Vragen art. 33 Windmolens Holtum-Noord

In de krant van 11 oktober 2017 lezen we dat de plannen voor vier windmolens op Holtum-Noord inmiddels in een vergevorderd stadium verkeren. Al eerder (motie vreemd tijdens raadsvergadering 22 september 2016[1]) wezen wij op de noodzaak om inwoners van o.a. Baakhoven te kunnen laten participeren in het windmolenpark om zo draagvlak te creëren. Het college, bij monde van wethouder Wackers, kondigde echter daarop aan juist te zullen procederen tegen de windmolens op Holtum-Noord, indien nodig. Hij ontraadde de motie en beloofde alle beschikbare middelen te zullen inzetten om weerstand te bieden. De motie werd verworpen, het zij zo. GroenLinks blijft van mening dat áls er windmolens worden geplaatst, de lokale bevolking dan op zijn minst daar in moet kunnen participeren. Voor nu stellen we enkele interessante vragen.

 

  1. Wanneer vond het meest recente overleg plaats tussen Sittard-Geleen en Echt-Susteren over de windmolens op Holtum-Noord?
  2. Wanneer heeft het college van Echt-Susteren voor het laatst duidelijk gemaakt aan Sittard-Geleen dat ze (tot bij de rechter) weerstand zal bieden aan de windmolenplannen?
  3. Welke concessies zijn daarna door Sittard-Geleen gedaan om een rechtsgang door Echt-Susteren te voorkomen?
  4. Waarom denkt het college succesvol te zullen zijn in het procederen tegen de plannen? M.a.w. welke zwaarwegende redenen draagt het college aan bij de rechter indien het tot een beroep of rechtszaak komt?
  5. Hoe verhoudt het bieden van weerstand tegen windmolens zich met uitspraken van het college van Echt-Susteren? Voorbeeld: bij het aanprijzen van kaartjes voor de film ‘Before the Flood’, stelt wethouder Wackers: “Het veranderende klimaat vraag om actie. Wereldwijd, maar ook regionaal en in Echt-Susteren. De maatregelen die nodig zijn, zijn fors. De urgentie is hoog”. Vallen windmolens volgens het college soms niet onder forse maatregelen, die nodig zijn?
  6. Is participatie door omwonenden (dus ook inwoners van Echt-Susteren) veiliggesteld indien Engie, zoals we uit de krant vernemen, alle vier de windmolens zal beheren bij realisatie? Financiële participatie kan hoge rendementen opleveren en kan hierdoor bijdragen aan draagvlak. M.a.w. niet alleen de lasten maar dan ook de lusten voor onze inwoners.

[1] https://echt-susteren.groenlinks.nl/nieuws/raadsvergadering-22-september...