Nieuws

'Motie vreemd' over de verhoging vergoeding commissarissen OML

GroenLinks vindt het ongepast en ongewenst om de vergoedingen zó fors te verhogen en ook nog eens met terugwerkende kracht. De OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg), die namens 5 gemeenten bedrijfskavels verkoopt, is weliswaar een BV maar in een publieke omgeving. En dus is er publiek geld ofwel gemeenschapsgeld mee gemoeid. Hier lees je de volledige motie die unaniem werd aangenomen. De fracties MenM en DES ondertekenden bij voorbaat als ondersteuners waarvoor dank. Lijst Samenwerking, CDA en PNES wachtten het advies van portefeuillehouder Hessels af, die zich kon vinden in de strekking van de motie, en stemden toen ook voor.

Lees verder

Raadsvergadering 28 september 2017

De inbreng van GroenLinks beperkte zich tot drie agendapunten:

Agendapunt 9: Voortgangsinformatie 28 september 2017.

Agendapunt 10: Winkelcentrum Echt.

Agendapunt 12: Ingekomen stukken 28 september 2017.

Toevoeging agendapunt 13: Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks

Lees verder

Vragen art. 33 Lozingen op het oppervlaktewater

Op 12 september 2017 publiceerde Riwa-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven, haar jaarrapport 2016 over de kwaliteit van het Maaswater en het gebruik ervan voor de bereiding van drinkwater. In 2016 bleek de Maas 170 dagen te vies om drinkwater van te maken. GroenLinks is erg geschrokken van deze berichtgeving. Zo zorgden bij het innamepunt in Heel vorig jaar afvalstoffen uit de industrie voor 39% van de overschrijdingen, gewasbeschermingsmiddelen voor 35% en geneesmiddelen voor 25%. Extra punt van zorg is dat er door de klimaatverandering periodes met laagstaand water toenemen, m.n. in de zomer, waardoor de concentraties verontreinigende stoffen in verhouding toenemen. Zowel voor de bedrijven, agrariërs en apothekers, maar ook voor de gemeente is hier een rol weggelegd. We stelden veel vragen aan het college over deze problematiek.

Lees verder

Vragen art. 33 Integratie vluchtelingen AZC Echt

Tijdens ons bezoek aan de Open Dag op het AZC Echt spraken wij met medewerkers van het COA. We vroegen naar de samenwerking met de gemeente en wilden weten of er aandachtspunten danwel verbeterpunten zijn. Over het algemeen is COA tevreden maar er blijven altijd wensen. Enkele onderwerpen vinden wij voldoende belangrijk om er schriftelijke vragen over te stellen.

Lees verder

Vragen art. 33 Onderzoek tekorten Jeugdzorg

Op 18 september 2017 kwam een onderzoek naar buiten van de NOS en Binnenlands Bestuur naar de tekorten die gemeenten op dit moment hebben ten aanzien van de Jeugdzorg: 60% van de Nederlandse gemeenten retourneerden een vragenlijst en de helft daarvan gaf aan dat het geld nu al op is. GroenLinks is benieuwd hoe de situatie in onze gemeente is. Dit onderzoek leidt bij ons tot vragen waarop wij graag antwoord krijgen.

Lees verder