Na de raadsinformatiebrief van 5 september over de pas op de plaats inzake windenergie, stelden we twee dagen later schriftelijke vragen. Op 12 oktober ontvingen we de antwoorden.

Vraag 1: Waarom koos het college voor een RIB en niet voor een Kadernota waarmee u draagvlak voor de pas op de plaats bij de raad had kunnen peilen?

Antwoord: Conform afspraak is de raad in september geïnformeerd. Het is onze overtuiging dat de inhoud van de raadsinformatiebrief aansluit bij de algemene opinie van de raad. De aanvraag van vraag 4 bevestigt dit ook.

 

Vraag 2: U stelt in de RIB dat in de Energievisie is vastgelegd dat de gemeente in 2040 energieneutraal is. In de herijkte visie van 2022 staat echter dat de plannen om energieneutraal te worden in 2040 gereed moeten zijn zodat we in 2050 energieneutraal zijn. Wat is het doel nu eigenlijk: energieneutraal in 2040 of toch pas in 2050?

Antwoord: In de energievisie is steeds gesproken over een energieneutraal 2040 met de insteek de planvorming dan gereed te hebben om in 2050 effectief energieneutraal te zijn.

 

Vraag 3: U stelt dat de herijking van de RES ook gevolgen heeft voor de opgave van Echt-Susteren. Met welke gevolgen moet de raad rekening houden?

Antwoord: Dat is nu nog niet bekend en is daardoor mede aanleiding voor de pas op de plaats zoals in de raadsinformatiebrief vermeld.

 

Vraag 4: We vinden het zeer goed dat u de pauze gebruikt om terug naar de inwoners te gaan; draagvlak voor de noodzakelijke maatregelen is immers erg belangrijk. Ons inziens is dit ook een goed moment om een burgerberaad in te stellen, specifiek ten aanzien van de energietransitie. Is het college daartoe bereid? Graag gemotiveerd beantwoorden.

Ter verduidelijking: een burgerberaad wordt van A tot Z door een onafhankelijke organisatie begeleid. Een grote groep inwoners wordt willekeurig geloot en kan aangeven of ze willen meewerken aan het burgerberaad. Uit de aanmeldingen volgt een selectie naar leeftijd, geslacht, woonkern et cetera zodat de groep van ca. 100 inwoners een afspiegeling vormt van onze gemeenschap. Deze geselecteerde inwoners worden door deskundigen grondig bijgespijkerd op dit onderwerp. Het burgerberaad komt uiteindelijk met adviezen naar de raad. De raad neemt de adviezen over of verwerpt ze, onderbouwd met gefundeerde redenen. Inwoners die meedoen ontvangen hiervoor een vergoeding.

Antwoord: In de raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat we onze inwoners gaan bevragen over verschillende zaken betreffende duurzaamheid. De wijze waarop inwoners betrokken willen worden, wordt hierin meegenomen.

 

Vraag 5a: Voor welke doelen t.a.v. de energietransitie staat onze gemeente aan de lat en welk jaartal is telkens een ijkpunt? Denk aan doelen die door het Rijk of de provincie zijn gesteld of voortkomen uit de RES of onze eigen Energievisie. Bijvoorbeeld: CO2, opwek, besparing, aardgasreductie, et cetera.

Antwoord: Dit maakt nu onderdeel uit van de bredere benadering met betrekking tot onze duurzaamheidsopgave en de invulling daarvan.

 

Vraag 5b: In welke mate hebben we de doelen al gehaald volgens de meest recente cijfers?

Er is steeds ingezet op een drie-paden-principe. Zon op dak, dit loopt en blijft lopen. Zon op land is ingevuld met de ontwikkelingen van vijf zonneparken die in 2024 in bedrijf komen. Met wind maken we nu een pas op de plaats in het kader van de herijking van onze opgave.

 

Vraag 5c: In welke mate komen de doelen in gevaar door de pas op de plaats?

Antwoord: Vooralsnog niet.

 

Vraag 6: Het valt ons op dat de termen energieneutraal en klimaatneutraal als synoniemen worden gebruikt in de RIB. Volgens ons zijn dit twee verschillende termen. Is het college dit met ons eens en wordt energieneutraal bedoeld waar u klimaatneutraal gebruikt in de RIB?

Antwoord: 'Energieneutraal' is wat bedoeld wordt. Wel wordt thema duurzaamheid breder benaderd.

 

Vraag 7: Vanaf november 2021 vragen we aandacht voor de opslag van duurzaam opgewekte energie. Zonder opslag kan de transitie van fossiel naar zon & wind niet slagen, denken wij. In wijken, op leisurepark In de Bandert en op bedrijventerreinen kunnen bijvoorbeeld batterijpakketten worden geplaatst waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft maar ook de investeerder en exploitant kan zijn. Is het college bereid om bij de heroverweging een prominente rol toe te kennen aan opslag? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ook dit is onderdeel van het onderzoek naar de toekomstige opgave.

 

Na deze beantwoording probeerden we via het stellen van technische vragen meer duidelijkheid te krijgen over de doelen - waar we lokaal voor aan de lat staan - en de mate waarin we op weg zijn om die doelen te realiseren. U leest hier de reactie:

1. Hoeveel % aardgas is er al gereduceerd t.o.v. basisjaar 2021?

Zoals ook tijdens de presentatie van de monitoring in de raadswerkgroep duurzaamheid vermeld loopt de databeschikbaarheid van deze gegevens 1 tot 2 jaar achter. Op basis van de beschikbare data is er het aardgasverbruik 2022 door woningen met 10,8% gereduceerd ten opzichte van 2021. Voor de overige sectoren zijn nog geen vergelijkbare data beschikbaar.

2. Hoeveel % CO2 is er al gereduceerd t.o.v. 1990?

Voor CO2-uitstoot zijn geen data beschikbaar vanuit de verbruiksbenadering. Tijdens de bijeenkomst van de raadswerkgroep duurzaamheid van 11 juli is op dit onderwerp specifieke toelichting gegeven.

3. Hoeveel honderdsten TWh aan hernieuwbare opwek is er al gerealiseerd?

Onze ambitie is om 10% van de RES-opgave aan duurzame opwek te realiseren. Er is 40 ha aan zonneparken vergund. Zonnepark Berkelaar wordt 2 november 2023 in gebruik genomen en zoals de planning nu voorligt zijn de overige 4 zonneparken binnen nu en een jaar allemaal gerealiseerd en in gebruik genomen. Bij de aanleg van de zonneparken wordt gewerkt met de nieuwste PV-panelen en technieken. De werkelijke opwek wijkt daardoor, in positieve zin, af van de geplande opwek. Momenteel vindt er een herijking plaats betreffende de opgave aan opwek duurzame energie waar we voor staan. De toenemende elektrificatie en het ongerealiseerd blijven van voorgenomen initiatieven zijn hiervoor primair de aanleiding. Zoals in de eerdere RIB aangegeven, wachten wij deze herijking af en wordt deze meegenomen in de herijking van onze gemeentelijke energievisie.