De zienswijze van de gemeente Echt-Susteren bevat de volgende punten:

  1. Infrastructuur
  2. Geluid
  3. Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt en PIO
  4. Natuurcompensatie en landschappelijke inpassing
  5. Regels mbt gewijzigde ‘geluidzone-industrielawaai’ in bestaande plannen
  6. Afspraken en procedure

 

SAMENVATTING:

Infrastructuur

De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie om voorschriften en/of voorwaarden in de ontwerpvergunning op te nemen met de strekking dat de kap van het Sterrebos, de kap van de goudgroene zone bij het Geleenbeekdal en de aanleg van de randweg alleen uitgevoerd mag worden wanneer zeker is dat de fabriek uitgebreid wordt.

De gemeente Echt-Susteren hecht zeer aan de realisatie van een eenzijdig dubbel fietspad aan de oostzijde en verzoekt dit eenzijdige fietspad tussen de Dr. Nolenslaan in Sittard en de Oude Rijksweg Zuid in Susteren op te nemen in de plannen en gelijktijdig met de aanleg van de randweg te realiseren.

 

Geluid

Uit de berekeningen blijkt dat bij 13 van de 65 woningen in Nieuwstadt niet voldaan kan worden aan de beleidsregels van de provincie omdat er geen geluidluwe gevel aanwezig is. Vandaar dat nader gemotiveerd dien te worden waarom van de beleidsregels kan worden afgeweken.

De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie om in elk geval de aanleg van de randweg volledig met geluidreducerend asfalt uit te voeren en waar mogelijk maatregelen te treffen teneinde het bestaande woon- en leefklimaat in Nieuwstadt zo goed mogelijk te kunnen handhaven.

 

Leefbaarheidsfonds Nieuwstadt en PIO

De gemeente Echt-Susteren vindt het bedrag van €300.000 in het Leefbaarheidsfonds voor Nieuwstadt om projecten, waarmee de leefbaarheid en woonkwaliteit geborgd kan worden, absoluut onvoldoende. De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie om ófwel het budget van de Leefbaarheidsfondsen voor Nieuwstadt en Holtum met elk €600.000 te verhogen ófwel een bijdrage van €600.000 te doen aan de uitvoering van de projectenkaart LPS voor wat betreft de gemeente Echt-Susteren.

 

Natuurcompensatie en landschappelijke inpassing

De gemeente Echt-Susteren vindt de voorgestelde groenbuffer tussen de nieuwe randweg bij Nieuwstadt (grondwal aan de zuidzijde) en de bebouwing van Nieuwstadt (Aan de Linde en Limbrichterstraat) te beperkt en niet voldoen als goede ruimtelijke inpassing op basis van leefbaarheidscriteria. Als goede ruimtelijke inpassing dient de driehoek ten zuiden van de grondwal, als onderdeel van de landschappelijke inpassing/natuurcompensatie, aangeplant te worden met bos. De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie deze aanplant definitief in de plannen (het compensatieplan en in het beeldregieplan) op te nemen.

De huidige boombeplanting van Op de Baan (N276) is van groot belang als vliegroute voor vleermuizen. De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie om zowel op de verbeelding als in de rapportages de laanbeplanting van Op de Baan op te nemen als te behouden beplanting tot het moment dat de laanbeplanting van de randweg deze functie overneemt.

De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie de toegezegde ecologische voorzieningen ter hoogte van de kruising Geleenbeek met Op de Baan ten behoeve van de doelsoort ree in de plannen op te nemen.

De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie om de natuurtoets uit te breiden met het Geleenbeekdal bij Nieuwstadt, aangrenzend aan het plangebied én een aanvulling op te nemen ten aanzien van de akkerpercelen van de Yard. Beiden ontbreken namelijk, volgens de gemeente Echt-Susteren. Eventuele consequenties daarvan dienen te worden gerapporteerd en vertaald in de inpassings- en compensatieplannen.

De gemeente Echt-Susteren vindt de inpassing van het zuidelijk geplande Warehouse on Wheels (WOW) onvoldoende. Gezien de dynamiek van het gebruik en de beperkte afstand t.o.v. woningen aan de Limbrichterstraat en Kruisweide dient het gedeelte Op de Baan tussen Limbrichterweg en Aan de Linde voorzien te worden met een afdoende omvangrijke en robuuste groene inpassing/groenbuffer. De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie dit aspect op te nemen in het beeldregieplan.

Er dient een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing voor de zuidzijde (zijde Gelders Eind) te worden uitgewerkt en gerealiseerd op basis van de natuurtoetsinvulling. De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie een robuuste inpassing voor de zuidzijde in het beeldregieplan op te nemen en de wens voor het realiseren van de directe recreatieve verbinding Nieuwstadt - Limbrichterbos hierin mee te nemen.

 

Regels mbt gewijzigde ‘geluidzone-industrielawaai’ in bestaande plannen

Er dient een aanvulling plaats te vinden in artikel 30 lid 1.2 van de regels. Artikel 30 lid 1.1 regelt de bestemmingsplannen die partieel worden herzien met het inwerkingtreden van het PIP als gevolg van de hierin opgenomen nieuwe ‘geluidzone - industrie’. Daardoor komt de oude geluidzone te vervallen. In de gemeente Echt-Susteren zijn de bestemmingsplannen ‘Stedelijk buitengebied’, ‘Buitengebied’ en ‘Fietspad Heerdstraat Sint Joost’ al in de tabel opgenomen. Daar komt het d.d. 4 juni 2020 vastgestelde bestemmingsplan ‘Susterderweg-Schoolstraat Nieuwstadt’ bij. De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie dit plan aan de tabel toe te voegen.

 

Afspraken en procedure

Voor de gemeenteraad is het onaanvaardbaar dat, door een financieringsprobleem, het PIP en PIO niet gezamenlijk naar de eindstreep gaan. In diverse overleggremia werd die belofte wel gedaan. Maatregelen/projecten uit PIO zouden ervoor zorgen dat de uitbreiding van VDL een ‘zachte landing’ zou maken voor de omgeving.

Daarnaast geeft de gemeenteraad aan dat het in procedure brengen van een dergelijk groot en belangrijk plan in het zomerreces geen goede ontwikkeling is; zeker niet nu blijkt dat na de jarenlange voorbereiding, waarin het nodige vertrouwen en de nodige verwachtingen zijn ontstaan, nu het plan erdoorheen ‘geduwd’ wordt met onvoldoende waarborgen voor een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners van Nieuwstadt.

De gemeente Echt-Susteren verzoekt de provincie om de wettelijke en bovenwettelijke compensatie concreet - in overleg met de gemeenten en belanghebbenden - uit te werken, rekening houdend met deze ingediende zienswijze en vervolgens te komen tot een concreet plan met afspraken vóór vaststelling van het PIP.

 

Voor de volledige zienswijze, verwijzen we naar de PDF-bijlage.

Meteen daaronder vindt u de zienswijze die de gemeente Sittard-Geleen indiende.