Op 30 april 2021 start de inzagetermijn van zes weken. We vinden het belangrijk u hierover te informeren. Klik op het zonnepark voor meer informatie over inzagemogelijkheden en het indienen van een zienswijze, indien u dat nodig acht:

Bosserheide

Zonnepark Bosserheide

oppervlakte zonnepanelen: 4,9 hectare

Website?

Dominicusweg

Zonnepark Dominicusweg

oppervlakte zonnepanelen: 6,3 hectare

Website?

Groensebos

Zonnepark Groensebos

oppervlakte zonnepanelen: 8,0 hectare

Website

Maasbrachterweg

Zonnepark Maasbrachterweg

oppervlakte zonnepanelen: 3,8 hectare

Website

Putbroekerbosweg

Zonnepark Putbroekerbosweg

oppervlakte zonnepanelen: 18,3 hectare

Website

De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 ingestemd met het beleidskader 'Zonneparken en Windparken Gemeente Echt-Susteren'. Vervolgens is een selectieprocedure gestart voor de ontwikkeling van in principe 5 pilotprojecten zonneparken in onze gemeente. In december 2019 is een collectieve uitvraag gedaan aan de markt voor de beste initiatieven voor zonneparken. Initiatiefnemers zijn aan de voorkant transparant geïnformeerd over het proces en de beoordelingscriteria om te komen tot de selectie van de 5 beste plannen. Er zijn 17 initiatieven voor zonneparken ingediend.

Om te komen tot een zo objectief en transparant mogelijke beoordeling van de zonneparken is een beoordelingsmatrix vastgesteld en een adviespanel ingesteld van interne en externe deskundigen. Uitgangspunt voor de beoordeling zijn de drie pijlers van het beleidskader 'Zonneparken en Windparken Gemeente Echt-Susteren' namelijk:

 • Ruimtelijke en landschappelijke inrichting
 • (Financiële) Participatie
 • Maatschappelijk draagvlak.
 • Een vierde pijler is hieraan toegevoegd, namelijk het zicht op realisatie in 2022.

Het gehele proces vormt een pilot waarmee ervaring wordt opgedaan met de voorbereiding en realisatie van zonneparken. De gemeente wil energieneutraliteit in 2040 gefaseerd oppakken waarbij fase 1 reikt tot 2030. De opgave tot 2030 is een CO2 reductie van 49%.

Op 30 juni 2020 heeft het college van B&W ingestemd met het eindadvies van het adviespanel voor de 5 best scorende zonneparken en deze uit te werken tot een overeenkomst in 2020. De beoordeling van de ingediende initiatieven heeft geleid tot een eindadvies van het adviespanel. Onderstaand de 5 best scorende zonneparken (zie ook overzichtskaart), met vermelding van het aantal hectare zonnepanelen. Het aantal hectare is de oppervlakte aan zonnepanelen inclusief de tussenruimtes maar exclusief de ruimte voor de landschappelijke inpassing:

 • (A) Bosserheide (nabij Koningsbosch): 4,9 hectare
 • (B) Dominicusweg (nabij Peij): 6,3 hectare
 • (C) Groensebos (nabij Sint Joost) 8,0 hectare
 • (D) Maasbrachterweg (nabij Berkelaar) 3,8 hectare
 • (E) Putbroekerbosweg (nabij Putbroek) 18,3 hectare

In het proces is over de geselecteerde plannen actief met de omgeving gecommuniceerd. Hiervoor heeft de initiatiefnemer de regie genomen en afgestemd met de gemeente, die in deze fase de rol had van actieve partner. In het communicatieproces zijn voor de zonneparken digitale bewonersavonden georganiseerd. Hierin hebben de initiatiefnemers de betrokkenheid van de omgeving en draagvlak van de projectplannen verder verkend en afgestemd.

De initiatiefnemers van de zonneparken:

 • Solar Provider Group B.V.: Bosserheide (nabij Koningsbosch) en Dominicusweg (nabij Peij);
 • Energiepark Groensebos B.V. namens Energiecoöperatie Groensebos en Energiecoöperatie Echt-Susteren Energie: Groensebos (nabij Sint Joost);
 • NaGa Solar Holding B.V.: Maasbrachterweg (nabij Berkelaar);
 • LC Energy B.V.: Maria Hoop - Putbroekerbosweg (nabij Putbroek).

Begin 2021 vind de uitwerking en ondertekening van overeenkomsten met de initiatiefnemers plaats waarin concrete afspraken worden gemaakt over de invulling van ons beleidskader (zoals landschappelijke inpassing, draagvlak en participatie). Hierin is onder meer de instelling van een omgevingsfonds en 50% lokaal eigenaarschap geregeld voor de lokale gemeenschap.

Na ondertekening van de overeenkomsten wordt, per zonnepark, de planologische procedure gevoerd door toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling. Hierin wordt, per zonnepark, de bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunningprocedure gecombineerd en op elkaar afgestemd.