Vragen art. 33 Overlast Holtum-Noord in Baakhoven

Op 22 april lazen we in de Limburger dat de inwoners van Baakhoven het gevoel hebben dat de laatste tijd de geluidshinder van de A2 is toegenomen. Volgens het krantenbericht hebben de inwoners het vermoeden dat dit komt door weerkaatsing van verkeerslawaai tegen de in aanbouw zijnde megaloods van Leeyen Vastgoed, pal langs de A2 in Holtum-Noord. GroenLinks stelt de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met dit geluidshinder probleem?

2. Is het college inmiddels in gesprek gegaan met inwoners van Baakhoven over dit specifieke probleem?  Zo nee, gaat dat op korte termijn alsnog gebeuren?

3. Is door het college hierover overleg gevoerd met het college van Sittard-Geleen? Zo nee, gaat dat op korte termijn alsnog gebeuren?

Het derde gedeelte van de megaloods mag 20 meter hoog worden en Leeyen Vastgoed wil tot deze toegestane hoogte ook daadwerkelijk bouwen. Dit in tegenstelling tot het reeds gebouwde gedeelte (2/3 deel) dat 15 meter hoog is. GroenLinks Echt-Susteren vindt een hoogte van 20 meter onwenselijk. De dakgootlijn zal hierdoor verspringen waardoor een verstoring optreedt in de aanblik van de gevel. Ook zal het gebouw door een hoogte van 20 meter het ruimtelijk evenwicht nog meer verstoren bij inwoners van Baakhoven, recreanten en toeristen. Verder kan de geluidsoverlast hierdoor mogelijk nog groter worden voor de kern Baakhoven.

4. Kan het college in verweer tegen de bouwhoogte van 20 meter en zo ja, zal het college in dat geval bezwaar aantekenen?

In het krantenartikel komen ook de geplande vier windmolens in Holtum-Noord ter sprake. Tijdens de raadsvergadering van 22 september 2016 gaf wethouder Wackers nog aan bezwaar te maken namens het college.

5. Heeft het college inmiddels bezwaar gemaakt en zo ja, wat is dan nu de status?

6. Welke stappen kan het college nog nemen om te voorkomen dat de windmolens op grondgebied van Sittard-Geleen daadwerkelijk worden geplaatst. Is het college voornemens om in beroep te gaan bij een negatief besluit?

7. Is die vierde grondpositie inmiddels in handen van de Energiecoöperatie Sittard-Geleen waardoor burgers (dus óók inwoners van Echt-Susteren) de mogelijkheid hebben om te kunnen participeren in een windmolen?