Regelmatig vragen we aandacht voor het behoud van karakteristieke en beeldbepalende gebouwen. We vinden het zeer wenselijk dat we uitgebreider beleid formuleren om zo cultuurhistorisch belangrijke gebouwen efficiënter te kunnen behouden. Cultuurhistorie vertelt het verhaal van ons verleden en er wordt vaak grote waarde aan gehecht door onze inwoners. Vanuit de Omgevingswet is cultuur en erfgoed een integraal onderdeel van onze omgeving.

We stellen de volgende vragen aan het college:

BEELDBEPALENDE PANDEN

Vraag 1: We beschikken in Echt-Susteren over een lijst en bijbehorende kaart met beeldbepalende panden/ensembles. Welke wettelijke middelen heeft het college tot haar beschikking om betreffende panden te beschermen tegen verloedering, verval, verkrotting, achterstallig onderhoud, et cetera opdat ze in een goede conditie blijven?

We weten dat het college kan ingrijpen bij een onveilige situatie of bij een gevaar voor de volksgezondheid maar we vragen nadrukkelijk naar de mogelijkheden in een vroeg stadium, waarbij er dus (nog) geen onveilige situatie of een gevaar voor de volksgezondheid is maar wel al aftakeling gaande is, dus juist waar behoud en indien nodig herstel van bedreigde erfgoedwaarden het doel is.

 

BEELDBEPALENDE DORPS- EN STADSGEZICHTEN

Er zijn gemeenten met beeldbepalende dorps- en stadsgezichten.

Vraag 2a: Heeft Echt-Susteren beeldbepalende dorps- en stadsgezichten vastgesteld? Zo nee, waarom niet? Als we die wel hebben ontvangen we graag een overzicht.

Vraag 2b: Volgens onze informatie is het gebied Vrijthof, Jodenstraat en Plats geen beeldbepalend stadsgezicht. Klopt dit? Indien dit gebied inderdaad geen beeldbepalend stadsgezicht is: is het college bereid de procedure in gang te zetten om dit gebied aan te wijzen als beeldbepalend stadsgezicht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2c: Volgens ons zou het nog beter zijn als het gebied Vrijthof, Jodenstraat en Plats de status beschermd stadsgezicht krijgt. Wat vind het college?

 

BESCHERMDE DORPS- EN STADSGEZICHTEN

Vraag 3: Er zijn gemeenten met beschermde dorps- en stadsgezichten; delen van Stevensweert, Wessem en Thorn zijn voorbeelden in de regio. Volgens een artikel in dagblad De Limburger werkt Echt-Susteren ook al met beschermde dorps- en stadsgezichten. Is dit juist? Zo nee, waarom hebben we nog geen beschermde dorps- en stadsgezichten? Als het wel juist is, ontvangen we graag een overzicht.

 

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

In de gemeente Echt-Susteren beschikken we over een aantal rijksmonumenten. De mogelijkheid om gebouwen de status gemeentelijk monument te geven hebben we tot op heden niet benut, als onze informatie juist is.

Vraag 4a. Is het college het met ons eens dat een monumentale status een hoge graad - misschien wel de hoogste graad - van garantie biedt om een karakteristiek, beeldbepalend of cultuurhistorisch belangrijk bouwwerk in een goede conditie te houden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4b. Als het college onvoldoende kan ingrijpen (zie vraag 1) om beeldbepalende panden in goede conditie te houden lijkt het ons noodzakelijk om gebouwen op grond van de Erfgoedverordening een gemeentelijke monumentenstatus te geven. Ja, dit is vanwege de regeldruk een ingrijpende stap voor de eigenaar van het bouwwerk. Maar ons inziens de enige mogelijkheid voor het college om in te kunnen grijpen bij bepaalde situaties. Waarom wijst het college geen gemeentelijke monumenten aan?

Het bestemmingsplan Cultuurhistorie biedt volgens ons onvoldoende bescherming. Een instandhoudings- of onderhoudsplicht zijn niet aan de orde en dus zijn handhaving en sancties niet mogelijk. Zelfs een sloopvergunning kan gewoon worden aangevraagd.

Mocht het college overwegen om bepaalde objecten de status gemeentelijk monument toe te kennen, dan adviseren we u om met onze lokale heemkundeverenigingen en de Monumentencommissie te overleggen.

 

CASUS: PLATS 8

Tot slot leggen we het college een casus voor. Het betreft het pand met adres Plats 8.

Vraag 5a. Als we het bovenstaande in ogenschouw nemen: welke wettelijke mogelijkheden heeft het college om dit beeldbepalende pand in een goede conditie te houden? Graag een volledige opsomming.

Vraag 5b. Op dit moment zien we een duidelijke verwaarlozing met een ongewisse toekomst voor het pand als er niet op korte termijn wordt ingegrepen door de eigenaar. Wij willen dat het college alles (formeel én informeel) uit de kast trekt om dit pand in een goede conditie te houden en zo te behouden als bijdrage aan de sfeervolle uitstraling die de Plats thans biedt. Is het college daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?