Na de beantwoording van het college op de vorige vragen over deze twee onderwerpen, vonden we het nodig vervolgvragen te stellen. Ook kondigden we een burgerinitiatief aan. Het college heeft nu de vervolgvragen beantwoord.

 

Glasvezel westelijke deel Nieuwstadt:

Vraag 1. We hebben inmiddels vernomen dat slechts 15 huishoudens (van de 110) zich hebben gemeld voor glasvezel. We stellen vast dat er onder de betreffende inwoners erg weinig interesse is in glasvezel. In de beantwoording lezen we dat het college zich de afgelopen jaren voldoende heeft ingezet. Onderzoekt het college op dit moment nog andere manieren om dit gebied te verglazen? Of houdt het hier op?

Antwoord: Ondanks de geringe aanmeldingen wil het college blijven zoeken naar mogelijkheden om een glasvezelaansluiting proberen te realiseren in het westelijk deel van de kern Nieuwstadt. Zo is aan de firma Deltafiber al verzocht of de adressen in het westelijke deel van Nieuwstadt in de toekomst mogelijk kunnen worden gekoppeld aan de (mogelijke) aanleg van glasvezel van nabij gelegen kernen (Limbricht) in de gemeente Sittard-Geleen. Deze optie gaat de firma Deltafiber onderzoeken.

 

RIVM-meetpunt:

Vraag 2. In de structuurvisie 2012-2025 (pag. 71) staat deze passage:

We willen niet alleen een duurzame, maar ook een gezonde leefomgeving voor onze burgers, bedrijven en bezoekers bieden. Daarom scharen we onder het thema ‘duurzaamheid' in deze structuurvisie ook ‘luchtkwaliteit'. Rond wegen en bij landbouwbedrijven willen we de luchtkwaliteit op peil houden. In dit verband streven we er bijvoorbeeld naar waar mogelijk een toename van de hoeveelheid fijnstof in onze kernen en langs de A2 te voorkomen. Bij het beoordelen van de luchtkwaliteit hanteren we de wettelijke grenswaarden als uitgangspunt.

Hoe monitort het college op dit moment de hoeveelheid fijnstof in onze gemeente?

Antwoord: De beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van de toetsing van ruimtelijke initiatieven met mogelijk negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. De landelijke wet- en regelgeving is daarbij leidend.

 

Vraag 3. Is het college bereid om de gemeente Echt-Susteren aan te melden bij het Schone Lucht Akkoord (SLA), mede gezien uw geformuleerde streven in de Structuurvisie? Onder andere de gemeenten Nederweert, Horst aan de Maas, Maastricht, Leudal en Venray hebben het SLA al ondertekend. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het college streeft naar het voorkomen van een toename van fijnstof. Het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord betekent dat er een concreet uitvoeringsprogramma dient te worden opgesteld om de uitstoot van fijnstof actief terug te dringen. Dit is vooral van belang in de zogenaamde aandachtsgebieden, waar dergelijke maatregelen een significant effect hebben op de luchtkwaliteit. Gelet op het feit dat de gemeente Echt-Susteren niet is aangewezen als aandachtsgebied en gezien de kosten van een dergelijk uitvoeringsprogramma alsmede de reeds geldende regelgeving ter bescherming van de luchtkwaliteit ziet ons college thans geen aanleiding om de gemeente Echt-Susteren aan te melden bij het Schone Lucht Akkoord.

 

4. Volgens onze informatie kunt u na ondertekening van het Schone Lucht Akkoord aanspraak maken op de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA): de gemeente kan voor projecten die minstens €25.000 bedragen de helft via de regeling laten bekostigen. De looptijd is van 1 april tot 1 november 2021. Is het college op de hoogte van de regeling SpUk SLA?

Antwoord: Het college is op de hoogte van de regeling SpUk SLA.

 

Ter informatie:

GroenLinks Echt-Susteren zet een burgerinitiatief op om inwoners uit Echt-Susteren de mogelijkheid te bieden zelf de hoeveelheid fijnstof te meten in hun omgeving. Op korte termijn verstrekken we hierover meer informatie. De website www.samenmetenechtsusteren.nl is voor dit doel gereserveerd. Als inwoners vervolgens de organisatie ter hand nemen, trekt GroenLinks zich weer terug om onafhankelijkheid te waarborgen.