Motie berging Short Stirling W7630 unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018 bracht GroenLinks een 'motie vreemd aan de orde van de dag' in voor de Short Stirling W7630 die 76 jaar geleden neerstortte bij abdij Lilbosch te Pey. De strekking is dat de raad het college verzoekt om alle noodzakelijke stappen te ondernemen in het faciliteren van deze bergingsoperatie én roept alle betrokkenen op volledige medewerking te verlenen aan deze berging. De motie werd vooraf ondersteund door alle andere partijen waarvoor dank!

 

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Overwegende dat:

  • recent – mede in het teken van 75 jaar bevrijding in 2019/2020 – een politieke en maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden over de inventarisatie en (indien mogelijk) berging van de nog op Nederlands grondgebied liggende vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij sprake is van vermiste bemanningsleden;
  • deze discussie geleid heeft tot een zeer breed gesteunde motie in de Tweede Kamer, die vraagt om een Nationaal Bergingsprogramma, die vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is overgenomen, waardoor het Rijk de kosten van dertig tot vijftig bergingen volledig voor zijn rekening neemt.

Constaterende dat:

  • in de bodem bij Abdij Lilbosch in Pey de resten van een in september 1942 neergeschoten Engelse Short Stirling liggen, zeer waarschijnlijk inclusief de stoffelijke resten van meerdere bemanningsleden;
  • nabestaanden van deze vermiste bemanningsleden meermaals kenbaar hebben gemaakt berging van de stoffelijke resten van hun naasten ten zeerste op prijs te stellen om ze een graf te kunnen geven op een militaire begraafplaats;
  • de Stafofficier Vliegtuigberging een positief bergingsadvies heeft afgegeven op basis van het nog in de bodem aanwezig kunnen zijn van een deel van de afwerpmunitie (zes duizendponders maakten deel uit van de bommenlast) waardoor mogelijk groot gevaar voor de omwonenden en de omgeving op termijn niet uit te sluiten is;
  • er geen eensgezindheid bestaat over de ter plaatse in de bodem aanwezige gevaarlijke stoffen en explosieven.

Overwegende dat:

  • men niet alle risico’s in het leven hoeft af te dekken, maar wel actie is geboden als er sprake is van een op termijn mogelijk groot gevaar voor de werkers op de akker (de crashplaats), de bewoners van de abdij en de omwonenden.
  • deze berging is opgenomen in het Nationale Bergingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waardoor 100% van de bergingskosten vergoed zal worden.

Verzoekt het college:

  • alle noodzakelijke stappen te ondernemen in het faciliteren van deze bergingsoperatie;
  • het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de andere betrokkenen van deze uitspraak van de raad op de hoogte te stellen.

Roept alle betrokkenen op volledige medewerking te verlenen aan deze berging.

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

We verwijzen naar ons online dossier over Short Stirling W7630 dat periodiek zal worden bijgewerkt.