Vragen art. 33 Bomenkap aan de Kampweg, Nieuwstadt

Eind november zijn aan de Kampweg in Nieuwstadt een aantal bomen gekapt. Het perceel met kadastrale aanduiding NST02 F 73 ligt direct langs de spoorlijn Roermond-Sittard.

Uit ambtelijke antwoorden blijkt het volgende:

 • het perceel heeft de bestemming Natuur;
 • voor het vellen/rooien van houtopstanden is daarom een omgevingsvergunning vereist, tenzij de werkzaamheden vallen onder normaal beheer en onderhoud. Daaronder valt ook het uitdunnen van houtopstanden om meer ruimte te bieden voor de overige bomen of voor struiken of bodemplanten.
 • een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is niet aangevraagd;
 • ProRail heeft geconstateerd dat de populieren op het perceel in dermate slechte staat verkeerden dat deze een rechtstreeks gevaar vormden voor de naastgelegen spoorlijn;
 • ProRail heeft daarom contact opgenomen met de provincie Limburg. Deze onderschreef deze constatering en heeft het verzoek tot noodkap cq ontheffing van de wachtverplichting i.h.k.v. de Wet Natuurbescherming gehonoreerd. In overleg met de particuliere eigenaar van het perceel zijn vervolgens door BosWerkt, in opdracht van ProRail, de werkzaamheden uitgevoerd.

 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Klopt bovenstaande opsomming? Zo nee, waarom niet?
 2. Had op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden? Zo ja, door wie?
 3. Wij verzoeken u bij ProRail of de provincie Limburg het inspectierapport op te vragen waaruit blijkt dat de bomen een rechtstreeks gevaar vormden voor de naastgelegen spoorlijn. Wilt u aan dit verzoek voldoen? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan de provincie Limburg zomaar de gemeente overrulen ten aanzien van het kappen van bomen? Zo ja, kan dat te allen tijde of slechts in bepaalde situaties, in welke situaties dan en viel de situatie aan de Kampweg daar onder?
 5. Moet de provincie op zijn minst de gemeente in kennis stellen?
 6. Hoeveel bomen zijn op dit perceel gekapt?
 7. Zijn er ook gezonde bomen gekapt? Zo ja, waarom? Met andere woorden: mogen gezonde bomen ook meteen worden gekapt of hadden die moeten blijven staan?
 8. Moet ook bij noodkap een omgevingsvergunning worden aangevraagd?
 9. Wie is in deze zaak de overtreder, indien er een overtreding is begaan?
 10. Volgt er een sanctie of boete indien er een overtreding is begaan? Zo nee, waarom niet?
 11. Moet de eigenaar overgaan tot herplant? Zo ja, hoeveel bomen? Zo nee, waarom niet?
 12. Is er, gezien de locatie, een relatie tussen de bomenkap en de geplande aanleg van de railontsluiting voor VDL Nedcar?