U kunt zich vast nog herinneren dat de raad door de provincie wordt gehoord op 2 juli 2020. We houden een krachtig pleidooi om meer compensatie voor m.n. Nieuwstadt te regelen.

Dezelfde maand zendt het college een raadsinformatiebrief (RIB) naar de gemeenteraad over de stand van zaken m.b.t. compensatiemaatregelen rondom de gebiedsontwikkeling van VDL Nedcar:

In augustus schrijven we een zienswijze, evenals het college die de raad unaniem onderschrijft. In totaal worden er 43 zienswijzen ingediend.

 

De geraamde kosten en de dekking:

Op dinsdag 10 november worden de gemeenteraad van Sittard-Geleen en Echt-Susteren via een online verbinding met het gouvernement door Gedeputeerde Staten en VDL Nedcar bijgepraat over de laatste stand van zaken. De projectkosten om o.a. de infrastructuur aan te passen zijn dan inmiddels geraamd op €73,9 miljoen. Op 28 juni 2019 was dit nog €42 miljoen met toen nog een provinciale dekking van €28,2 miljoen. Op 14 mei 2020 bleken de projectkosten € 64 miljoen te zijn en nu dus € 73,9 miljoen waarvan €10 miljoen als risico-opslag.

verdeling 74 miljoen euro

VDL zegt als cofinanciering van de meerkosten een extra bijdrage toe van €5 miljoen. Ook het Ministerie van EZK en IM zeggen respectievelijk €2,5 miljoen en €5 miljoen extra toe. Dit betekent een restant tekort op het projectbudget van €19,5 miljoen die de provincie voorschiet. Plus de €42 miljoen betekent dit een provinciale investering van €61,5 miljoen.

Op 27 november maakt een bestuurslid van De Groene Sporenwolf gebruik van de inspreekmogelijkheid op het Gouvernement tijdens de Commissie FEB (Financiën, Economie en Bestuur) die het Statenvoorstel van 18 december voorbereid. De inspreker spiegelt de mogelijkheid voor dat de uitbreiding van VDL Nedcar wel eens een hypermoderne productielijn kan worden met veel robots en weinig werknemers. Als voorbeeld wordt een Chinese fabriek genoemd die 150.000 auto's per jaar kan produceren met 800 werknemers: 320 overhead en slechts 480 productiemedewerkers. Dit doet bij menig Statenlid de ogen openen: zij eisen een tussentijdse vergadering waarin garanties (t.a.v. het aantal te voorziene banen) worden besproken die men nog in de anterieure overeenkomst wil hebben. 

Op 4 december ontvangt de gemeenteraad van Echt-Susteren de brief van Gedeputeerde Staten over de uiteindelijke compensatie rondom Nieuwstadt:

wettelijke natuurcompensatie en leefbaarheid wettelijk

Besluitvorming op 18 december 2020:

In de week van de beslissende Statenvergadering wordt op dinsdagavond 15 december de besloten vergadering gehouden waarin de Statenleden de garanties vragen voor de investering van €61,5 miljoen. Veel politieke partijen zien een risico dat er mogelijk weinig banen tegenover deze investering staan. Gedeputeerde Staten gaat woensdag 16 december op gesprek bij VDL Nedcar en die spreekt de ambitie uit om gemiddeld in 6.000 - 6.500 banen te voorzien, fluctuaties daargelaten. Er wordt een ‘go- no go moment’ ingebouwd voor de definitieve start van de uitvoering van de infrastructurele werkzaamheden. Dit moment is rond oktober 2022 voorzien. Afspraken hierover worden uitgewerkt en aangevuld in de anterieure overeenkomst:

Op vrijdag 18 december is het D-Day. De aanvulling op de anterieure overeenkomst trekt ruim voldoende Statenleden over de streep om het Statenvoorstel aan te nemen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemmen tegen. GroenLinks probeert via een amendement ook nog een 'go - no go moment' af te spreken voor het Sterrebos, waarmee de kap zeker een jaar wordt uitgesteld, maar daar is onvoldoende steun voor.

Vervolg:

Na vaststelling van het PIP nemen Gedeputeerde Staten op 22 december 2020 besluiten over de definitieve Omgevingsvergunning. Vanaf 7 januari 2021 start vervolgens de beroepstermijn van 6 weken (t/m 17 februari 2021) voor het inpassingsplan, de omgevingsvergunning, de Wnb vergunning, de besluiten hogere waarde geluid en een benodigde waterwetvergunning.

De indieners van zienswijzen op het ontwerp-PIP ontvangen na vaststelling van het inpassingsplan (18 december) respectievelijk de verlening van de omgevingsvergunning (januari 2021), de verlening van de Wet natuurbeschermingsvergunning (december 2020/jan 2021) en het definitieve besluit hogere grenswaarde industrielawaai (december 2020/januari 2021) daarvan bericht.