Vragen art. 33 Plastic op akkers

Op dit moment loopt een aanvraag voor het plaatsen van regenkappen op een perceel van ca. 2 hectare (20.160 m2) in het buitengebied van Koningsbosch. Zulke regenkappen zijn een soort plastic tunnels met een hoogte van ongeveer 3 meter ter bescherming en teeltbevordering van bijvoorbeeld frambozen of aardbeien.

GroenLinks maakt zich zorgen over het overmatige gebruik van plastic op de akkers. Steeds vaker zien we akkers die zowat geheel bedekt zijn met folie over bijvoorbeeld preiplantjes. Dit heeft ons inziens een grote impact op het landschap. Er ontstaat een heel onnatuurlijk landschapsbeeld dat niet past bij een Cittaslow-gemeente.

Daarnaast hebben we na een storm de lappen plastic al in de bomen zien hangen waar zich verder niemand om bekommert. De natuur mag het oplossen maar we weten dat de meeste folies niet van zetmeel zijn en dus niet afbreekbaar zijn. Weken later ontsieren de slierten folie onze natuur nog steeds. Niet bepaald een visitekaartje.

Uit navraag met betrekking tot de genoemde regenkappen, blijkt het volgende:

De aanvraag is in behandeling bij de MER Omgevingsdienst en de actuele status is dat de initiatiefnemer aanvullende gegevens moet aanleveren en dat het plan ter beoordeling aan de Omgevingscommissie moet worden voorgelegd.

Het verzoek voldoet aan de in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen (binnenplanse afwijkings)voorwaarden voor dergelijke teeltondersteunende voorzieningen, dus mits de aanvraag voldoet aan de bouwregelgeving en de redelijke eisen van welstand is er geen reden om de aanvraag te weigeren.

De uiterste beslistermijn is 3 januari 2018. Het betreft een reguliere vergunningprocedure, dus de besluitvorming is gemandateerd aan de MER Omgevingsdienst. Het besluit zal via de gebruikelijke weg worden gepubliceerd (via overheid.nl), waarna belanghebbenden 6 weken de tijd hebben om bezwaar te maken tegen dit besluit.

Gezien onze zorgen stellen wij de volgende vragen:

  1. Is het college het met GroenLinks eens dat het gebruik van plastic afbreuk doet aan het landelijke karakter van onze Cittaslow-gemeente?  Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid om bovengenoemde vergunning tóch te weigeren gezien de impact op het landschapsbeeld en i.h.k.v. duurzaamheid? Zo nee, waarom niet?
  3. Graag ontvangen we in begrijpelijke taal  wat valt onder binnenplanse afwijkingsvoorwaarden in het bestemmingsplan Buitengebied.
  4. Is het college bereid om strengere eisen te stellen aan het gebruik van plastic op akkers zodat toekomstige aanvragen bij voorbaat of makkelijker geweigerd kunnen worden? Zo ja, op welke termijn kunnen we een voorstel verwachten? Zo nee, waarom niet?
  5. Op welke wijze moeten of kunnen de landbouwers het plastic op verantwoorde wijze afvoeren? Hiermee bedoelen we al het plastic: ook folie van ingepakte hooirollen, inkuilplastic, plastic van aspergebedden, etc. Hoe is de controle hierop geregeld?