Vragen art. 33 Beleid anti-radicalisering in Echt-Susteren

GroenLinks wil weten of onze gemeente beleid voert ten aanzien van radicalisering. Uit een recent evaluatierapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie blijkt dat 51% van de gemeenten geen beleid heeft terwijl de Vereniging van Nederlandse Gemeenten twee jaar geleden al wees op hun belangrijke rol bij een integrale aanpak. Voor ons voldoende reden om vragen te stellen aan het college.

Twee jaar geleden verscheen er een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met deze aanhef: ‘De aanpak van radicalisering en gewelddadig jihadisme is één van de belangrijkste thema’s in het internationale en nationale veiligheidsbeleid. De rijksoverheid werkt intensief aan de versterking van de aanpak van radicalisering en jihadisme. Gemeenten hebben bij uitstek een belangrijke rol in de integrale aanpak’.

Recent kwam de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ) met een evaluatierapport. Een schrikbarend hoog percentage blijkt geen beleid te voeren ten aanzien van anti-radicalisering: ‘De Inspectie VenJ heeft gemeenten door middel van een digitale vragenlijst onder meer gevraagd of de gemeente beleid heeft op het gebied van radicalisering. 51 procent van de gemeenten heeft aangegeven geen beleid te hebben, 47 procent geeft aan dit wel te hebben. Hierbij is sprake van een statistisch significant verschil tussen kleine en grote gemeenten. Alle grote gemeenten die de vragenlijst hebben ingevuld hebben aangegeven beleid te hebben. Van de kleine gemeenten gaf 36 procent aan beleid te hebben. Van de middelgrote gemeenten is dat 70 procent’. (…) ‘Een aantal gemeenten dat geen of weinig activiteiten onderneemt op dit thema, gaf als reden hiervoor aan dat de problematiek niet speelde in de gemeente. Gemeenten zijn doorgaans pas bereid te investeren in de aanpak, wanneer blijkt dat radicalisering aan de orde is in een betreffende gemeente. Hier doet zich een ‘kip of ei situatie’ voor. Want het is de vraag in hoeverre het mogelijk is na te gaan of radicalisering speelt, wanneer medewerkers hiertoe niet eerst opgeleid zijn’.

 

GroenLinks heeft graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het evaluatierapport van de Inspectie VenJ?
  2. Erkent u het belang van vroegtijdige signalering en aanpak van radicalisering? Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft de gemeente Echt-Susteren beleid ten aanzien van anti-radicalisering? Zo nee, waarom niet?
  4. Voert de gemeente op structurele basis overleg met een netwerk van sleutelfiguren? Zo nee, waarom niet? Via sleutelfiguren kan de gemeente contact houden met gemeenschappen. In de eerste plaats om op de hoogte te zijn van eventuele spanningen die zich voordoen, in de tweede plaats om in gesprek te gaan wanneer daar noodzaak toe is.