Oost-west opstelling van zonnepanelen op een bedrijf

Vragen art. 33 Wettelijke taken tav energieverbruik bedrijven

Als er vanuit de landelijke overheid geld beschikbaar komt dat specifiek bedoeld is voor lokaal meer advies, meer controles en - indien nodig - meer te laten handhaven op het gebied van energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie bij bedrijven, dan moet ons inziens dat geld daar ook aan worden uitgegeven. Een vrij technisch verhaal maar toch stellen we hier vragen over aan het college.

 

Zoals in de recente Energievisie is aangegeven wordt er door de gemeente Echt-Susteren ingezet op het uitvoeren van wettelijke taken bij toezicht en handhaving die te maken hebben met het energieverbruik bij bedrijven. Onze vragen richten zich op de Europese Richtlijn Energie-efficiëntie (Energy Efficiency Directive - EED) en de Informatieplicht energie voor bedrijven.

Implementatie richtlijn EED:

Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de EED.

Vraag 1: Is het college bekend met het feit dat vanaf 2015 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra geld ter beschikking is gesteld in het gemeentefonds voor het uitvoeren van toezicht op de uitvoering van de energie-audits die voortvloeien uit de EED-richtlijn?

Vraag 2: Om welke bedragen ging het voor de jaren 2016, 2017 en 2018?

Vraag 3a: Welke werkzaamheden i.h.k.v. de EED zijn er voor dit extra geld uitgevoerd?

Vraag 3b: Wie heeft deze werkzaamheden uitgevoerd?

Vraag 3c: Als dit werk nog niet is uitgevoerd, moet dit dan alsnog worden uitgevoerd?

Vraag 4a: Is er recent opnieuw in het gemeentefonds een extra bedrag bestemd voor het toezicht op de EED-audits in 2019?

Vraag 4b: Zo ja, welk bedrag is dit voor Echt-Susteren voor het jaar 2019?

Vraag 4c: Wie is de uitvoerende instantie en hoe komt dit geld beschikbaar voor de betreffende uitvoerende instantie?

Vraag 5: Is de gemeente Echt-Susteren zelf eigenlijk ook EED-plichtig en moet zij derhalve ook een EED-audit (laten) doen? Zo ja, wat is dan de deadline voor deze EED-audit?

 

Informatieplicht energie voor bedrijven:

Op 1 juli 2019 is het voor elk bedrijf met een verbruik van meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh verplicht om hierover informatie te verstrekken aan de overheid, dit op basis van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Vraag 6a: Is het college bekend met het feit dat door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra geld ter beschikking is gesteld voor het toezicht op deze informatieplicht?

Vraag 6b: Welk bedrag is dit voor Echt-Susteren voor het jaar 2019?

Vraag 6c: Wie is de uitvoerende instantie en hoe komt dit geld beschikbaar voor de betreffende uitvoerende instantie?

Vraag 7: In de Energievisie is een bedrag opgenomen van 10 - 30K per jaar, afhankelijk van afspraken RUD en rol gemeente. Gaat het college de hierboven bedoelde twee extra bijdragen in het gemeentefonds inzetten bovenop het reeds toegezegde geld?