Nieuws

Vragen art. 33 Coming Out Dag 2017

Andermaal vraagt GroenLinks aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in onze gemeente. Nog steeds ervaren burgers met een andere seksuele geaardheid dan hetero-zijn vormen van intimidatie, pesten, discriminatie, onbegrip, achtergesteldheid en nadelen op school, bij het solliciteren en op het werk bijvoorbeeld. Slechts één dag per jaar laten zien dat onze gemeente staat voor tolerantie, openheid en liefde voor de medemens, was in 2015 nog een brug te ver voor het college: de regenboogvlag werd in 2015 en ook in 2016 niet gehesen. Maar elk jaar is er een nieuwe kans om dit wél te doen.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Kinderarmoede in Echt-Susteren

Op 18 augustus kwam het CBS met cijfers over het aantal kinderen in bijstandsgezinnen. Hieruit blijkt dat de gemeente Echt-Susteren de afgelopen drie Jaar met een stijging te maken heeft: 2014: 3,4% - 2015: 3,6% - 2016:4,2%. Elke stijging is onwenselijk maar aangezien GroenLinks ook graag de redenen achter deze toename wil weten, stelden we de vragen aan het college en recent kregen we antwoord.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Onderzoek tekorten Jeugdzorg

Op 18 september 2017 kwam een onderzoekt naar buiten van de NOS en Binnenlands Bestuur naar de tekorten die gemeenten op dit moment hebben ten aanzien van de Jeugdzorg: 60% van de Nederlandse gemeenten retourneerden een vragenlijst en de helft daarvan gaf aan dat het geld nu al op is. GroenLinks is benieuwd hoe de situatie in onze gemeente is. Dit onderzoek leidde bij ons tot vragen waarop wij al snel geruststellende antwoorden kregen.

Lees verder

'Motie vreemd' over de verhoging vergoeding commissarissen OML

GroenLinks vindt het ongepast en ongewenst om de vergoedingen zó fors te verhogen en ook nog eens met terugwerkende kracht. De OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg), die namens 5 gemeenten bedrijfskavels verkoopt, is weliswaar een BV maar in een publieke omgeving. En dus is er publiek geld ofwel gemeenschapsgeld mee gemoeid. Hier lees je de volledige motie die unaniem werd aangenomen. De fracties MenM en DES ondertekenden bij voorbaat als ondersteuners waarvoor dank. Lijst Samenwerking, CDA en PNES wachtten het advies van portefeuillehouder Hessels af, die zich kon vinden in de strekking van de motie, en stemden toen ook voor.

Lees verder

Raadsvergadering 28 september 2017

De inbreng van GroenLinks beperkte zich tot drie agendapunten:

Agendapunt 9: Voortgangsinformatie 28 september 2017.

Agendapunt 10: Winkelcentrum Echt.

Agendapunt 12: Ingekomen stukken 28 september 2017.

Toevoeging agendapunt 13: Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks

Lees verder

Vragen art. 33 Lozingen op het oppervlaktewater

Op 12 september 2017 publiceerde Riwa-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven, haar jaarrapport 2016 over de kwaliteit van het Maaswater en het gebruik ervan voor de bereiding van drinkwater. In 2016 bleek de Maas 170 dagen te vies om drinkwater van te maken. GroenLinks is erg geschrokken van deze berichtgeving. Zo zorgden bij het innamepunt in Heel vorig jaar afvalstoffen uit de industrie voor 39% van de overschrijdingen, gewasbeschermingsmiddelen voor 35% en geneesmiddelen voor 25%. Extra punt van zorg is dat er door de klimaatverandering periodes met laagstaand water toenemen, m.n. in de zomer, waardoor de concentraties verontreinigende stoffen in verhouding toenemen. Zowel voor de bedrijven, agrariërs en apothekers, maar ook voor de gemeente is hier een rol weggelegd. We stelden veel vragen aan het college over deze problematiek.

Lees verder