Vragen art. 33 Lozingen op het oppervlaktewater

Op 12 september 2017 publiceerde Riwa-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven, haar jaarrapport 2016 over de kwaliteit van het Maaswater en het gebruik ervan voor de bereiding van drinkwater. In 2016 bleek de Maas 170 dagen te vies om drinkwater van te maken. GroenLinks is erg geschrokken van deze berichtgeving. Zo zorgden bij het innamepunt in Heel vorig jaar afvalstoffen uit de industrie voor 39% van de overschrijdingen, gewasbeschermingsmiddelen voor 35% en geneesmiddelen voor 25%. Extra punt van zorg is dat er door de klimaatverandering periodes met laagstaand water toenemen, m.n. in de zomer, waardoor de concentraties verontreinigende stoffen in verhouding toenemen. Zowel voor de bedrijven, agrariërs en apothekers, maar ook voor de gemeente is hier een rol weggelegd. We stelden veel vragen aan het college over deze problematiek.

  1. Is het college bekend met het bedoelde jaarrapport 2016 van Riwa?
  2. Hoeveel bedrijven in Echt-Susteren hebben een vergunning om afvalstoffen te mogen lozen a) op het oppervlaktewater, b) op het riool en c) in of op de bodem?
  3. Kunnen burgers en instanties inzage krijgen in deze vergunningen? Bijvoorbeeld om te achterhalen welke bedrijven, welke afvalstoffen en vergunde hoeveelheden het betreft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bij welke instantie?
  4. 4a. Hoe vaak wordt elk bedrijf gecontroleerd met betrekking tot vergunde lozingen op het oppervlaktewater/riool/in of op de bodem?

4b. Komen hier fysieke metingen aan te pas of is het slechts een controle van de afvalstoffenboekhouding, of beiden?

4c. Wie voert de controles uit bij een vergunning om afvalstoffen te mogen lozen a) op het oppervlaktewater, b) op het riool en c) in of op de bodem?

4d. Zijn deze controlerapportages openbaar? Zo nee, waarom niet?

  1. 5a. Om welke reden(en) is de gemeente of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) bevoegd om een vergunning te weigeren danwel in te trekken?

5b. Kan dit ook met als reden dat het college een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater nastreeft ten opzichte van de huidige, vergunde situatie? Met andere woorden, kan het college zelf strengere voorschriften hanteren dan wettelijk is vastgelegd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college dan bereid om strengere voorschriften te hanteren danwel voor te stellen bij de RUD?

  1. 6a. Hoeveel riooloverstorten zijn nog actief in onze gemeente?

6b. Waar bevinden deze riooloverstorten zich?

6c. Hoe vaak traden de riooloverstorten in 2013, 2014, 2015 en 2016 in werking?

6d. Hoe vaak per jaar mag een riooloverstort in werking treden?

6e. Hoe verklaart u overschrijdingen, indien die voorkwamen in de genoemde jaren?

  1. 7a. Heeft het college een planning opgesteld waarin de uitfasering van deze overstorten is bepaald? Zo nee, waarom niet? Zo ja, ligt het college op schema?

7b. Indien overstorten worden geamoveerd zullen er alternatieven moeten zijn om de grote hoeveelheden regenwater van een hoosbui op te kunnen vangen. Welke milieuvriendelijke alternatieven komen in de plaats van verwijderde riooloverstorten?

  1. Hoe vaak en door wie wordt een landbouwer in onze gemeente jaarlijks gecontroleerd op de soorten en hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen die worden gebruikt op hun akkers?
  2. 9a. Nemen alle apothekers in onze gemeente nog steeds de medicijnen terug die onze inwoners thuis hebben maar niet meer nodig hebben, conform de unaniem aangenomen (en uitgevoerde) motie van DES op 29 oktober 2015?

9b. Volgens onze informatie bieden niet alle apothekers in Echt-Susteren deze service nog. Indien dit klopt, is het college dan bereid om opnieuw met de apothekers in overleg te gaan met als doel zoveel mogelijk apothekers mee te laten werken aan het terugnemen van medicijnen? Zo nee, waarom niet?

9c. Indien apothekers zijn gestopt met het terugnemen van medicijnen omdat het voor hun een kostenpost is, is het college dan bereid om de apothekers tegemoet te komen in (een deel van) de afvoerkosten? Zo nee, waarom niet?

9d. Indien apothekers nog steeds medicijnen terugnemen, is het college bereid deze service van apothekers (nogmaals) te publiceren in/op de bekende mediakanalen zodat minder burgers de medicijnen bij het afval doen en/of door het toilet spoelen? Zo nee, waarom niet?

  1. Is het college bereid bij de provinciale/landelijke overheid en Waterschap Limburg te pleiten voor een strengere regelgeving met als gevolg een  afname van het aantal lozingsvergunningen? Zo nee, waarom niet?