Vragen art. 33 Integratie vluchtelingen AZC Echt

Tijdens ons bezoek aan de Open Dag op het AZC Echt spraken wij met medewerkers van het COA. We vroegen naar de samenwerking met de gemeente en wilden weten of er aandachtspunten danwel verbeterpunten zijn. Over het algemeen is COA tevreden maar er blijven altijd wensen. Enkele onderwerpen vinden wij voldoende belangrijk om er schriftelijke vragen over te stellen.

  1. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan voor asielzoekers van grote waarde zijn. Ze kunnen iets terug doen voor de opvang, ze voelen zich gewenst en nuttig, ze komen in contact met andere mensen en de Nederlandse taal en ze zijn gewoon eens de deur uit. Ook psychisch zijn er grote voordelen: ze kunnen hun hoofd leeg maken en mogelijk schrijnende levenservaringen even vergeten. Ook verveling en frustratie krijgen minder kans. Diverse AZC’s hebben een groot succes met het landelijke programma ‘Aan de slag’ waarvan de uitvoering bij Pharos ligt. Naar wij hebben begrepen, doet de gemeente Echt-Susteren niet mee terwijl bijvoorbeeld Heerlen en Sweikhuizen er goede ervaringen mee hebben. Men spreekt zelfs over een win-winsituatie:

Bewoners van asielzoekerscentra krijgen de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken en daarmee aan hun toekomst te werken.

Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen.

Vrijwilligerscentrales krijgen meer diversiteit in hun vrijwilligersbestand, kunnen een groter aantal vrijwilligers bieden aan hun lokale partners en worden toekomstbestendiger.

Gemeenten bieden nieuwkomers de mogelijkheid om te participeren in de samenleving, geven concreet invulling aan meedoen voor iedereen, laten hun inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen en bevorderen zo de leefbaarheid in hun wijken.

1a. Erkent het college het belang van vrijwilligerswerk voor asielzoekers als bijdrage aan hun integratie?

1b. Klopt het dat onze gemeente niet meedoet met ‘Aan de slag’? Zo ja, waarom niet?

1c. Wat zijn de jaarlijkse kosten van deelname aan ‘Aan de slag’ voor een gemeente?

1d. Indien Echt-Susteren nog niet meedoet: is het college bereid om op korte termijn alsnog aan te haken bij ‘Aan de slag’? Zo nee, waarom niet?

1e. Indien de kosten een probleem vormen, stelt GroenLinks voor dat het college z.s.m. met een voorstel naar de raad komt zodat we hier geld voor vrij kunnen maken. Is het college bereid deze route te bewandelen? Zo nee, waarom niet?

1f. Indien de gemeente niet meedoet omdat zij geen kosten wil maken voor mensen die nog niet definitief in onze gemeente wonen, horen we dat ook graag. Uiteraard vindt GroenLinks het bekostigen en faciliteren van vrijwilligerswerk voor asielzoekers geen kostenpost maar een investering in een persoon die daar, in welke gemeente of land hij/zij uiteindelijk komt te wonen, voordelen van blijft genieten. Is het college het eens met onze mening?

  1. Na een verblijf van zes maanden mag een asielzoeker werkzaamheden verrichten tegen betaling. Om loon te kunnen ontvangen heeft een werknemer een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Statushouders krijgen automatisch een BSN wanneer zij door middel van het proces van vergunningverlening worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Echter, voor asielzoekers geldt dat zij zich zelf moeten inschrijven bij de gemeente waar zij door COA worden opgevangen (en dus wonen) om een BSN te krijgen. Met een BSN is iemand geregistreerd bij de Nederlandse Belastingdienst. Asielzoekers en statushouders hebben ook een BSN nodig om een bankrekening te kunnen openen waar een werkgever het loon op stort.

Net als het verrichten van vrijwilligerswerk is het verrichten van betaald werk belangrijk voor een asielzoeker. Naast de geldelijke beloning draagt het bij aan een snellere en betere integratie.

2a. Het verkrijgen van een BSN-nummer in Echt-Susteren lijkt voor asielzoekers veel lastiger en langer te duren dan noodzakelijk is. Herkent het college dit beeld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is het lastiger en duurt het langer?

2b. Is het college bereid om de doorloopsnelheid van de aanvraag van een BSN voor asielzoekers tegen het licht te houden en waar mogelijk efficiënter te maken door knelpunten op te heffen? Zo nee, waarom niet?