parkeren. Welke wettelijke regels ten aanzien van opvang dan wel afvoer van regenwater zijn van toepassing op deze geasfalteerde terreinen?
  5. Houdt de gemeente rekening met infiltratiemogelijkheden op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door de aanleg van wadi’s of buffers? Zo nee, waarom niet?
  6. In hoeverre kan het regenwater in de bodem infiltreren dat valt op de daken van gemeentelijke gebouwen? Dit in het kader van het goede voorbeeld geven.