Op 23 juli 2020 ontving de raad de raadsinformatiebrief (RIB) over Stavaza compensatie maatregelen gebiedsontwikkeling VDL Nedcar. En op 12 februari 2021 ontvingen we de RIB over Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar.

GroenLinks heeft diverse malen schriftelijke vragen gesteld over dit thema met uw beantwoording in februari 2022 als meest uitgebreide en recente informatie vanuit het college t.a.v. compensatie voor de kern Nieuwstadt in verband met de toenmalige uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. Daarna bleef het volgens ons stil vanuit het college.

Recent lazen we wel over de aanplant van 3 hectare bos aan de oostkant van Nieuwstadt, tegen de Duitse grens. Ook zien we dat gestart is met de aanleg van een wandelpad langs de Haverterweg: top! Met name voor het deel tussen de Altaarweideweg en Isenbruch hebben wij ons sterk gemaakt tijdens een raadsvergadering en via schriftelijke vragen.

wandelpad langs haverterweg in Nieuwstadt
Wandelpad langs de Haverterweg tussen Nieuwstadt en Isenbruch

We vinden het de hoogste tijd voor een update om zo de raad in te lichten over de laatste stand van zaken. Een nieuwe RIB lijkt ons dan ook logisch. Sowieso zien we graag onderstaande vragen op korte termijn beantwoord:

 

1. Er is een leefbaarheidsfonds ingesteld, gevuld met €300.000, ter besteding aan de kern Nieuwstadt.

Vraag 1a: Wie beheert dit fonds?

Vraag 1b: Wat is met dit geld al uitgevoerd en wat zit nog in de pijplijn?

Vraag 1c: Is er overleg met een delegatie van inwoners van Nieuwstadt voorafgaand aan de besteding van geld uit dit fonds? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is de peiling georganiseerd?

 

2. Naar onze mening zijn de gelden van de stichting Groenfonds Omgeving VDL Nedcar (GOVDLN) een aanvulling bovenop alle andere compensatiegelden en is er géén overlap met wettelijke en bovenwettelijke compensatie. Dit in tegenstelling tot hetgeen het college liet blijken in het raadsvoorstel over de oprichting van de stichting GOVDLN.

Vraag 2a: Is het college met ons van mening dat de besteding van het geld, dat de stichting GOVDLN te besteden heeft, aanvullend zijn bovenop andere compensatiegelden die zijn te besteden in en rondom Nieuwstadt, en er dus geen overlap is?

Vraag 2b: Volgens onze informatie heeft de stichting GOVDLN 1,8 miljoen euro te besteden: klopt dit? Welk deel van dit bedrag zal in de gemeente Echt-Susteren landen?

Vraag 2c: Kan het college een gespecificeerde opsomming geven van de (toekomstige) bestedingen van het Echt-Susterense deel van de 1,8 miljoen euro?

 

3. Al eerder gaven wij aan dat groenontwikkeling van ‘de vlaaipunt bij Susteren’ (nr. 5 projectenkaart LPS) veel te ver van de kern Nieuwstadt ligt om als compensatie voor Nieuwstadt aan te kunnen merken. We vroegen het college destijds met klem om deze compensatie te heroverwegen en in de directe omgeving van Nieuwstadt te laten landen. Het maakt ons in deze niet uit of de compensatie n.a.v. de verbreding A2 (3,70 ha) of n.a.v. uitbreiding VDL Nedcar (6,45 ha) voortkomt: in beide gevallen is er volgens ons een plicht om de wettelijke natuurcompensatie van samen 10,15 ha bij de kern Nieuwstadt uit te voeren. In de RIB van 23 juli geeft het college zélf het volgende aan: “Door de plannen voor de uitbreiding van VDL Nedcar en de verbreding van de A2 is de afspraak dat voor de wettelijke natuurcompensatie ca 10 ha in de directe nabijheid van de kern Nieuwstadt wordt gerealiseerd.”

Vraag 3a: Is het college het met GroenLinks eens dat deze specifieke locatie (nr. 5 projectenkaart LPS) inderdaad te ver van de kern Nieuwstadt ligt om als natuurcompensatie voor de kern Nieuwstadt aan te merken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3b: Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze specifieke locatie: kan en wil het college deze locatie alsnog heroverwegen en bij de kern Nieuwstadt laten landen? Zo nee, waarom niet?

 

4. Naar onze mening is het aannemelijk dat VDL Nedcar de komende jaren niet zal voldoen aan de voorwaarden die in het addendum bij de anterieure overeenkomst worden gesteld. We moeten ons inziens de kap van enkele honderden eiken langs de N276 tussen Tuincentrum De Hazelaar en de voormalige manege Katsbek zien te voorkomen. Deze laanstructuur is niet alleen mooi, maar ook een ecologische corridor bestaande uit volwassen bomen die niet te compenseren zijn met enkele jonge boompjes. Na de nodeloze kap van het Sterrebos zal de kap van deze laan een sterk negatieve invloed hebben op niet alleen de groene uitstraling maar ook op de biodiverse waarden in dit gebied, verhoging van hittestress en extra verdroging in de directe omgeving.

Vraag 4a: Is het college bereid om op zeer korte termijn bij Gedeputeerde Staten aan te dringen om af te zien van de aanpassingen aan de infrastructuur rondom VDL Nedcar en dan met name afzien van het verleggen van de N276 waarmee een prachtige laanstructuur onnodig verloren zou gaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4b: Wie is op dit moment eigenaar van de gronden waarop VDL Nedcar de GOK-Yard heeft of had gepland?

Vraag 4c: Is het college het met ons eens dat deze gronden, die ooit via een correctie van de gemeentegrens naar Sittard-Geleen gingen, weer via een nieuwe grenscorrectie naar Echt-Susteren moeten zodat ter plekke de N276 weer de gemeentegrens wordt? Zo nee, waarom niet? Dan hebben we weer zeggenschap over deze gronden en kunnen we die bestemmen voor natuur. We krijgen dan een zeer robuuste groene buffer tussen het industriële complex van VDL Nedcar en de kern Nieuwstadt.

 

Vraag 5: Nu Katoen Natie vergevorderd is met de bouw van een bedrijfshal op het IPS, naast Mitsubishi Motors Europe BV, willen we weten wanneer de groenstrook langs de N276 wordt aangeplant. Het betreft gemeente Sittard-Geleen maar inwoners van Nieuwstadt kijken tegen de lelijke bedrijfshallen aan. Is het college bereid om bij het college van Sittard-Geleen aan te dringen op spoedige aanplant, met de soorten die reeds zijn afgesproken? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 6: Is er inmiddels een update van de Projectenkaart Swentibold beschikbaar? Zo nee, is er dan niets veranderd? Zo ja, dan ontvangen wij die graag.

geluidscherm verlengen n297
Doortrekken van geluidsscherm langs de N297, zijde Nieuwstadt

7. We vragen naar een update omtrent de volgende punten:

Vraag 7a: een geluidsscherm langs het hogere deel van de N297 nabij de Duitse grens.

Vraag 7b: een brede, robuuste groenstrook langs de N297 vanaf het gewenste geluidsscherm tot aan de Sittarderweg.

Vraag 7c: de vierpuntsaansluiting als vervolmaking van de huidige halve aansluiting van de N297 op de Nusterweg/Sittarderweg.

Vraag 7d: een brug over de N297 ter hoogte van de Limbrichterweg (nu doodlopend tegen de N297) voor met name wandelaars om het Limbrichterbos te ontsluiten als uitloopgebied.

 

Vraag 8: Off-topic maar toch: volgens GroenLinks zou het fantastisch zijn als het Pieterpad door het centrum van Nieuwstadt zou lopen. Goed voor de horeca, de winkels en B&B’s. Wie is verantwoordelijk voor de route van het Pieterpad? Heeft het college hier enige invloed op? Zo ja, is het college bereid alles te proberen om het Pieterpad door het centrum van Nieuwstadt te laten lopen? Zo nee, waarom niet?