Raadsvergadering 4 juni 2020

Tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2020 waren alleen de zes fractievoorzitters aanwezig als vertegenwoordigers van de gehele raad. Vanwege corona. Over de achtergrond van deze raadssamenstelling en de inhoud van de vergadering leest u hier. 

 

Gemeenteraden mogen sinds twee maanden vergaderen via video maar aangezien enkele gemeenten hier al 'minder goede' ervaringen mee hebben opgedaan, koos het presidium voor het live aanwezig zijn van een beperkte afvaardiging. Om met slechts zes raadsleden toch rechtsgeldige besluiten te mogen nemen, werd dezelfde opzet toegepast als voor de raadsvergadering van 2 april jl. Er werd namelijk op 2 juni een raadsvergadering uitgeschreven waar geen raadsleden verschenen waarna de raadsvoorzitter een nieuwe vergadering (4 juni) mag uitschrijven waarbij dan geen wettelijk vereist quorum nodig is. Met andere woorden: er mogen dan besluiten worden genomen met een klein aantal aanwezige raadsleden. Op 2 april waren dat er twee en nu dus zes. De volgende raadsvergadering van 9 juli zal weer met alle raadsleden plaatsvinden, echter in een zeer ruime opstelling in de hal van het gemeentehuis. Zodoende kan anderhalve meter afstand worden aangehouden.

Inhoudelijk stonden twee bestemmingsplannen en een reeks conceptbegrotingen van diverse Gemeenschappelijke Regelingen op de agenda: BsGW, Maas-Swalm-Nette, Omnibuzz, Rud, Veiligheidsregio, Westrom, MER en RD Maasland. Raadslid Meulenberg van PNES diende een motie in om het college op te roepen om mogelijke kostenbesparingen in kaart te brengen. Want de gemeentelijke bijdrage van Echt-Susteren aan enkele GR-en rijst de pan uit. De motie werd vooraf ondertekend door alle andere partijen (mede-indieners) en werd uiteraard met unanieme stemmen aangenomen. Ook in enkele andere deelnemende gemeenten is een soortgelijke motie aangenomen.

Tot slot lazen we in de Voortgangsinformatie nog een hoopvol bericht van het college. De Voortgangsinformatie geeft de stand van zaken aan bij moties en toezeggingen die nog niet door het college zijn afgehandeld. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2019 diende GroenLinks een motie in om de Nieuwe Markt en de voorkant van het gemeentehuis te vergroenen. De update van het college luidt: de randvoorwaarden, mogelijkheden en wensen zijn in kaart gebracht. Vervolgens wordt een conceptontwerp met bijbehorende kostenraming opgesteld. Dit wordt aan het begin van het tweede kwartaal van 2020 verwacht. Na afstemming en goedkeuring door de portefeuillehouders en instemming door college zal e.e.a. worden aangeboden aan de raad. Het concept is gereed en de presentatie aan de verantwoordelijke bestuurders vindt begin juni plaats. Daar komt dus schot in de zaak, mooi! We moeten nog even geduld hebben.

Stay safe, blijf gezond!