Raadsvergadering 28 september 2017

De inbreng van GroenLinks beperkte zich tot drie agendapunten:

Agendapunt 9: Voortgangsinformatie 28 september 2017.

Agendapunt 10: Winkelcentrum Echt.

Agendapunt 12: Ingekomen stukken 28 september 2017.

Toevoeging agendapunt 13: Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks

9. Voortgangsinformatie 28 september 2017:

  • Algemene opmerking: net als bij de voortgangsinformatie van 13 juli zie ik ook nu weer toezeggingen en moties als zijnde afgehandeld op de lijst staan. Twee voorbeelden: een unaniem aangenomen motie van Mevr. van Helvert die het college verzoekt om een concrete uitwerking te geven aan “Nieuwstadt, veilig dorp in het groen”. GroenLinks heeft geen uitwerking gezien en er is nog geen enkele schop in de grond gegaan om Nieuwstadt veiliger of groener te maken. Ander voorbeeld: de portefeuillehouder heeft toegezegd om bij de Plats 1 binnen het budget van 1,5 miljoen te blijven. Ook hier is nog niet eens met de verbouwing begonnen of de toezegging is al afgehandeld.
  • Ik begrijp dat de lijst niet meters lang moet worden en dus is opschonen op zijn tijd zeker nodig. Maar sommige punten verdwijnen wel erg snel van deze lijst. Ik stel voor dat we hier in het Presidium nog eens op terugkomen.

10. Winkelcentrum Echt:

  • Waarom wordt er wél voor Echt een stichting opgezet maar niet voor Susteren?
  • In de commissievergadering werd de voormalige dakpannenfabriek De Valk aangehaald. In het verslag kunnen we lezen dat de ontwikkelingen rondom De Valk in samenhang met het winkelcentrum bekeken worden. Dit is een vreemde uitspraak. Enerzijds zal bekeken worden of het winkelcentrum in Echt compacter gemaakt kan worden en anderzijds wordt bekeken of De Valk bij het winkelcentrum betrokken kan worden waardoor het winkelcentrum juist veel groter wordt. Dat lijkt ons tegenstrijdig dus graag uitleg hierover. Overigens ziet GroenLinks met lede ogen aan hoe De Valk al bijna met de grond gelijk is gemaakt. Volgens ons zijn er zelfs al delen gesloopt die rijksmonument zijn, zeer triest dat dit allemaal zomaar kan. Het dak van het rijksmonumentale gedeelte is deels gesloopt, met name aan de achterzijde van de eerste hal aan de Aesterbergerweg. Aan de linkerzijgevel is het monumentale deel flink beschadigd door sloop. [Hier werd ik onderbroken door de voorzitter en moest ik mijn verhaal staken] Wat nu nog staat is prooi voor een stevige storm.

12. Ingekomen stukken 28 september 2017:

  • We zien op de lijst van ingekomen stukken een brief staan van de bewonerscommissie Gouverneur Houbenstraat / Susterderweg in Nieuwstadt. Die is in eerst instantie op 24 juli gericht aan het college en op 14 september is die nog eens apart naar de raad gestuurd. Volgens onze informatie heeft de bewonerscommissie tot op heden slechts een ontvangstbevestiging van de projectleider ontvangen met de belofte dat hij het zal bespreken met het college. Daarna heeft de bewonerscommissie niets meer gehoord wat volgens GroenLinks niet netjes. De bewonerscommissie heeft het gevoel dat alles al dichtgetimmerd is en dat zij voor de vorm hebben mogen meedenken en meepraten over de herinrichting van de Gouverneur Houbenstraat / Susterderweg. Zodoende kan de gemeente een vinkje zetten bij burgerparticipatie. Althans, zo ziet de bewonerscommissie dat. [Hier werd ik onderbroken door de voorzitter met het advies om deze kwestie in een commissie Omgeving aan te kaarten]. Heel kort inhoudelijk waar dit over gaat: de bewoners willen dat deze weg een 30 km weg wordt. De gemeente houdt vast aan 50 km. Maar in Susteren gaat de IJsstraat wel over van 60 km naar 30 km in de bebouwde kom dus waarom zou dit dan in Nieuwstadt niet kunnen? Er steken dagelijks veel kinderen deze drukke weg over om naar de basisschool en de sportclubs te gaan én speeltuin ’t Veldje ligt aan deze straat. Verder vinden de bewoners dat de fietspaden wel heel erg breed worden waardoor er nauwelijks ruimte is voor voetgangers, denk ook aan rolstoelers, scootmobielers, kinderwagens en senioren met rollators. De wens van de bewonerscommissie is om de fietspaden iets smaller te maken en dus de trottoirs iets breder.

Toegevoegd aan de agenda: motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks

  • Het betrof een motie met als strekking dat het college wordt verzocht om de verhoging van de vergoeding voor de commissarissen van OML niet met terugwerkende kracht per 1-1-2016 te laten ingaan én om terughoudend om te gaan met een eventuele verhoging van de vergoeding. Zie apart artikel op onze website voor de volledige motie.
  • Deze motie werd unaniem aangenomen!

Thijs Wetemans, fractievoorzitter GroenLinks Echt-Susteren