Vragen art. 33 Lange wachttijd voor sociale huurwoning

Uit gesprekken met inwoners en uit eigen onderzoek blijkt volgens ons dat inwoners met een kleine beurs noodgedwongen veel te lang moeten wachten op een sociale huurwoning. We vragen hiervoor dringend aandacht bij het college van B&W.

 

Raadsleden vragen vaak om meer huurwoningen en dan vooral voor huurwoningen in de sociale sector. Als reactie krijgen we dan wel eens te horen dat er nauwelijks sprake is van enige spanning in dit huursegment aangezien iedereen binnen enkele maanden onder de pannen zou zijn. Ook geeft het college vaak als reactie ‘dat een gemeente niet bouwt’. Uit eigen onderzoek en uit gesprekken met inwoners blijken er wel degelijk lange wachttijden te zijn voor mensen die, vanwege een laag inkomen of lage uitkering, aangewezen zijn op de sociale sector.

Urgentie wordt heden ten dage slechts in zeer uitzonderlijke situaties toegekend. Bij scheiding bijvoorbeeld is urgentie niet meer mogelijk tenzij er sprake is van huiselijk geweld. Hierdoor moet iemand - vaak met kinderen - minstens drie tot vier jaar bij bijvoorbeeld ouders inwonen of is men  aangewezen op (vaak té) dure particuliere huurwoningen, met het risico om schulden op te bouwen. Ouderen die een koopwoning hebben en kleiner willen gaan wonen (zonder dat er sprake is van medische urgentie waardoor de woning ontoegankelijk zou zijn) wachten soms wel vijf tot zeven (!) jaar op een gepaste huurwoning. Zelfs om na inschrijving voor de eerste keer in aanmerking te komen voor een woning, blijkt de wachttijd al snel drie tot vier jaar te zijn.

Het aanbod aan sociale huurwoningen is gewoonweg te klein in Echt-Susteren, volgens GroenLinks.

Ik stel daarom de volgende vragen.

1. Is het college op de hoogte van de (soms zeer) lange wachttijd voor een sociale huurwoning?

2. Erkent het college dat drie, vier tot soms wel zeven jaar wachten té lang is? Zo nee, waarom niet?

3. Welke reden(en) voert het college aan als oorzaak van deze (ons inziens) lange wachttijden?

4. Welke maatregelen treffen andere gemeenten - uiteraard samen met woningcorporaties - om succesvol de wachttijden terug te dringen, m.a.w. zijn er best practices om af te kijken? Is het bijvoorbeeld mogelijk goedkoper te bouwen met prefab huizen, zeecontainers of woningen à la tiny houses? Wij weten het niet maar u heeft vast de contacten om daar snel achter te komen.

5a. Voelt het college enige verantwoordelijkheid om de wachttijden terug te dringen? Indien dit geenszins het geval is, waarom niet? Zo ja, dan graag 5b en 5c beantwoorden.

5b. Welke maatregelen voert het college op dit moment uit om wachttijden terug te dringen?

5c. Welke maatregelen kan en wil het college in Echt-Susteren daarnaast nog extra in gang zetten, of - indien nodig - voorleggen aan de raad?

In de media (o.a. in dagblad De Limburger van 1-2-2020: Waar blijven de plannen, sloopkogels en bouwkranen?) lezen we dat gemeenten maximale wist willen maken op bouwkavels en dus kennelijk niet graag onder de boekwaarde verkopen.

6a. Is voor het college het verkopen van bouwkavels onder de boekwaarde een mogelijkheid om corporaties te verleiden tot het bouwen van sociale huurwoningen? Zo nee, waarom niet?

6b. Is voor het college het in erfpacht geven van bouwkavels aan corporaties een mogelijkheid om ze te verleiden tot de bouw van sociale huurwoningen? Zo nee, waarom niet?

7. Welke woningbouwcorporaties met sociale huurwoningen zijn actief in Echt-Susteren?

8. Kan het college de trend aangeven van het aantal sociale huurwoningen over de afgelopen vijf jaar die in elk jaar op 1 januari aanwezig waren in onze gemeente? Welke bron(nen) hanteert het college om tot deze aantallen te komen? Wij willen inzicht krijgen of dit aantal afneemt, ongeveer gelijk blijft of toeneemt in Echt-Susteren en in welke mate.

9. Hoe verwacht het college dat de trend in de komende vijf jaar zal zijn? Neemt het aantal sociale huurwoningen in Echt-Susteren af, blijft het ongeveer gelijk of neemt het aantal toe? Op basis van welke cijfers of inzichten baseert het college zich?

10. Welke concrete bouwplannen voor de sociale huursector worden op dit moment uitgevoerd of zijn bekend om op korte termijn (2020 – 2021) in Echt-Susteren te worden uitgevoerd?